BMW pred­sta­ví prvý model série 5

Martina Ditrichová / 14. októbra 2016 / Tech a inovácie

K prvým BMW 5 sa budeš môcť dostať už vo feb­ru­ári 2017, po ofi­ciál­nom pred­sta­ve­ní v Ame­ri­ke.

Ofi­ciál­ny debut naj­nov­šej pia­tej série BMW sa usku­toč­ní vo feb­ru­ári 2017 na Det­ro­it Auto Show. Pre tých, kto­rí by mali o ten­to bavor­ský sedan záu­jem, prvé model k dis­po­zí­cii, bude 530i a 540i v USA.

bmw-5series-sedan-imagesandvideos-1920x1200-06

BMW 530i bude začí­nať ako 2-liter so 4-val­co­vým tur­bo moto­rom, s výko­nom 248 koní. Môžeš ho mať s poho­nom na všet­ky 4 kole­sá ale­bo ako štan­dard­ný model RWD. Obe ver­zie pri­chá­dza­jú s 8-stup­ňo­vou pre­vo­dov­kou ZF v rám­ci štan­dar­du.

Akce­le­rač­ný čas je roz­de­le­ný 0.2 sekun­do­vým roz­die­lom, model RWD bude o nie­čo pomal­ší. Vytiah­ne na 96km/h za 6 sekúnd. Prek­va­pu­jú­ce je, že nové autá sú obme­dze­né na maxi­mál­nu rých­losť 210 km/h ako štan­dard. Sú schop­né dosiah­nuť tra­dič­nú bari­é­ru 250km/h, iba v prí­pa­de voli­teľ­nej fun­kcie.

bmw-5series-sedan-imagesandvideos-1920x1200-08-1024x640

BMW 540i je podob­ne pris­pô­so­be­ný, tiež obme­dze­ný na 210km/h. Hoci, 6-val­co­vý 3-lit­ro­vý motor pod kapo­tou pri­ná­ša 335 koní, je skôr podob­ný mode­lu BMW M140i. Na 96km/h sa dosta­ne za 4.7 až 4.9 sekun­dy, v závis­los­ti od teré­nu. Všet­ky vozid­lá majú 8-stup­ňo­vú auto­ma­tic­kú pre­vo­dov­ku, bez ohľa­du na to, či si zvo­líš RWD ale­bo AWD model.

Okrem toho budú tie­to mode­ly vyba­ve­né LED adap­tív­ny­mi svet­lo­met­mi. V iných štá­toch ako USA, iba vo voli­teľ­nej výba­ve. To zna­čí koniec xenó­no­vých a halo­gé­no­vých svet­lo­me­tov, aspoň čo sa týka rady 5.

bmw-g30-5-series-luxury-line-exterior-9-1024x683

Fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho pris­pô­so­be­nia rých­lost­né­ho limi­tu je pre znač­ku pre­mi­é­rou. Ponú­ka mož­nosť udr­žia­vať rých­los­ti v roz­me­dzí 30 – 200 km/h.

BMW pri­chá­dza s mno­hy­mi tech­no­lo­gic­ký­mi vymo­že­nos­ťa­mi. Pre­sveč sa sám vo videu:

Poko­chaj sa kla­sic­kým a záro­veň aj nie­čím novým dizaj­nom BMW vozi­diel.

bmw-5series-sedan-imagesandvideos-1920x1200-09bmw-5series-sedan-imagesandvideos-1920x1200-10bmw-5series-sedan-imagesandvideos-1920x1200-12

A ak ti neva­dí mesiac si počkať, v mar­ci prí­de BMW s ďal­ší­mi model­mi BMW 530e plug-in hyb­ri­dom ale­bo úpl­ne novým M Per­for­man­ce mode­lom, BMW M550i x Dri­ve. Toto vozid­lo bude vyba­ve­né pre­pra­co­va­nou ver­zi­ou N63 4.4-litrového bi-tur­bo V8 zo sta­ré­ho 550i mode­lu. Nový M Per­for­man­ce bude rých­lej­ší ako F10 M5 s dosia­hnu­tím 96km/h za 4 sekun­dy.

zdroj: bmwblog.com zdroj foto­gra­fií: bmwblog.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: bmwblog.com

Pridať komentár (0)