Cro­wdin­ves­ting ofi­ciálne odštar­to­val na Slo­ven­sku

Michal Sorkovský / 24. marca 2016 / Business

Tak­mer stovka hostí spo­me­dzi inves­to­rov, pod­ni­ka­te­ľov, start-upis­tov, štu­den­tov a novi­ná­rov si 16. marca 2016 v prí­jem­nej atmo­sfére v bra­ti­slav­skom Con­necte vypo­čula zau­jí­mavú pre­zen­tá­ciu o novej, revo­luč­nej forme zís­ka­nia kapi­tálu a inves­to­va­nia – o cro­wdin­ves­tingu.

Zakla­da­teľ naj­väč­šej cro­wdin­ves­tin­go­vej siete v Európe CONDA Cro­wdin­ves­ting Paul Pölt­ner v úvode pre­zra­dil, ako sys­tém fun­guje. Každý člo­vek sa môže už od 100 eur stať inves­to­rom a pod­po­riť finančne zau­jí­mavé pod­ni­ka­teľ­ské pro­jekty firiem – dokonca aj star­tu­pov. Výho­dou pre inves­to­rov je oveľa vyš­šie zhod­no­te­nie ich kapi­tálu, než pri väč­šine ban­ko­vých aj neban­ko­vých pro­duk­tov na trhu. Počas trva­nia pôžičky sa inves­to­rom totiž vyplá­cajú úroky štan­dardne vo výške 4,5 % ročne, záro­veň môžu zís­kať bonus zo zhod­no­te­nia firmy na konci kon­traktu. Viac o fun­go­vaní cro­wdin­ves­tingu sa dozvieš tu. 

DSC_6750

Podľa ria­di­teľa slo­ven­skej pobočky Andreja Walla, cez CONDA dote­raz v Európe inves­to­valo okolo 5000 ľudí. Spo­loč­nosť počas svojho troj­roč­ného fun­go­va­nia úspešne pre­fi­nan­co­vala už viac ako 40 pro­jek­tov vyše ôsmimi mili­ónmi eur.

Počas launch eventu sa hos­ťom pred­sta­vili aj zau­jí­mavé pro­jekty zo Slo­vin­ska a Rakúska, ktoré majú aktu­álne na CONDA plat­forme kam­paň.

Slo­vin­ský pro­jekt uni­kát­nej online burzy pohľa­dá­vok Borza Ter­ja­tev, chce s pomo­cou kapi­tálu zís­ka­ného od ľudí cez cro­wdin­ves­ting expan­do­vať do ďal­ších kra­jín Európy.

DSC_6811

Rakúsky Beer­Jet zase vytvo­ril ori­gi­nálnu pípu pre čapo­va­nie nie­koľ­kých pív naraz a kapi­tál plá­nuje využiť na zní­že­nie nákla­dov na výrobu zaria­de­nia.

Najús­peš­nej­šiu pre­zen­tá­ciu však mala slo­ven­ská značka uni­kát­neho slo­ven­ského ape­ri­tívu Ben­tianna, ktorá plá­nuje vďaka kapi­tálu z CONDA expan­ziu do ďal­ších kra­jín sveta. Všet­kým ponúkla aj ochut­návku svojho ape­ri­tívu, ktorá záro­veň odštar­to­vala záve­rečnú časť prog­ramu — prí­jemný networ­king plný indi­vi­du­ál­nych roz­ho­vo­rov.

DSC_6961

Ak sa chceš aj ty stať inves­to­rom a pod­po­riť naprí­klad slo­ven­skú Ben­tiannu pri jej expan­zii, klik­nite sem.

zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)