8 pre­lo­mo­vých tech­no­ló­gií, na ktoré sa naozaj oplatí počkať!

Martin Bohunický / 18. septembra 2015 / Tech a inovácie

Nie všetky vyná­lezy za niečo stoja. Nie­ktoré sú viac, iné menej pou­ži­teľné, nie­ktoré len pri­pra­via pôdu pre ďalší roz­voj. No sta­vím sa, že týchto 8 tech­no­ló­gií na zozname bude pat­riť po uve­dení k veľ­kým uda­los­tiam a dokážu náš svet opäť posu­núť o kus ďalej.

Magic Leap

Star­tup, ktorý stojí pri­bližne pol miliardy dolá­rov, môže totálne pre­vrá­tiť svet komu­ni­ká­cie, fil­mov, hra­nia či ces­to­va­nia. Toto zaria­de­nie dokáže zobra­ziť 3D objekty v reál­nom pro­stredí tak verne, že ti to spô­sobí zimom­riavky.

Dostup­nosť: 1 – 3 roky

Nano-Archi­tec­ture

Vedci Cal­te­chu doká­zali vytvo­riť minia­túrne mriežky, ktoré sa podo­bajú na sku­točné stavby. Vďaka tomu môžu pri­pra­viť taký mate­riál pod­robne navr­hnúť tak, aby bol čo naj­ľahší a naj­jed­no­duchší. Takýto mate­riál je potom maxi­málne uni­ver­zálny, lacný a ener­ge­ticky úsporný.

Dostup­nosť: 3 – 5 rokov

Car-to-Car Com­mu­ni­ca­tion

Veľmi jed­no­du­chý bez­drá­tový sys­tém sľu­buje, že dokáže uro­biť bežnú pre­mávku nie­koľ­ko­ná­sobne bez­peč­nej­šou. Autá budú medzi sebou komu­ni­ko­vať a budú sa tak môcť ľah­šie vyhnúť zrážke. Keďže ročne zomie­rajú na ces­tách mili­óny ľudí, je to naozaj niečo, na čom záleží.

Dostup­nosť: 1 – 2 roky

Pro­ject Loon

Vďaka héli­ovým baló­nom od Google sa čoskoro na inter­net budú môcť pri­po­jiť ďal­šie miliardy ľudí. Google tieto balóny čoskoro vyšle na miesta, kam sig­nál z veží nikdy nedo­siahne. Takýto sys­tém môže poskyt­núť vzde­la­nie 4,3 miliarde ľuďom, ktorí sú dopo­siaľ off­line.

Dostup­nosť: 1 – 2 roky

Liquid Bio­psy

Mašinka, ktorá dokáže z kvapky krvi dete­ko­vať rako­vinu v sko­rých štá­diach, sa už na trhu nachá­dza. Jej dosah bude obrov­ský, vďaka sko­rej diag­nóze môže byť liečba násobne účin­nej­šia a rako­vina tak dúfajme nebude taká smr­teľná, ako dote­raz — ročne na ňu zomrie pri­bližne 8 mili­ó­nov ľudí.

Dostup­nosť: teraz

Megas­cale Desa­li­na­tion

Naj­väč­šie a eko­no­micky naj­vý­hod­nej­šie plan­táže tohoto druhu na svete fun­gujú v Izra­eli. Keďže sa zásoby pit­nej vody rýchlo míňajú a tento prob­lém bude treba rie­šiť, tento vyná­lez dokáže vyťa­žiť pitnú vodu zo sla­nej mor­skej — odde­le­ním soli.

Dostup­nosť: teraz

Brain Orga­no­ids

Nová metóda výskumu moz­go­vých buniek môže odha­liť tajom­stvá demen­cie a via­ce­rých men­tál­nych porúch. Výskum­níci vďaka tomu záro­veň môžu tes­to­vať nové metódy lie­če­nia.

Dostup­nosť: teraz

Inter­net of DNA

Glo­bálna sieť, kde medzi sebou budú naše DNA kódy doslova komu­ni­ko­vať. Vďaka zís­ka­ným poznat­kom môže liečba rôz­nych cho­rôb dosiah­nuť dra­ma­tické vylep­še­nia.

Dostup­nosť: 1 – 2 roky

Pridať komentár (0)