Ben Zvi: Nikdy sa nevzdá­vajte svojho sna!

Luky Gašparík / 18. mája 2015 / Tools a produktivita

Slo­váci majú jedi­nečnú prí­le­ži­tosť uká­zať svoj talent a vyces­to­vať do Izra­ela, ktorý ponúka neob­me­dzené mož­nosti. Ceny lete­niek klesli o viac ako polo­vicu, Izrael sa otvára čoraz viac a mladé slo­ven­ské star­tupy začí­najú pokú­šať šťas­tie práve v tejto blízko-východ­nej mekke star­tu­pov. Vyspo­ve­dali sme veľ­vys­lanca štátu Izrael, aby nám pood­ha­lil ako inten­zívna je vzá­jomná Slo­ven­sko-Izra­el­ská spo­lu­práca v oblasti star­tu­pov a pod­ni­ka­teľ­ských vzťa­hov.

Je verejne známe, že Izrael je po USA dru­hým najak­tív­nej­ším star­tu­po­vým mies­tom na svete. Eko­no­mické vzťahy sa dotý­kajú aj priamo star­tu­pov. Aké bila­te­rálne akti­vity sa dnes medzi Slo­ven­skom a Izra­e­lom konajú v súvis­losti s pod­po­rou star­tu­pov?

Tak­tiež je známe, že polo­vicu star­tu­pis­tov v Sili­con Val­ley tvo­ria Izra­el­ča­nia … Ale teraz späť k Vašej otázke. Na pra­vi­del­nej báze infor­mu­jeme o podu­ja­tiach kona­jú­cich sa v Izra­eli, inten­zívne využí­va­jú­cich formu B2B stret­nutí, ako aj na Slo­ven­sku. Pre­zen­tu­jeme nové zau­jí­mavé izra­el­ské star­tupy slo­ven­skej pod­ni­ka­teľ­skej komu­nite, vrá­tane orga­ni­zo­va­nia ich náv­štev na Slo­ven­sku. Tak­tiež orga­ni­zu­jeme náv­števy, šité na mieru, pre zástup­cov slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­nity, vrá­tane tej inves­tič­nej, do Izra­ela, kde majú jedi­nečnú prí­le­ži­tosť nahliad­nuť na fun­go­va­nie izra­el­ského eko­sys­tému či našich skú­se­ností.

Sme toho názoru, že inves­to­va­nie do sľub­ných izra­el­ských star­tu­pov v sebe tak­tiež skrýva veľký poten­ciál vo vzá­jom­nej spo­lu­práci.

Ben Zvi 

Zau­jí­majú sa Slo­váci o Izrael v súvis­losti s roz­ši­ro­va­ním svojho biz­nisu?

Áno, veľmi inten­zívne. Naše veľ­vys­la­nec­tvo sa už dlho neve­nuje výlučne len spro­stred­ko­vá­va­niu kon­tak­tov pre izra­el­ské pod­ni­ka­teľ­ské sub­jekty, ktoré sú samoz­rejme pre nás prvo­radé, ale aj naopak.

Máte za sebou už aj nejaké úspešné výsledky v súvis­losti s pre­po­je­ním slo­ven­ských star­tu­pov na izra­el­skú star­tu­povú a inves­tor­skú komu­nitu?

V tejto fáze je nie­koľko rozp­ra­co­va­ných prí­pa­dov.

Pokiaľ viem tak so slo­ven­ským star­tu­pom Ves­ti­gen ste aktívne komu­ni­ko­vali, ako to dopadlo? 

Spo­loč­nosť Ves­ti­gen je možné uviesť ako jeden z prí­kla­dov našej akti­vity, v rámci kto­rej sme spro­stred­ko­vali napr. infor­má­cie o podu­ja­tiach kona­jú­cich sa v Izra­eli priamo vhod­ných pre túto spo­loč­nosť.

Izrael je v súčas­nosti stre­do­bo­dom sve­to­vej pozor­nosti v oblasti cyber secu­rity. Prečo tomu tak je?

Pre­tože je si vedomý, že je potrebné rea­go­vať na aktu­álne výzvy, požia­davky trhu, ktoré vše­obecne vyplý­vajú z doby, v kto­rej žijeme. Potreba kyber­ne­tic­kej ochrany sa ale dnes v prí­pade Izra­ela stala bohu­žiaľ aj jedna z jej rea­lít, kto­rým musí nech­cene čeliť.

Predsa len Izrael a Slo­ven­sko majú niečo spo­ločné — my máme Eset a vy máte gigan­tov ako je Check Point, Cyber Ark a mnoho ďal­ších. Mali by byť slo­ven­ské star­tupy aktív­nej­šie práve v tejto oblasti?

Súčasný stav nám uka­zuje, že IT a cyber secu­rity sú naozaj oblasti, po kto­rých dopyt je a bude ešte dlho­dobo v najb­liž­ších rokoch. Rov­naký ak nie inten­zív­nejší. Rád by som ale pri­dal, že slo­ven­ské star­tupy by sa nemali orien­to­vať výlučne len na jednu oblasť, tá ktorá je práve „in“ či aktu­álne ťahá trh. Je potrebné sa odlí­šiť. Neus­tále hľa­dať neob­ja­vený pries­tor na trhu. Aj keď v Izra­eli IT či cyber tak­tiež pat­ria medzi tie kľú­čové, určite nie sú jedi­nou oblas­ťou, na ktorú sa izra­el­ské star­tupy orien­tujú. Ďal­šou oblas­ťou sú naprí­klad bio­tech­no­ló­gie a podobne.

Ako by Izrael týmto star­tu­pom vedel byť nápo­mocný?

Určite výme­nou skú­se­ností. Nakoľko je ale Izrael malý trh pokiaľ ide o spot­re­bi­te­ľov, podobne ako Slo­ven­sko, pod­ni­ka­teľ­ská komu­nita neus­tále hľadá prí­le­ži­tosti za hra­ni­cami, takže aj spo­loč­nými pro­jektmi.

Pri­pra­vu­jete nejaké zau­jí­mavé pro­jekty, ktoré by práve slo­ven­ské star­tupy mohli využiť?

Našim kaž­do­den­ným pro­jek­tom je už spo­mí­nané vzá­jomné pri­bli­žo­va­nie pod­ni­ka­teľ­ských sub­jek­tov na oboch stra­nách.

Pokiaľ ide ale naprí­klad o podu­ja­tia v Izra­eli, spo­me­nul by som Start Tel Aviv, súťaž v kto­rej sa môžu pre­zen­to­vať a súťa­žiť zahra­ničné star­tupy, a ktorá je plne pod­po­ro­vaná via­ce­rými izra­el­skými vlád­nymi inšti­tú­ciami.

Dnes už letenka do Izra­ela stojí o polo­vicu menej, ako tomu bolo pár rokov dozadu. Zvý­šil sa tým aj počet ces­tu­jú­cich zo Slo­ven­ska?

Pove­dal by som, že sa postupne mení štruk­túra ces­tu­jú­cich a začína sa postupne roz­ví­jať báza mla­dých ľudí zo Slo­ven­ska, ktorí takisto začí­najú obja­vo­vať Izrael. Istý fak­tor zohráva samoz­rejme aj cena, avšak verím, že aj pro­pa­gá­cia ktorú sa ako veľ­vys­la­nec­tvo sna­žíme rea­li­zo­vať, zame­ranú, okrem tra­dič­ných miest v Izra­eli, aj na pre­zen­tá­ciu krás­nych izra­el­ských pláži, aktív­neho turizmu, lifes­tylu, atď.

Ktoré miesta by mal slo­ven­ský star­tup určite nav­ští­viť? Google Tel Aviv, Waze, Wix, Meerkat.…čo ešte? :)

Pri tejto otázke by som skôr upria­mil pozor­nosť, okrem takého hubu star­tu­po­vej komu­nity akým je Tel Aviv, aj na ďal­šie veľmi zau­jí­mavé ino­vačné eko­sys­témy akými si Jeru­za­lem, Beer­ševa, Haifa či Kar­miel.

Odkaz pre slo­ven­ské star­tupy…?

Nikdy sa nevzdá­vajte svojho sna!

Pridať komentár (0)