Bicy­kel, kto­rý nie je mož­né ukrad­núť

Peter Lastovecký / 5. augusta 2015 / Tech a inovácie

Zabrá­niť krá­de­ži bicyk­la je v dneš­nej dobe obrov­ský prob­lém. Nie­ke­dy ho sta­či­lo zamknúť oby­čaj­nou retiaz­kou, či iným podob­ným zám­kom a bol si v klu­ďe. No dnes, keď zlo­de­ji nepoz­na­jú hra­ni­ce, je tre­ba chrá­niť svoj maje­tok ove­ľa sofis­ti­ko­va­nej­šie.

Ak využí­vaš bicy­kel den­ne, ako hlav­ný spô­sob dopra­vy do prá­ce či do ško­ly, urči­te ti už neja­ký ukrad­li. A keď nie, tak to si potom pek­ný štast­li­vec. Par­tiu štu­den­tov z Chi­le pre­sta­lo baviť kupo­vať náh­ra­du za ukrad­nu­té biky a tak sa roz­hod­li s tým nie­čo uro­biť. Výsle­dok ich sna­že­nia je pro­jekt s náz­vom „Yer­ka Pro­jekt,“ Ide o bicy­kel, kto­rý vraj nie je mož­né ukrad­núť. Dob­rá sprá­va pre cyk­lis­tov, zlá pre zlo­de­jov.

Z videa si môžeš všim­núť prin­cíp, na kto­rom sa ten­to nápad zakla­dá, ale aj to, že pro­to­typ je už hoto­vý a pri­pra­ve­ný na pre­daj. Zau­jí­ma­vím spô­so­bom je to, ako sa kos­tra bicyk­la dá roz­de­liť tak, aby obo­pol lam­pu či strom. Chý­ba­jú­ci pries­tor potom dopl­ní­me sedad­lom. Tým­to spô­so­bom sa rám bicyk­la stá­va záro­veň aj zám­kom. Ak by aj doš­lo k násil­né­mu roz­de­le­niu, taký­to bicy­kel už nebu­de nové­mu maji­te­ľo­vi slú­žiť ako má.

Pred­sa však ani toto rie­še­nie nie je také doko­na­lé, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Zlo­de­ji majú na výber stá­le kopu kom­po­nen­tov, kto­ré môže z bicyk­la ukrad­núť. Osvo­jiť si môžu naprí­klad kole­sá či, iné dopl­n­ky. Ten­to pro­dukt by moh­li využiť aj spo­loč­nos­ti, kto­ré pre­po­ži­čia­va­jú bicyk­le v mes­tách. U nás sú také­to služ­by zatiaľ len v plien­kach, veď fun­gu­jú iba v Bra­ti­sla­ve a Kež­mar­ku. No vo sve­te sú úpl­ne bež­né. Bicy­kel si vyz­dvih­neš na jed­nom kon­ci mes­ta, pojaz­díš si ale­bo sa pre­pra­víš tam, kam potre­bu­ješ a zase ho vrá­tiš na kon­ci tvo­jej tra­sy. Som zve­da­vý, ako by obstál ten­to uni­kát­ny bike v našich kon­či­nách. Cha­la­nom by som pora­dil, aby priš­li svo­je rie­še­nie otes­to­vať k nám na Slo­ven­sko. :)

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)