Boj medzi vir­tu­ál­nou a roz­ší­re­nou rea­li­tou. Kto­rá tech­no­ló­gia bude domi­no­vať?

Rudolf Nečas / 10. januára 2016 / Lifehacking

Aj keď vir­tu­ál­na rea­li­ta a roz­ší­re­ná rea­li­ta v neja­kej for­me exis­to­va­li po celé desať­ro­čia, len nedáv­no si zís­ka­li pozor­nosť väč­ších más ľudí.

Vir­tu­ál­na rea­li­ta sa teraz poriad­ne roz­beh­la a jej obsah a pokro­ky v hard­vé­ri je vzru­šu­jú­ce sle­do­vať. Či už ide o akč­né kame­ry pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu ale­bo nedáv­no vyda­ný, veľ­mi dra­hý Ocu­lus Rift, rôz­nu novú tech­ni­ku pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu vidí­me čoraz viac.

social-vr-featured-chris

V krát­kom čase uro­bi­li tvor­co­via obsa­hu vir­tu­ál­nej rea­li­ty nie­koľ­ko ohro­mu­jú­cich pokro­kov. Fil­mo­vé štú­diá, her­né spo­loč­nos­ti a mediál­ne orga­ni­zá­cie skú­ša­jú, ako túto vychy­táv­ku využiť čo naj­lep­šie. Vir­tu­ál­na rea­li­ta zís­ka počas toh­to roka pre­va­hu, ale je prav­de­po­dob­né, že roz­ší­re­ná rea­li­ta sa sta­ne domi­nant­nou tech­no­ló­gi­ou v našom kaž­do­den­nom živo­te.

Vir­tu­ál­na rea­li­ta zís­ka najb­liž­šie roky pre­va­hu pre jej obsah a “wau” efekt

The New York Times nedáv­no rozo­sla­li viac ako jeden mili­ón Goog­le Card­bo­ar­dov pred­pla­ti­te­ľom. You­Tu­be a Face­bo­ok umož­ňu­jú zažiť vir­tu­ál­nu rea­li­tu on-line, pro­stred­níc­tvom digi­tál­nych video­p­reh­rá­va­čov. Všet­ko sa poma­ly ale isto zla­ďu­je, aby vir­tu­ál­na rea­li­ta moh­la udrieť ten­to rok napl­no.

VR je jedi­ným pros­tried­kom, kto­rý zaru­ču­je, že sa uží­va­teľ bude kom­plet­ne sústre­diť na obsah. Nedá sa poze­rať mimo, nemô­žeš si počas jej poze­ra­nia skon­tro­lo­vať e-mail ale­bo sprá­vy a nemô­žeš sa pozrieť, čo je nové na dákej sociál­nej sie­ti. Je to naj­viac pohl­cu­jú­ci spô­sob, akým mož­no roz­prá­vať prí­beh, pre­to­že kvô­li tomu, čo sa deje v head­se­te, cítiš nie­čo v hla­ve, srd­ci a bru­chu.

maxresdefault

Ale naj­väč­šia pred­nosť vir­tu­ál­nej rea­li­ty je tiež jej naj­väč­šou sla­bi­nou. Pohl­cu­jú­ci cha­rak­ter vir­tu­ál­nej rea­li­ty brá­ni pou­ží­va­te­ľom v inte­rak­cii s oko­lím. Vytrh­ne ich zo sku­toč­nej rea­li­ty. Nemô­žu cho­diť a vidieť, čo je ved­ľa nich, poze­rať sa ľuďom do očí ale­bo čítať nie­čiu reč tela. Je to účin­ný spô­sob, ako zažiť obsah, ale nie je prak­tic­ká pre inte­rak­ciu v reál­nom sve­te.

A v tom spo­čí­va hlav­ný prob­lém s vir­tu­ál­nou rea­li­tou. Obsah je krá­ľom, o tom niet pochýb, a posky­to­va­nie pôso­bi­vých zážit­kov je svä­tý grál v rekla­me. Ale z vir­tu­ál­nej rea­li­ty sa nikdy nesta­ne neškod­ná súčasť náš­ho kaž­do­den­né­ho živo­ta.

original7

Roz­ší­re­ná rea­li­ta pre sku­toč­ný svet

Roz­ší­re­ná rea­li­ta pri­dá­va kon­tex­tu­ál­nu vrstvu infor­má­cií k našim zážit­kom v reál­nom čase. Takú­to budúc­nosť už pred­po­ve­da­li fil­my ako Ava­tar, Mino­ri­ty Report, Iron Man, Wall-E a ešte kopa ďal­ších a vyze­rá to tak, že sa to sta­ne už čosko­ro sku­toč­nos­ťou.

Roz­ší­re­ná rea­li­ta má však prob­lé­my s rea­li­zá­ci­ou. Väč­ši­nou z nej ľudia majú div­ný pocit a zatiaľ je prí­liš „ume­lá“. Naprí­klad Goog­le Glass uká­zal nie­kto­ré ino­va­tív­ne apli­ká­cie, kto­ré ale zly­ha­li, pre­to­že hard­vér a tech­no­ló­gie boli prí­liš vše­obec­né a neza­me­ria­va­li sa poriad­ne na prob­lém, kto­rý sa spot­re­bi­teľ sna­žil vyrie­šiť.

google-glass-in-a-car-1200x675

Napriek tomu vyze­rá budúc­nosť pre roz­ší­re­nú rea­li­tu stá­le sľub­ne a vďa­ka nie­koľ­kým veľ­kým tech spo­loč­nos­tiam pra­cu­jú­cim na svo­jich pro­duk­toch sa jej už čosko­ro doč­ká­me. Pokiaľ sa nič nezme­ní, prvá imple­men­tá­cia prí­de od Mic­ro­sof­tu. Vyda­nie sady pre vývo­já­rov je naplá­no­va­né na začia­tok toh­to roku. Ale svo­je sna­hy neta­ja ani ostat­ní gigan­ti. Goog­le naprí­klad inves­to­val do spo­loč­nos­ti s náz­vom Magic Leap, kto­rej tech­no­ló­gia vyža­ru­je lase­ro­vé lúče do dúhov­ky divá­ka pre zobra­ze­nie vir­tu­ál­nej rea­li­ty. Táto tech­no­ló­gia teraz znie šia­le­ne, ale mož­no sa jed­né­ho dňa sta­ne bež­nou vecou.

Vir­tu­ál­na a roz­ší­re­ná rea­li­ta robia divy s naším čas­to nud­ným sve­tom – roz­ší­re­ná rea­li­ta ju zlep­šu­je, zatiaľ čo vir­tu­ál­na rea­li­ta nás od nej odvá­dza, čo je dôvod pre­čo sa v ďal­ších rokoch tá dru­há z nich bude drať do pop­re­dia, sľu­bu­júc nové mož­nos­ti pre obchod­ní­kov a vymo­že­nos­ti pre spot­re­bi­te­ľov. Pred­sa­len, koľ­ko ľudí by ti sko­či­lo na frá­zu: “Chceš unik­núť z toh­to sve­ta?”

microsoft-hololens-displays-minecraft-3D-printing

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)