BMW pred­staví prvý model série 5

Martina Ditrichová / 14. októbra 2016 / Tech a inovácie

K prvým BMW 5 sa budeš môcť dostať už vo feb­ru­ári 2017, po ofi­ciál­nom pred­sta­vení v Ame­rike.

Ofi­ciálny debut naj­nov­šej pia­tej série BMW sa usku­toční vo feb­ru­ári 2017 na Det­roit Auto Show. Pre tých, ktorí by mali o tento bavor­ský sedan záu­jem, prvé model k dis­po­zí­cii, bude 530i a 540i v USA.

bmw-5series-sedan-imagesandvideos-1920x1200-06

BMW 530i bude začí­nať ako 2-liter so 4-val­co­vým turbo moto­rom, s výko­nom 248 koní. Môžeš ho mať s poho­nom na všetky 4 kolesá alebo ako štan­dardný model RWD. Obe ver­zie pri­chá­dzajú s 8-stup­ňo­vou pre­vo­dov­kou ZF v rámci štan­dardu.

Akce­le­račný čas je roz­de­lený 0.2 sekun­do­vým roz­die­lom, model RWD bude o niečo pomalší. Vytiahne na 96km/h za 6 sekúnd. Prek­va­pu­júce je, že nové autá sú obme­dzené na maxi­málnu rých­losť 210 km/h ako štan­dard. Sú schopné dosiah­nuť tra­dičnú bari­éru 250km/h, iba v prí­pade voli­teľ­nej fun­kcie.

bmw-5series-sedan-imagesandvideos-1920x1200-08-1024x640

BMW 540i je podobne pris­pô­so­bený, tiež obme­dzený na 210km/h. Hoci, 6-val­cový 3-lit­rový motor pod kapo­tou pri­náša 335 koní, je skôr podobný modelu BMW M140i. Na 96km/h sa dostane za 4.7 až 4.9 sekundy, v závis­losti od terénu. Všetky vozidlá majú 8-stup­ňovú auto­ma­tickú pre­vo­dovku, bez ohľadu na to, či si zvo­líš RWD alebo AWD model.

Okrem toho budú tieto modely vyba­vené LED adap­tív­nymi svet­lo­metmi. V iných štá­toch ako USA, iba vo voli­teľ­nej výbave. To značí koniec xenó­no­vých a halo­gé­no­vých svet­lo­me­tov, aspoň čo sa týka rady 5.

bmw-g30-5-series-luxury-line-exterior-9-1024x683

Fun­kcia auto­ma­tic­kého pris­pô­so­be­nia rých­lost­ného limitu je pre značku pre­mi­é­rou. Ponúka mož­nosť udr­žia­vať rých­losti v roz­me­dzí 30 – 200 km/h.

BMW pri­chá­dza s mno­hymi tech­no­lo­gic­kými vymo­že­nos­ťami. Pre­sveč sa sám vo videu:

Poko­chaj sa kla­sic­kým a záro­veň aj nie­čím novým dizaj­nom BMW vozi­diel.

bmw-5series-sedan-imagesandvideos-1920x1200-09bmw-5series-sedan-imagesandvideos-1920x1200-10bmw-5series-sedan-imagesandvideos-1920x1200-12

A ak ti nevadí mesiac si počkať, v marci príde BMW s ďal­šími modelmi BMW 530e plug-in hyb­ri­dom alebo úplne novým M Per­for­mance mode­lom, BMW M550i x Drive. Toto vozidlo bude vyba­vené pre­pra­co­va­nou ver­ziou N63 4.4-litrového bi-turbo V8 zo sta­rého 550i modelu. Nový M Per­for­mance bude rých­lejší ako F10 M5 s dosia­hnu­tím 96km/h za 4 sekundy.

zdroj: bmwblog.com zdroj foto­gra­fií: bmwblog.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: bmwblog.com

Pridať komentár (0)