Cro­wdin­ves­ting ofi­ciál­ne odštar­to­val na Slo­ven­sku

Michal Sorkovský / 24. marca 2016 / Business

Tak­mer stov­ka hos­tí spo­me­dzi inves­to­rov, pod­ni­ka­te­ľov, start-upis­tov, štu­den­tov a novi­ná­rov si 16. mar­ca 2016 v prí­jem­nej atmo­sfé­re v bra­ti­slav­skom Con­nec­te vypo­ču­la zau­jí­ma­vú pre­zen­tá­ciu o novej, revo­luč­nej for­me zís­ka­nia kapi­tá­lu a inves­to­va­nia – o cro­wdin­ves­tin­gu.

Zakla­da­teľ naj­väč­šej cro­wdin­ves­tin­go­vej sie­te v Euró­pe CON­DA Cro­wdin­ves­ting Paul Pölt­ner v úvo­de pre­zra­dil, ako sys­tém fun­gu­je. Kaž­dý člo­vek sa môže už od 100 eur stať inves­to­rom a pod­po­riť finanč­ne zau­jí­ma­vé pod­ni­ka­teľ­ské pro­jek­ty firiem – dokon­ca aj star­tu­pov. Výho­dou pre inves­to­rov je ove­ľa vyš­šie zhod­no­te­nie ich kapi­tá­lu, než pri väč­ši­ne ban­ko­vých aj neban­ko­vých pro­duk­tov na trhu. Počas trva­nia pôžič­ky sa inves­to­rom totiž vyplá­ca­jú úro­ky štan­dard­ne vo výš­ke 4,5 % roč­ne, záro­veň môžu zís­kať bonus zo zhod­no­te­nia fir­my na kon­ci kon­trak­tu. Viac o fun­go­va­ní cro­wdin­ves­tin­gu sa dozvieš tu. 

DSC_6750

Pod­ľa ria­di­te­ľa slo­ven­skej poboč­ky Andre­ja Wal­la, cez CON­DA dote­raz v Euró­pe inves­to­va­lo oko­lo 5000 ľudí. Spo­loč­nosť počas svoj­ho troj­roč­né­ho fun­go­va­nia úspeš­ne pre­fi­nan­co­va­la už viac ako 40 pro­jek­tov vyše ôsmi­mi mili­ón­mi eur.

Počas launch even­tu sa hos­ťom pred­sta­vi­li aj zau­jí­ma­vé pro­jek­ty zo Slo­vin­ska a Rakús­ka, kto­ré majú aktu­ál­ne na CON­DA plat­for­me kam­paň.

Slo­vin­ský pro­jekt uni­kát­nej onli­ne bur­zy pohľa­dá­vok Bor­za Ter­ja­tev, chce s pomo­cou kapi­tá­lu zís­ka­né­ho od ľudí cez cro­wdin­ves­ting expan­do­vať do ďal­ších kra­jín Euró­py.

DSC_6811

Rakús­ky Beer­Jet zase vytvo­ril ori­gi­nál­nu pípu pre čapo­va­nie nie­koľ­kých pív naraz a kapi­tál plá­nu­je využiť na zní­že­nie nákla­dov na výro­bu zaria­de­nia.

Najús­peš­nej­šiu pre­zen­tá­ciu však mala slo­ven­ská znač­ka uni­kát­ne­ho slo­ven­ské­ho ape­ri­tí­vu Ben­tian­na, kto­rá plá­nu­je vďa­ka kapi­tá­lu z CON­DA expan­ziu do ďal­ších kra­jín sve­ta. Všet­kým ponúk­la aj ochut­náv­ku svoj­ho ape­ri­tí­vu, kto­rá záro­veň odštar­to­va­la záve­reč­nú časť prog­ra­mu — prí­jem­ný networ­king plný indi­vi­du­ál­nych roz­ho­vo­rov.

DSC_6961

Ak sa chceš aj ty stať inves­to­rom a pod­po­riť naprí­klad slo­ven­skú Ben­tian­nu pri jej expan­zii, klik­ni­te sem.

zdroj: tla­čo­vá sprá­va

Pridať komentár (0)