Boj medzi vir­tu­ál­nou a roz­ší­re­nou rea­li­tou. Ktorá tech­no­ló­gia bude domi­no­vať?

Rudolf Nečas / 10. januára 2016 / Tools a produktivita

Aj keď vir­tu­álna rea­lita a roz­ší­rená rea­lita v neja­kej forme exis­to­vali po celé desať­ro­čia, len nedávno si zís­kali pozor­nosť väč­ších más ľudí.

Vir­tu­álna rea­lita sa teraz poriadne roz­behla a jej obsah a pokroky v hard­véri je vzru­šu­júce sle­do­vať. Či už ide o akčné kamery pre vir­tu­álnu rea­litu alebo nedávno vydaný, veľmi drahý Ocu­lus Rift, rôznu novú tech­niku pre vir­tu­álnu rea­litu vidíme čoraz viac.

social-vr-featured-chris

V krát­kom čase uro­bili tvor­co­via obsahu vir­tu­ál­nej rea­lity nie­koľko ohro­mu­jú­cich pokro­kov. Fil­mové štú­diá, herné spo­loč­nosti a mediálne orga­ni­zá­cie skú­šajú, ako túto vychy­távku využiť čo naj­lep­šie. Vir­tu­álna rea­lita získa počas tohto roka pre­vahu, ale je prav­de­po­dobné, že roz­ší­rená rea­lita sa stane domi­nant­nou tech­no­ló­giou v našom kaž­do­den­nom živote.

Vir­tu­álna rea­lita získa najb­liž­šie roky pre­vahu pre jej obsah a “wau” efekt

The New York Times nedávno rozo­slali viac ako jeden milión Google Card­bo­ar­dov pred­pla­ti­te­ľom. You­Tube a Face­book umož­ňujú zažiť vir­tu­álnu rea­litu on-line, pro­stred­níc­tvom digi­tál­nych video­p­reh­rá­va­čov. Všetko sa pomaly ale isto zla­ďuje, aby vir­tu­álna rea­lita mohla udrieť tento rok naplno.

VR je jedi­ným pros­tried­kom, ktorý zaru­čuje, že sa uží­va­teľ bude kom­pletne sústre­diť na obsah. Nedá sa poze­rať mimo, nemô­žeš si počas jej poze­ra­nia skon­tro­lo­vať e-mail alebo správy a nemô­žeš sa pozrieť, čo je nové na dákej sociál­nej sieti. Je to naj­viac pohl­cu­júci spô­sob, akým možno roz­prá­vať prí­beh, pre­tože kvôli tomu, čo sa deje v head­sete, cítiš niečo v hlave, srdci a bru­chu.

maxresdefault

Ale naj­väč­šia pred­nosť vir­tu­ál­nej rea­lity je tiež jej naj­väč­šou sla­bi­nou. Pohl­cu­júci cha­rak­ter vir­tu­ál­nej rea­lity bráni pou­ží­va­te­ľom v inte­rak­cii s oko­lím. Vytrhne ich zo sku­toč­nej rea­lity. Nemôžu cho­diť a vidieť, čo je vedľa nich, poze­rať sa ľuďom do očí alebo čítať nie­čiu reč tela. Je to účinný spô­sob, ako zažiť obsah, ale nie je prak­tická pre inte­rak­ciu v reál­nom svete.

A v tom spo­číva hlavný prob­lém s vir­tu­ál­nou rea­li­tou. Obsah je krá­ľom, o tom niet pochýb, a posky­to­va­nie pôso­bi­vých zážit­kov je svätý grál v reklame. Ale z vir­tu­ál­nej rea­lity sa nikdy nestane neškodná súčasť nášho kaž­do­den­ného života.

original7

Roz­ší­rená rea­lita pre sku­točný svet

Roz­ší­rená rea­lita pri­dáva kon­tex­tu­álnu vrstvu infor­má­cií k našim zážit­kom v reál­nom čase. Takúto budúc­nosť už pred­po­ve­dali filmy ako Ava­tar, Mino­rity Report, Iron Man, Wall-E a ešte kopa ďal­ších a vyzerá to tak, že sa to stane už čoskoro sku­toč­nos­ťou.

Roz­ší­rená rea­lita má však prob­lémy s rea­li­zá­ciou. Väč­ši­nou z nej ľudia majú divný pocit a zatiaľ je prí­liš „umelá“. Naprí­klad Google Glass uká­zal nie­ktoré ino­va­tívne apli­ká­cie, ktoré ale zly­hali, pre­tože hard­vér a tech­no­ló­gie boli prí­liš vše­obecné a neza­me­ria­vali sa poriadne na prob­lém, ktorý sa spot­re­bi­teľ sna­žil vyrie­šiť.

google-glass-in-a-car-1200x675

Napriek tomu vyzerá budúc­nosť pre roz­ší­renú rea­litu stále sľubne a vďaka nie­koľ­kým veľ­kým tech spo­loč­nos­tiam pra­cu­jú­cim na svo­jich pro­duk­toch sa jej už čoskoro doč­káme. Pokiaľ sa nič nezmení, prvá imple­men­tá­cia príde od Mic­ro­softu. Vyda­nie sady pre vývo­já­rov je naplá­no­vané na začia­tok tohto roku. Ale svoje snahy netaja ani ostatní giganti. Google naprí­klad inves­to­val do spo­loč­nosti s náz­vom Magic Leap, kto­rej tech­no­ló­gia vyža­ruje lase­rové lúče do dúhovky diváka pre zobra­ze­nie vir­tu­ál­nej rea­lity. Táto tech­no­ló­gia teraz znie šia­lene, ale možno sa jed­ného dňa stane bež­nou vecou.

Vir­tu­álna a roz­ší­rená rea­lita robia divy s naším často nud­ným sve­tom – roz­ší­rená rea­lita ju zlep­šuje, zatiaľ čo vir­tu­álna rea­lita nás od nej odvá­dza, čo je dôvod prečo sa v ďal­ších rokoch tá druhá z nich bude drať do pop­re­dia, sľu­bu­júc nové mož­nosti pre obchod­ní­kov a vymo­že­nosti pre spot­re­bi­te­ľov. Pred­sa­len, koľko ľudí by ti sko­čilo na frázu: “Chceš unik­núť z tohto sveta?”

microsoft-hololens-displays-minecraft-3D-printing

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)