Berte si všetky moje peniaze: Tieto anti-LEGO papuče sú vyná­lez desať­ro­čia!

Martin Bohunický / 18. novembra 2015 / Tech a inovácie

Celé desať­ro­čia pre­ží­vame všetci spolu tú naj­hor­šiu bolesť, aká je svetu známa.

Rad­šej by som si solil rany, než aby som mal ešte raz stú­piť na kocku lega. A potom pokvap­kal cit­ró­nom. Bolesť, aká nemá obdoby. Utr­pe­nie, s kto­rým zápasí celý svet. Aj ja mám doma malých súro­den­cov a zaží­vam to pra­vi­delne. Špe­ciálne v noci, keď rozo­spatý krá­čam cez izbu. 

Ale teraz sta­čilo. Stal sa via­nočný zázrak a Lego v spo­lu­práci s Fran­cúz­skou reklam­nou agen­tú­rou Brand Sta­tion prišli s nie­čím, čo malo exis­to­vať už mini­málne sto­ro­čie. Papuče LEGO, ktoré ochrá­nia tvoje laby pred ďal­ším zážit­kom z pekla.

Lego papuče sú povin­nou výba­vou pre kaž­dého rodiča, či star­šieho súro­denca, ktorý chce svojmu malému na via­noce daro­vať sta­veb­nicu Lego. Tento čas sa blíži a my sa potre­bu­jeme rýchlo vyba­viť. 

Podľa fran­cúz­skeho blogu Piwee však Brand­Sta­tion vyrobí len 1500 párov, pri­čom nebude možné si ich zakú­piť — dis­tri­bu­ované budú náhodne ľuďom, ktorí na ofi­ciál­nej stránke LEGO France vypl­nili svoje via­nočné pria­nia. 

A áno, tieto papuče plnia vlastne rov­nakú fun­kciu ako hoci­jaké iné papuče. No a čo! Odhliad­nuc od toho utr­pe­nia LEGO nikdy neo­mrzí. Ani mňa, 23-roč­ného, a pred­po­kla­dám že ani teba, nech už si hoci­jak starý. Preto sú mäkučké papuče so vzo­rom LEGA spl­ne­ním det­ského sna.

Súčas­ťou celej kam­pane je aj video, ktoré doku­men­tuje výrobu týchto zázrač­ných papúč. Osobne si však mys­lím, že ľudia si vydupú séri­ovú výrobu. Toto jed­no­du­cho potre­bu­jeme doma všetci. Alebo by to mohli dis­tri­bu­ovať zdarma v kaž­dom balení LEGA. To som ale dostal nápad! Ešte keby si to nie­kto z výrob­cov pre­čí­tal.

LEGO NOEL 2015 par Brand Sta­tion

Car vos enfants ado­rent les #LEGO … mais qu’ils ado­rent par-des­sus tout par­ta­ger leur pas­sion dans toute la mai­son … cette année, nous avons ima­giné pour vous parents LE cadeau ultime pour #Noël : des chaus­sons LEGO à la semelle rem­bour­rée qui vous per­mett­ront de vous bala­der en ple­ine nuit dans la mai­son … sans le moin­dre souci ! ;) #Noel­LE­GO­2015

Posted by Brand Sta­tion on Mon­day, 9 Novem­ber 2015

zdroj: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)