Blo­ko­va­nie reklám je momen­tálne témou číslo jeden: Hrdin­ský čin Apple môže zni­čiť celý web!

Martin Bohunický / 24. novembra 2015 / Tools a produktivita

Tvoja stránka je v ohro­zení. Za všetko pri­tom môže Sili­con Val­ley.

Zahr­nu­tím ad bloc­kin­go­vej fun­kcie do iOS9 síce Apple neza­mýš­ľal zni­čiť tvoj, či môj web — tak ako nie sú drony určené na zabí­ja­nie nevin­ných civi­lis­tov. Apple zamýšľa zasa­diť svojmu riva­lovi z Google tvrdú ranu tým, že typic­kým Apple ele­gant­ným spô­so­bom ponúkne uží­va­te­ľovi lepší záži­tok z pre­hlia­da­nia webu.

A hoci tento nápad vonia ako ruža, v sku­toč­nosti je to hnusné sebec­tvo a kona­nie čisto vo vlast­nom záujme. Okrem usek­nu­tia riad­neho kúsku z koláča príj­mov Google, takto môže Apple poško­diť aj bežné weby koho­koľ­vek z nás.

Vojna veľ­mocí

Mali by sme si pri­znať, že sa nachá­dzame vo vojne. Vojne digi­tál­nych super­veľ­mocí. Ak máš iPhone či iPad, všimni si, ako pra­cuje s Ama­zo­nom. Ama­zon dis­tri­bu­uje Kindle na iOS. Apple ti dovo­ľuje kúpiť knihu z Ama­zonu. No nie v apli­ká­cií. Musíš sa pracne trá­piť s počí­ta­čom a kúpiť ju cez bro­wser. Je to tak zdĺhavé, že si rad­šej kúpiš knihu v iBo­oks.

To isté s Ama­zon video app­kou. Môžeš si na iPade stre­a­mo­vať aký­koľ­vek film. No aby si si ho kúpil, musíš sa tre­pať na amazon.com. Je to tak zdĺhavé, že si rad­šej kúpiš film cez iTu­nes.

Ama­zon nechce dať Apple svoje zisky, preto Apple nedo­volí Ama­zonu pre­dá­vať v apli­ká­ciach. Ama­zon sa nechce pode­liť, pre­tože sa cíti byť kon­ku­ren­cie schop­ným pro­tiv­ní­kom. Kto tým trpí? Ty, zákaz­ník. Ok, nie je to naj­väčší prob­lém v súčas­nom svete, no ide to proti zákaz­ní­kovi a kazí to Apple aj Ama­zonu imidž.

Ad bloc­king je trošku iný prí­pad. Alebo?

Na prvý pohľad vyzerá byť prob­lém s blo­ko­va­ním reklám ako niečo iné. Veď zákaz­níci možno chcú kupo­vať knižky cez Kindle, no nikto nechce viac reklám na webe. Média a reklamky si môžu vyčí­tať sami, čo z online reklamy uro­bili. Všetci ju tak nená­vi­díme, že máme vytré­no­vaný zrak, aby sme sa vyhý­bali ban­ne­rom. Zašlo to tak ďaleko, že reklamky musia pri umiest­ňo­vaní reklám s týmto všet­kým počí­tať.

Reklamky nechcú byť igno­ro­vané a sú hladné po infor­má­ciach. To je presne to, čo Google, Face­book a iní giganti pre­dá­vajú. Spo­loč­nosti chcú vedieť, ktorý anti­per­spi­rant si žena vo veku 25 – 34 rokov chce kúpiť po sle­do­vaní House of Cards. Tu potom pri­chá­dza otázka o súkromí, a špe­ho­vaní, a vlá­dach, a..radšej stačí.

V takomto pro­stredí príde Apple a zruší reklamy. Vyzerá ako naj­väčší hrdina gala­xie a všetci sú nad­šení. Lenže môžu takto weby pre­žiť? Apple chcel poško­diť Google, no dosah tohoto kroku bude oveľa..oveľa väčší. Pokiaľ nebude mož­nosť voľby, príjmy z reklamy nebudú. Nebudú pra­šule — nebude kon­tent. 

Apple roz­ho­dol za nás. Blo­ko­vať sa bude. Zasiahne to aj tvoj web?

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)