Ben Zvi: Nikdy sa nevzdá­vaj­te svoj­ho sna!

Luky Gašparík / 18. mája 2015 / Lifehacking

Slo­vá­ci majú jedi­neč­nú prí­le­ži­tosť uká­zať svoj talent a vyces­to­vať do Izra­e­la, kto­rý ponú­ka neob­me­dze­né mož­nos­ti. Ceny lete­niek kles­li o viac ako polo­vi­cu, Izra­el sa otvá­ra čoraz viac a mla­dé slo­ven­ské star­tu­py začí­na­jú pokú­šať šťas­tie prá­ve v tej­to blíz­ko-východ­nej mek­ke star­tu­pov. Vyspo­ve­da­li sme veľ­vys­lan­ca štá­tu Izra­el, aby nám pood­ha­lil ako inten­zív­na je vzá­jom­ná Slo­ven­sko-Izra­el­ská spo­lu­prá­ca v oblas­ti star­tu­pov a pod­ni­ka­teľ­ských vzťa­hov.

Je verej­ne zná­me, že Izra­el je po USA dru­hým najak­tív­nej­ším star­tu­po­vým mies­tom na sve­te. Eko­no­mic­ké vzťa­hy sa dotý­ka­jú aj pria­mo star­tu­pov. Aké bila­te­rál­ne akti­vi­ty sa dnes medzi Slo­ven­skom a Izra­e­lom kona­jú v súvis­los­ti s pod­po­rou star­tu­pov?

Tak­tiež je zná­me, že polo­vi­cu star­tu­pis­tov v Sili­con Val­ley tvo­ria Izra­el­ča­nia … Ale teraz späť k Vašej otáz­ke. Na pra­vi­del­nej báze infor­mu­je­me o podu­ja­tiach kona­jú­cich sa v Izra­e­li, inten­zív­ne využí­va­jú­cich for­mu B2B stret­nu­tí, ako aj na Slo­ven­sku. Pre­zen­tu­je­me nové zau­jí­ma­vé izra­el­ské star­tu­py slo­ven­skej pod­ni­ka­teľ­skej komu­ni­te, vrá­ta­ne orga­ni­zo­va­nia ich náv­štev na Slo­ven­sku. Tak­tiež orga­ni­zu­je­me náv­šte­vy, šité na mie­ru, pre zástup­cov slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­ni­ty, vrá­ta­ne tej inves­tič­nej, do Izra­e­la, kde majú jedi­neč­nú prí­le­ži­tosť nahliad­nuť na fun­go­va­nie izra­el­ské­ho eko­sys­té­mu či našich skú­se­nos­tí.

Sme toho názo­ru, že inves­to­va­nie do sľub­ných izra­el­ských star­tu­pov v sebe tak­tiež skrý­va veľ­ký poten­ciál vo vzá­jom­nej spo­lu­prá­ci.

Ben Zvi 

Zau­jí­ma­jú sa Slo­vá­ci o Izra­el v súvis­los­ti s roz­ši­ro­va­ním svoj­ho biz­ni­su?

Áno, veľ­mi inten­zív­ne. Naše veľ­vys­la­nec­tvo sa už dlho neve­nu­je výluč­ne len spro­stred­ko­vá­va­niu kon­tak­tov pre izra­el­ské pod­ni­ka­teľ­ské sub­jek­ty, kto­ré sú samoz­rej­me pre nás prvo­ra­dé, ale aj naopak.

Máte za sebou už aj neja­ké úspeš­né výsled­ky v súvis­los­ti s pre­po­je­ním slo­ven­ských star­tu­pov na izra­el­skú star­tu­po­vú a inves­tor­skú komu­ni­tu?

V tej­to fáze je nie­koľ­ko rozp­ra­co­va­ných prí­pa­dov.

Pokiaľ viem tak so slo­ven­ským star­tu­pom Ves­ti­gen ste aktív­ne komu­ni­ko­va­li, ako to dopad­lo?

Spo­loč­nosť Ves­ti­gen je mož­né uviesť ako jeden z prí­kla­dov našej akti­vi­ty, v rám­ci kto­rej sme spro­stred­ko­va­li napr. infor­má­cie o podu­ja­tiach kona­jú­cich sa v Izra­e­li pria­mo vhod­ných pre túto spo­loč­nosť.

Izra­el je v súčas­nos­ti stre­do­bo­dom sve­to­vej pozor­nos­ti v oblas­ti cyber secu­ri­ty. Pre­čo tomu tak je?

Pre­to­že je si vedo­mý, že je potreb­né rea­go­vať na aktu­ál­ne výzvy, požia­dav­ky trhu, kto­ré vše­obec­ne vyplý­va­jú z doby, v kto­rej žije­me. Potre­ba kyber­ne­tic­kej ochra­ny sa ale dnes v prí­pa­de Izra­e­la sta­la bohu­žiaľ aj jed­na z jej rea­lít, kto­rým musí nech­ce­ne čeliť.

Pred­sa len Izra­el a Slo­ven­sko majú nie­čo spo­loč­né — my máme Eset a vy máte gigan­tov ako je Check Point, Cyber Ark a mno­ho ďal­ších. Mali by byť slo­ven­ské star­tu­py aktív­nej­šie prá­ve v tej­to oblas­ti?

Súčas­ný stav nám uka­zu­je, že IT a cyber secu­ri­ty sú naozaj oblas­ti, po kto­rých dopyt je a bude ešte dlho­do­bo v najb­liž­ších rokoch. Rov­na­ký ak nie inten­zív­nej­ší. Rád by som ale pri­dal, že slo­ven­ské star­tu­py by sa nema­li orien­to­vať výluč­ne len na jed­nu oblasť, tá kto­rá je prá­ve „in“ či aktu­ál­ne ťahá trh. Je potreb­né sa odlí­šiť. Neus­tá­le hľa­dať neob­ja­ve­ný pries­tor na trhu. Aj keď v Izra­e­li IT či cyber tak­tiež pat­ria medzi tie kľú­čo­vé, urči­te nie sú jedi­nou oblas­ťou, na kto­rú sa izra­el­ské star­tu­py orien­tu­jú. Ďal­šou oblas­ťou sú naprí­klad bio­tech­no­ló­gie a podob­ne.

Ako by Izra­el tým­to star­tu­pom vedel byť nápo­moc­ný?

Urči­te výme­nou skú­se­nos­tí. Nakoľ­ko je ale Izra­el malý trh pokiaľ ide o spot­re­bi­te­ľov, podob­ne ako Slo­ven­sko, pod­ni­ka­teľ­ská komu­ni­ta neus­tá­le hľa­dá prí­le­ži­tos­ti za hra­ni­ca­mi, tak­že aj spo­loč­ný­mi pro­jekt­mi.

Pri­pra­vu­je­te neja­ké zau­jí­ma­vé pro­jek­ty, kto­ré by prá­ve slo­ven­ské star­tu­py moh­li využiť?

Našim kaž­do­den­ným pro­jek­tom je už spo­mí­na­né vzá­jom­né pri­bli­žo­va­nie pod­ni­ka­teľ­ských sub­jek­tov na oboch stra­nách.

Pokiaľ ide ale naprí­klad o podu­ja­tia v Izra­e­li, spo­me­nul by som Start Tel Aviv, súťaž v kto­rej sa môžu pre­zen­to­vať a súťa­žiť zahra­nič­né star­tu­py, a kto­rá je plne pod­po­ro­va­ná via­ce­rý­mi izra­el­ský­mi vlád­ny­mi inšti­tú­cia­mi.

Dnes už leten­ka do Izra­e­la sto­jí o polo­vi­cu menej, ako tomu bolo pár rokov doza­du. Zvý­šil sa tým aj počet ces­tu­jú­cich zo Slo­ven­ska?

Pove­dal by som, že sa postup­ne mení štruk­tú­ra ces­tu­jú­cich a začí­na sa postup­ne roz­ví­jať báza mla­dých ľudí zo Slo­ven­ska, kto­rí takis­to začí­na­jú obja­vo­vať Izra­el. Istý fak­tor zohrá­va samoz­rej­me aj cena, avšak verím, že aj pro­pa­gá­cia kto­rú sa ako veľ­vys­la­nec­tvo sna­ží­me rea­li­zo­vať, zame­ra­nú, okrem tra­dič­ných miest v Izra­e­li, aj na pre­zen­tá­ciu krás­nych izra­el­ských plá­ži, aktív­ne­ho turiz­mu, lifes­ty­lu, atď.

Kto­ré mies­ta by mal slo­ven­ský star­tup urči­te nav­ští­viť? Goog­le Tel Aviv, Waze, Wix, Meerkat.…čo ešte? :)

Pri tej­to otáz­ke by som skôr upria­mil pozor­nosť, okrem také­ho hubu star­tu­po­vej komu­ni­ty akým je Tel Aviv, aj na ďal­šie veľ­mi zau­jí­ma­vé ino­vač­né eko­sys­té­my aký­mi si Jeru­za­lem, Beer­še­va, Hai­fa či Kar­miel.

Odkaz pre slo­ven­ské star­tu­py…?

Nikdy sa nevzdá­vaj­te svoj­ho sna!

Pridať komentár (0)