Ber­lín­ska škola, ktorá zru­šila známky,rozvrh a obrá­tila škols­tvo hore nohami

Jakub Jablonický / 18. november 2016 / Tech a inovácie

Žiaci tejto školy si sami vybe­rajú pred­mety, kto­rým sa budú veno­vať, a sami sa moti­vujú. Podľa zás­tan­cov by sa tento prí­stup mal roz­ší­riť do celého Nemecka.

14-ročný Anton Ober­län­der dokáže byť veľmi pre­sved­čivý. Minulý rok nemal dosť peňazí na výlet do Corn­wallu, a tak pre­ho­vo­ril nemeckú želez­ničnú spo­loč­nosť, aby jemu a jeho kama­rá­tom dala lís­tky zadarmo. Podal to tak pôso­bivo, že manaž­ment spo­loč­nosti si ho zavo­lal, aby pred­nie­sol moti­vačný pre­jav pre 200 jej zamest­nan­cov.

Mladý Ber­lín­čan za svoje seba­ve­do­mie do veľ­kej miery vďačí uni­kát­nej vzde­lá­va­cej inšti­tú­cii, ktorá úplne odig­no­ro­vala kla­sické tra­dí­cie vzde­lá­va­nia a roz­hodla sa ísť vlast­nou ces­tou. Na Evan­ge­lis­che Schule Ber­lin Zen­trum (ESBZ) pre štu­den­tov do 15 rokov neexis­tujú známky. Márne by ste tu hľa­dali aj roz­vrhy alebo uče­nie pred­náš­ko­vým štý­lom. Žiaci sa sami roz­ho­dujú, ktoré pred­mety budú štu­do­vať a kedy si chcú napí­sať testy.

Povinné pred­mety sú obme­dzené iba na mate­ma­tiku, nemčinu, anglič­tinu a sociálne štú­die. Ďal­šie pred­mety zahŕňajú abs­trakt­nej­šie kon­cepty ako „zod­po­ved­nosť“ a „chal­lenge“. Štu­denti vo veku 12 – 14 rokov dostanú v rámci chal­lenge 150€, ktoré musia minúť na dob­ro­druž­stvo, ktoré si kom­pletne celé naplá­nujú sami. Nie­ktorí idú na kajaky, iní idú pra­co­vať na farmu.

2048 (1)

foto: theguradian.com

Filo­zo­fia, ktorá stojí za týmito zme­nami, je jed­no­du­chá. Nároky pra­cov­ného trhu sa menia a smart­fóny spolu s inter­ne­tom úplne menia spô­sob, akým mladí ľudia spra­cú­vajú infor­má­cie. Podľa ria­di­teľky školy Mar­gret Ras­fel­do­vej, je teda naj­dô­le­ži­tej­ším skil­lom, ktorý škola môže svo­jim žia­kom poskyt­núť, schop­nosť seba-moti­vá­cie.

Pozrite sa na 3 až 4-ročné deti – sú plné seba­ve­do­mia,“ hovorí Ras­fel­dová. „Deti sa často neve­dia doč­kať začiatku školy. No samot­ným ško­lám sa za chvíľu podarí tento entu­ziaz­mus a seba­ve­do­mie potla­čiť.“

ESBZ sa nesnaží o nič menej než pre­tvo­re­nie významu slova „škola“. Podľa Ras­fel­do­vej ide núte­nie štu­den­tov 45 minút sedieť a počú­vať jed­ného uči­teľa a potom ich ešte aj tres­tať za spo­lu­prácu pri rie­šení cvi­čení úplne proti všet­kému, čo dnešný svet vyža­duje. „Nič nemo­ti­vuje žiaka viac, ako keď sám nájde zmy­sel v urči­tej téme.“

2048

foto: theguardian.com

Aj keď je jed­nou z 5 000 nemec­kých súkrom­ných škôl, školné na ESBZ sa upra­vuje podľa príjmu rodi­čov a pohy­buje sa medzi 720€ až 6 636€ ročne. Pri­bližne 5% štu­den­tov neplatí žiadne školné.

Štu­denti na ESBZ sú pod­po­ro­vaní v tom, aby svoje nado­bud­nuté vedo­mosti doká­zali ino­va­tív­nymi spô­sobmi. Môžu naprí­klad namiesto písomky z mate­ma­tiky naprog­ra­mo­vať počí­ta­čovú hru. Efek­ti­vita také­hoto expe­ri­men­tál­neho prí­stupu sa rok čo rok potvr­dzuje tým, že ESBZ má jedny z naj­lep­ších výsled­kov spo­me­dzi Ber­lín­skych škôl.

Vo vzde­lá­vaní sa zmena dá dosiah­nuť iba zdola. Ak by prišli celo­plošné prí­kazy z hora, školy sa proti nim posta­via. Minis­ter­stvá sú ako obrie ropné tan­kery – trvá veľmi dlho kým zme­nia smer. My potre­bu­jeme veľké množ­stvo malých a rých­lych lodí, ktoré dokážu uká­zať, že veci sa dajú robiť aj inak.“

zdroj: theguardian.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Sta­yf­riends/theguardian.com

Pridať komentár (0)