Bláz­ni­vý Colin opäť všet­kých šoko­val. Ten­to­krát pred­sta­vil sve­tu moto­ká­ru s prú­do­vým moto­rom!

Tomáš Kahn / 16. mája 2015 / Tech a inovácie

Dnes už je mož­né tak­mer všet­ko. Keď si nie­kto povie, že chce moto­ká­ru na prú­do­vý pohon, žiad­ny prob­lém. Jed­ným z takých­to bláz­nov je aj Colin Fur­ze, kto­ré­mu nero­bí prob­lém, pre­me­niť aj ten najb­láz­ni­vej­ší nápad na rea­li­tu.

Bláz­ni­vý “DO IT YOUR­SELF” vyná­lez­ca Colin Fur­ze sa vrá­til, ten­to­krát však s ešte bláz­ni­vej­ším a nebez­peč­nej­ším kús­kom. Colin je na inter­ne­te už dosta­toč­ne zná­my a pre­to podob­né kús­ky od neho už moc neprek­va­pia, skôr by sa to dalo opí­sať, že keď prí­de s nie­čím novým, sme v údi­ve, avšak už v tej chví­li sme plní oča­ká­va­nia, s čím prí­de nabu­dú­ce. Pozor­nosť ľudí si už sti­hol zís­kať vyná­lez­mi ako naprí­klad Wol­ve­ri­no­ve pazú­ry, Mag­ne­to­ve topán­ky či vytvo­re­ním naj­rých­lej­šie­ho det­ské­ho kočí­ka

Naj­nov­šie sa roz­ho­dol, že si zostro­jí moto­ká­ru s prú­do­vým moto­rom. Pre nie­ko­ho mož­no prob­lém, pre Coli­na však urči­te nie. Jeho “prú­do­vá moto­ká­ra” dosiah­la maxi­mál­ku až 100 km/h a je pohá­ňa­ná naf­tou a ply­nom. Colin dokon­ca vyhlá­sil, že jeho moto­ká­ra by moh­la byť ešte rých­lej­šia, avšak pri tes­te nemal už dosta­toč­ne dlhú drá­hu na roz­beh.

Toto nie je po prvý krát, čo Colin pri­ro­bil prú­do­vý motor k nie­čo­mu na kole­sách. Už v roku 2013 zostro­jil bicy­kel s prú­do­vým moto­rom. Coli­no­vi odva­ha urči­te nechý­ba, pre­to už teraz sa neviem doč­kať s čím nás prek­va­pí nabu­dú­ce. 

zdroj: Mas­hab­le

Pridať komentár (0)