Biela noc pri­ne­sie do Bra­ti­slavy špičku súčas­ného ume­nia

Nikola Brehová / 4. októbra 2016 / Zo Slovenska

Počas 1 noci môžu diváci zažiť ume­nie z 8 000 žia­ro­viek, mili­ó­nov kva­piek, 2 000 svä­to­ján­skych mušiek, 94 lase­ro­vých lúčov, 3067 tan­cu­jú­cich pixe­lov, 1000 m2 nafu­ko­va­čiek, 2 tunely do neko­neč­nosti, 54 odtie­ňov dúhy alebo 10 met­rový levi­tu­júci prs­te­nec v Bra­ti­slave 8. októbra na dru­hom roč­níku fes­ti­valu súčas­ného ume­nia, Biela noc.

Spolu až 52 ume­lec­kých pro­jek­tov v šir­šom cen­tre mesta, vizu­álne atrak­tívne ume­lecké inšta­lá­cie, digi­tálne ume­nie, map­ping, per­for­mance, kon­certy a tanec potrvajú počas dru­hej októb­ro­vej soboty od 19. do 2. hodiny ráno.

Pre­mi­é­rový roč­ník zazna­me­nal rekordnú, až 100 000 účasť. „Bolo neuve­ri­teľné sle­do­vať ulice napl­nené zve­da­vými ľuďmi. Biela noc uka­zuje, že aj súčasné ume­nie môže byť atrak­tívne a lákavé pre široké pub­li­kum,“ hovorí ume­lecká ria­di­teľka Zuzana Pacá­ková.

Aj Pavol Frešo, pred­seda Bra­ti­slav­ského samo­správ­neho kraja, spo­lu­or­ga­ni­zá­tor Bie­lej noci, pova­žuje toto podu­ja­tie za jednu z naj­výz­nam­nej­ších akcií v Bra­ti­slave, ktoré pri­ná­šajú súčasné ume­nie do ulíc čo najb­liž­šie k ľuďom. „Ume­lecké inšta­lá­cie lákajú nie­len domá­cich, ale aj zahra­nič­ných turis­tov. Tento rok sme pri­pra­vili via­ceré orga­ni­začné vylep­še­nia, aby sa k ume­niu dostali aj ľudia z regi­ónu a ume­nie k nim,“ hovorí.

daniel-baumann-sabina-lang-comfort-14

Biela noc čias­točne spo­plat­nená

Jed­nou z novi­niek Bie­lej noci, ktorá má pris­pieť k divác­kemu kom­fortu, ale aj k pod­pore ume­nia, je jed­no­ra­zové vstupné 8 eur pre diela vysta­vené vo vnú­tor­ných alebo v uzav­re­tých pries­to­roch. „Po neľah­kom zva­žo­vaní sme sa roz­hodli zaviesť fes­ti­va­lovú per­ma­nentku. Keďže fes­ti­val patrí medzi tech­nicky, pro­dukčne a finančne obzvlášť náročne pro­jekty, zakú­pe­ním BN PASSu náv­štev­níci pris­pejú k zacho­va­niu ďal­ších roč­ní­kov fes­ti­valu, kva­litného prog­ramu aj slu­žieb,“ vysvet­ľuje Pacá­ková. Deti do 15 rokov, ZŤP a dôchod­co­via majú vstup zdarma.

S per­ma­nent­kou bude možné vidieť vyše 20 ume­lec­kých inšta­lá­cií vo vnútri. Všetky ostatné diela vo verej­nom pries­tore ostá­vajú bez­platné. Per­ma­nentky sa dajú zakú­piť v pred­pre­daji na webe, v LABe v Sta­rej trž­nici alebo v deň akcie vo vyzna­če­ných info­po­in­toch.

Naj­väč­šie hviezdy fes­ti­valu

Fes­ti­va­lová trasa pove­die od Slo­ven­ského roz­hlasu, cez Pre­zi­dent­skú záh­radu, okolo Dómu sv. Mar­tina, cez Kla­ri­siky, popri hoteli Kyjev, Modrý kos­to­lík, cez Starý most aj Nový most až po Sad Janka Kráľa. „Novin­kou bude dvoj­ja­zyčná mobilná apli­ká­cia s mapou a popismi diel, ktorá náv­štev­ní­kom Bie­lej noci uľahčí navi­gá­ciu po jed­not­li­vých die­lach,“ vysvet­ľuje Mar­tina Hriv­ná­ková, ria­di­teľka kor­po­rát­nej a mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie vo VÚB banke, ktorá je už dru­hým rokom par­tne­rom pro­jektu. Tento rok je mediál­nym par­tne­rom aj Star­ti­tup. Banka opäť sprí­stupní aj vyhliadku z 23. poscho­dia svo­jej cen­trály na Mlyn­ských Nivách, odkiaľ si vlani prišlo pozrieť roz­žia­rené mesto viac ako 1 500 ľudí. Budova cen­trály VÚB bude pat­riť k domi­nant­ným akcen­tom mesta a počas Bie­lej noci ju ešte zvý­razní uni­kátny map­ping s pou­ži­tím moder­ných tech­no­ló­gií a dyna­mic­kých lase­rov, ktorý vytvorí digi­tálnu zelenú sieť.

maotik-rozsvetlovaci

Na netra­dič­ných mies­tach diváci uvi­dia sve­tové ume­lecké špičky aj slo­ven­ských auto­rov. Opäť sú pri­chys­tané rôzne trasy, pre nároč­ných milov­ní­kov ume­nia aj pre rodiny s deťmi. Náj­dete ich vyzna­čené v map­kách.

Na Kapi­tul­skej ulici zažiari ikona sve­tel­ného dizajnu – Mraku od kanad­ských umel­cov Cait­lind r. c. Brown & Wayne Gar­retta. Oce­ňo­vaný objekt zo 6 000 žia­ro­viek pre­ces­to­val via­ceré kra­jiny sveta.

Náv­štev­níci sa môžu tešiť na pre­chádzku lúkou z mili­ó­nov fareb­ných kva­piek Braňa Ber­nára alebo na tlkot svojho srdca pre­miet­nutý na fasáde hradu od sve­tovo uzná­va­ného digi­tál­neho umelca Maotika. Jeho Svä­to­ján­ske mušky v pre­zi­dent­skej záh­rade budú pat­riť k vrcho­lom fes­ti­valu.

Obrá­tená pyra­mída Slo­ven­ského roz­hlasu opäť poslúži ume­niu. Na fasáde vyras­tie monu­men­tálny objekt, ktorý na mieru vytvo­rili významní švaj­čiar­ski archi­tekti Sabina Lang & Daniel Bau­mann.

Silné snové audi­ovi­zu­álne inšta­lá­cie pred­ve­die japon­sko-fran­cúz­ske duo Nono­tak, jedni z naj­žia­da­nej­ších mla­dých umel­cov vo svete. Autor minu­lo­roč­ných svie­tia­cich lyži­čiek Peter Vrá­beľ s Bra­ňom Ber­ná­rom v spo­loč­nom diele vysta­via divá­kov neča­ka­nej Uda­losti krí­zo­vej situ­ácie.

Jed­ným z láka­diel fes­ti­valu bude nad­roz­merný levi­tu­júci kruh Fran­cúza Vin­centa Leroya. „Žijeme v rých­lej dobe, v kto­rej je vzác­nosť na chvíľu zasta­viť čas. Dielu Vin­centa Leroya sa to poda­rilo a my máme radosť, že Biela noc na Slo­ven­sko pri­náša sve­to­známe ume­nie, zane­chá­va­júce v divá­kovi silný záži­tok,“ hovorí Natá­lia Kunická so spo­loč­nosti Orange Slo­ven­sko, ktorá je par­tne­rom inšta­lá­cie.

Dvoch head­li­ne­rov – digi­tál­neho umelca Maotika a Daniela Bau­manna budú môcť diváci vidieť aj naživo počas pred­nášky Biela noc Talk, v stredu 5. 10. o 19. hod v pries­to­roch Labu powe­red by Nadá­cia Orange.“

esther-stocker-z-buducnosti

Posil­ne­nie medzi­mest­skej dopravy a bicykle namiesto áut 

Menej áut a viac pries­toru zážit­kom je sna­hou orga­ni­zá­to­rov Bie­lej noci. V rámci odľah­če­nia dopravy oslo­vili aj Cyk­lo­ko­alí­ciu. „Sprí­jem­nime si tento fes­ti­val tak, aby sme nemu­seli stáť v záp­chach a hľa­dať par­ko­va­cie miesta,“ hovorí Tomáš Peciar z občian­skeho zdru­že­nia. Špe­ciálne cyk­lo­busy budú od 18. hodiny zvá­žať oby­va­te­ľov Kar­lo­vej Vsi, Rače, Ruži­nova a Petr­žalky k Cyk­lo­ku­chyni pod Sta­rým mos­tom, odkiaľ môžu peši obe­hnúť všetky fes­ti­va­lové zastávky. Cyk­listi tam nájdu aj strá­žené par­ko­viská a sto­jany pre svoje bicykle.

Divá­kom z iných miest vyšiel v ústrety BSK posil­ne­ním auto­bu­so­vej dopravy do vybra­ných miest a obcí v regi­óne. „Aby sa za ume­ním dostalo viac ľudí z celého regi­ónu, počas celej noci zo soboty na nedeľu budú posil­nené spoje v rámci Bra­ti­slav­skej integ­ro­va­nej dopravy. Každý tak môže vidieť, čo sa mu bude páčiť a pohodlne sa dostane domov,“ hovorí pred­seda BSK Pavol Frešo. Auto­busy budú odchá­dzať z Auto­bu­so­vej sta­nice Mlyn­ské nivy, presný roz­pis zve­rej­nia na web­strán­kach idsbk.sk.

Pri doprave po Bra­ti­slave môžu diváci využiť svoj zakú­pený BN PASS, ktorý bude pla­tiť ako finančný kre­dit na jazdu s taxis­luž­bou Lif­tago.

vincent-leroy-levitujuci-kruh

Biela noc nekončí

Jed­not­livé diela z Bie­lej noci opäť popu­tujú v novem­bri do vybra­ných miest bra­ti­slav­ského kraja a pro­pa­gá­ciu tohto význam­ného pro­duktu kul­túr­neho turizmu sa opä­tovne postará aj des­ti­načný par­tner, Kraj­ská orga­ni­zá­cia ces­tov­ného ruchu Bra­ti­slava Region Tou­rism. “Roz­voj kul­túr­neho turizmu a pred­sta­vo­va­nie nových pro­duk­tov je našou hlav­nou úlo­hou. Bra­ti­slavu nav­ští­via počas toh­to­roč­nej Bie­lej noci tisíce náv­štev­ní­kov a aj zo zahra­ni­čia a spo­ločne im pred­sta­víme to naj­zau­jí­ma­vej­šie, čo tu máme,” pove­dal výkonný ria­di­teľ KOCR Bra­ti­slava Region Tou­rism Lukáš Dob­rocký.

Roz­ší­re­nie tohto podu­ja­tia do regi­ónu patrí k pilot­ným pro­jek­tom Stra­té­gie roz­voja turizmu v Bra­ti­slav­skom kraji a záro­veň ním chceme budo­vať značku mul­ti­kul­túr­neho met­ro­po­lit­ného regi­ónu“, hovorí pred­seda BSK Pavol Frešo.

zdroj foto­gra­fií: archív Biela noc 

Pridať komentár (0)