Ben­tianna — Uni­kátny slo­ven­ský likér, ktorý chce dostať naše dobré meno do sveta

Jakub Jablonický / 8. november 2016 / Startupy

Ben­tianna spája kva­litu, chuť a uni­kátne ingre­dien­cie do nápoja, ktorý má poten­ciál pre­ra­ziť do sveta.

Prí­beh Ben­tianny začína prek­va­pivo v tatrans­kom bene­dik­tín­skom kláš­tore v 15. sto­ročí. Tamojší mnísi vymys­leli nápoj z hor­ského medu a horca žltého, ktorý im mal slú­žiť na pre­dĺže­nie života.

Po požiari v roku 1436 sa ale pôvodná recep­túra stra­tila. Trvalo tak­mer 600 rokov, kým bola znovu obja­vená vďaka štú­diu rodin­ných pra­me­ňov a dobo­vých mate­riá­lov.

franco-benedetto

Obja­vi­te­ľom his­to­ric­kej bene­dik­tín­skej recep­túry sa stal Slo­vák s talian­sko-fran­cúz­skymi koreňmi Joseph Ben­ja­min Benian. Na jej základe následne vytvo­ril uni­kátny nápoj Ben­tianna.

Keď som sa stre­tol s pred­chod­com receptu Ben­tianny, veril som, že presne toto by mohlo niesť značku ´Made in Slo­va­kia´. Bylinný nápoj, ktorý si obľú­bia naši ľudia, a záro­veň ho môžeme hrdo ponúk­nuť aj svetu,“ hovorí Benian.

joe-sour

Názov Ben­tianna má vyjad­ro­vať poctu bene­dik­tín­skym mní­chom a byline Gen­tiana Lutea, ktorá je u nás známa ako Horec žltý.

Okrem pôvod­ného medu a horca v Ben­tianne náj­deš aj 13 dru­hov bylín, hroz­novú šťavu z tokaj­ských odrôd a aj tokaj­ské víno. Vzniká tak zau­jí­mavá chuť, ktorá nie je ani prí­liš sladká, ani prí­liš horká. Je tak skve­lým kan­di­dá­tom do uni­kát­nych kok­tej­lov, ale aj na kla­sické popí­ja­nie.

O tom, že Ben­tianna má poten­ciál svedčí aj strie­borná medaila na sve­to­vej súťaži Inter­na­ti­onal Spi­rit Com­pe­ti­tion, kto­rej sa zúčast­nilo tak­mer 500 rôz­nych nápo­jov.

honey-martini

Ben­tianna je jed­ným z prvých Slo­ven­ských pro­jek­tov, ktoré úspešne vyskú­šali finan­co­va­nie pomo­cou cro­wdin­ves­tingu. Svoj prvotný cieľ 50 000 eur dosiahla za pár týž­dňov na plat­forme CONDA Cro­wdin­ves­ting.

Veríme, že náš pro­dukt Ben­tianna sa ľuďom páči a má čo ponúk­nuť. Aj preto sme sa roz­hodli vyskú­šať tento typ finan­co­va­nia. Sme milo prek­va­pení, že sa ľudia na Slo­ven­sku o cro­wdin­ves­ting zau­jí­majú” pove­dal Benian pre TREND.

bentianna-otr-h

Ben­tianna ale nechce zostať iba pri Slo­ven­skom trhu. Uni­kátny pro­dukt má určite šancu pre­ra­ziť do sveta a pomaly sa mu to aj darí.

Čisto prí­rodný ape­ri­tív Ben­tianna má obrov­ský poten­ciál na to, aby sa stal obľú­be­nou glo­bál­nou znač­kou. Hoci exis­tu­jeme iba tri roky, okrem domá­ceho slo­ven­ského trhu ape­ri­tív vyvá­žame aj do Česka, Rakúska, UK, Nemecka a Číny. Postupne chceme vstú­piť aj na trhy ako Japon­sko či Talian­sko.”

No napriek glo­bál­nym ambí­ciám sa Ben­tianna nechce stať obrov­skou kor­po­rá­ciou. Podľa Beniana je ich cie­ľom udr­žať si kva­litu a robiť Slo­ven­sku dobré meno vo svete. A takých firiem nie je nikdy dosť.

zdroj foto­gra­fií: bentianna.com

Pridať komentár (0)