Boeing si paten­to­val sys­tém auto­ma­tic­kého nabí­ja­nia dro­nov za letu

Tomáš Kahn / 4. jún 2015 / Tools a produktivita

Tech­no­ló­gia dro­nov sa posúva dopredu kaž­dým dňom. Jed­ným z naj­väč­ších dote­raj­ších prob­lé­mov bolo ich nabí­ja­nie, kvôli kto­rému bolo potreba vždy pri­stáť. Teraz však Boeing pri­šiel so sys­té­mom, pomo­cou kto­rého je možné drony nabí­jať aj za letu.

Výrobca lie­ta­diel a obran­ných sys­té­mom spo­loč­nosť Boeing sa stala tento týž­deň drži­te­ľom uni­kát­neho patentu. Prišla totižto so sys­té­mom nabí­ja­nia bez­pi­lot­ných lie­ta­diel — dro­nov za letu bez nut­nosti pri­stá­tia. Patent bol kon­krétne pri­de­lený vyná­lez­com Jame­sovi Chil­dres­sovi a Joh­novi Vini­oti­sovi. Celé kúzlo je v tom, že dron sa za letu pri­pojí k pozem­nému napá­ja­ciemu zdroju, bez toho, aby bol nútený pri­stáť na zem. Tento sys­tém by mohol byť obrov­ským uľah­če­ním pre logis­tické spo­loč­nosti, ktoré by sa už viac nemu­sel sta­rať o pre­vádzku a nabí­ja­nie dro­nov. Celý sys­tém je ešte len vo fáze vývoja, preto si na jeho reálne budeme pou­ži­tie budeme musieť ešte nejaký ten čas počkať, avšak znie to viac ako zau­jí­mavo.

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)