Bicy­kel, ktorý nie je možné ukrad­núť

Peter Lastovecký / 5. augusta 2015 / Tech a inovácie

Zabrá­niť krá­deži bicykla je v dneš­nej dobe obrov­ský prob­lém. Nie­kedy ho sta­čilo zamknúť oby­čaj­nou retiaz­kou, či iným podob­ným zám­kom a bol si v kluďe. No dnes, keď zlo­deji nepoz­najú hra­nice, je treba chrá­niť svoj maje­tok oveľa sofis­ti­ko­va­nej­šie.

Ak využí­vaš bicy­kel denne, ako hlavný spô­sob dopravy do práce či do školy, určite ti už nejaký ukradli. A keď nie, tak to si potom pekný štast­li­vec. Par­tiu štu­den­tov z Chile pre­stalo baviť kupo­vať náh­radu za ukrad­nuté biky a tak sa roz­hodli s tým niečo uro­biť. Výsle­dok ich sna­že­nia je pro­jekt s náz­vom „Yerka Pro­jekt,“ Ide o bicy­kel, ktorý vraj nie je možné ukrad­núť. Dobrá správa pre cyk­lis­tov, zlá pre zlo­de­jov.

Z videa si môžeš všim­núť prin­cíp, na kto­rom sa tento nápad zakladá, ale aj to, že pro­to­typ je už hotový a pri­pra­vený na pre­daj. Zau­jí­ma­vím spô­so­bom je to, ako sa kos­tra bicykla dá roz­de­liť tak, aby obo­pol lampu či strom. Chý­ba­júci pries­tor potom dopl­níme sedad­lom. Týmto spô­so­bom sa rám bicykla stáva záro­veň aj zám­kom. Ak by aj došlo k násil­nému roz­de­le­niu, takýto bicy­kel už nebude novému maji­te­ľovi slú­žiť ako má.

Predsa však ani toto rie­še­nie nie je také doko­nalé, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Zlo­deji majú na výber stále kopu kom­po­nen­tov, ktoré môže z bicykla ukrad­núť. Osvo­jiť si môžu naprí­klad kolesá či, iné dopl­nky. Tento pro­dukt by mohli využiť aj spo­loč­nosti, ktoré pre­po­ži­čia­vajú bicykle v mes­tách. U nás sú takéto služby zatiaľ len v plien­kach, veď fun­gujú iba v Bra­ti­slave a Kež­marku. No vo svete sú úplne bežné. Bicy­kel si vyz­dvih­neš na jed­nom konci mesta, pojaz­díš si alebo sa pre­pra­víš tam, kam potre­bu­ješ a zase ho vrá­tiš na konci tvo­jej trasy. Som zve­davý, ako by obstál tento uni­kátny bike v našich kon­či­nách. Cha­la­nom by som pora­dil, aby prišli svoje rie­še­nie otes­to­vať k nám na Slo­ven­sko. :)

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)