Bitport.cz sťa­huje tor­renty rovno do cloudu

TS / 2. november 2014 / Tools a produktivita

Český star­tup Bitport.cz umož­ňuje sťa­ho­vať tor­renty do clou­do­vého úlo­žiska tak jed­no­du­cho…

Bitport.cz kom­bi­nuje tor­ren­to­vého kli­enta a clou­dové úlo­žisko. Pou­ží­va­nie Bitport.cz je jed­no­du­ché. Uží­va­teľ iba určí, ktorý tor­rent sa sťa­ho­vať a Bitport.cz mu ho pohodlne stiahne do cloudu. Nie je potrebné inšta­lo­vať žiad­neho kli­enta na sťa­ho­va­nie, všetko beží na ser­ve­roch Bitport.cz.

Po stia­hnutí si uží­va­teľ môže tor­rent pre­hrá­vať is titul­kami priamo v pre­hlia­dači alebo na ces­tách v mobile a tab­lete. Ide­álny spô­sob ako sle­do­vať obľú­bené videá aj v škole alebo v práci.

Oča­ká­vame, že o Bit­port bude záu­jem, najmä v zahra­ničí, kde je prí­stup k tor­ren­tom prí­snejší. Bit­port je veľmi uži­točná služba najmä pre tých, ktorí bojujú so svo­jím posky­to­va­te­ľom inter­netu, ktorý im blo­kuje prí­stup na stránky s tor­ren­tami. Bit­port tiež oce­nia štu­denti v ško­lách alebo zamest­nanci v práci. hovorí Filip Slo­boda, mar­ke­tin­gový ria­di­teľ Bitport.cz

Pou­ží­va­nie Bitport.cz je bez­pečné. Všetky pre­nosy sú šif­ro­vané a súbory sú auto­ma­ticky kon­tro­lo­vané anti­ví­ru­som. Navyše neucho­vá­vajú žiadne infor­má­cie o uží­va­te­ľovi a za službu je možné pla­tiť okrem pla­tob­nej karty a Pay­Palu aj pomo­cou Bit­co­inov.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)