8 pre­lo­mo­vých tech­no­ló­gií, na kto­ré sa naozaj opla­tí počkať!

Martin Bohunický / 18. septembra 2015 / Tech a inovácie

Nie všet­ky vyná­le­zy za nie­čo sto­ja. Nie­kto­ré sú viac, iné menej pou­ži­teľ­né, nie­kto­ré len pri­pra­via pôdu pre ďal­ší roz­voj. No sta­vím sa, že tých­to 8 tech­no­ló­gií na zozna­me bude pat­riť po uve­de­ní k veľ­kým uda­los­tiam a doká­žu náš svet opäť posu­núť o kus ďalej.

Magic Leap

Star­tup, kto­rý sto­jí pri­bliž­ne pol miliar­dy dolá­rov, môže totál­ne pre­vrá­tiť svet komu­ni­ká­cie, fil­mov, hra­nia či ces­to­va­nia. Toto zaria­de­nie doká­že zobra­ziť 3D objek­ty v reál­nom pro­stre­dí tak ver­ne, že ti to spô­so­bí zimom­riav­ky.

Dostup­nosť: 1 – 3 roky

Nano-Archi­tec­tu­re

Ved­ci Cal­te­chu doká­za­li vytvo­riť minia­túr­ne mriež­ky, kto­ré sa podo­ba­jú na sku­toč­né stav­by. Vďa­ka tomu môžu pri­pra­viť taký mate­riál pod­rob­ne navr­hnúť tak, aby bol čo naj­ľah­ší a naj­jed­no­duch­ší. Taký­to mate­riál je potom maxi­mál­ne uni­ver­zál­ny, lac­ný a ener­ge­tic­ky úspor­ný.

Dostup­nosť: 3 – 5 rokov

Car-to-Car Com­mu­ni­ca­ti­on

Veľ­mi jed­no­du­chý bez­drá­to­vý sys­tém sľu­bu­je, že doká­že uro­biť bež­nú pre­máv­ku nie­koľ­ko­ná­sob­ne bez­peč­nej­šou. Autá budú medzi sebou komu­ni­ko­vať a budú sa tak môcť ľah­šie vyhnúť zráž­ke. Keď­že roč­ne zomie­ra­jú na ces­tách mili­ó­ny ľudí, je to naozaj nie­čo, na čom zále­ží.

Dostup­nosť: 1 – 2 roky

Pro­ject Loon

Vďa­ka héli­ovým baló­nom od Goog­le sa čosko­ro na inter­net budú môcť pri­po­jiť ďal­šie miliar­dy ľudí. Goog­le tie­to baló­ny čosko­ro vyšle na mies­ta, kam sig­nál z veží nikdy nedo­siah­ne. Taký­to sys­tém môže poskyt­núť vzde­la­nie 4,3 miliar­de ľuďom, kto­rí sú dopo­siaľ off­li­ne.

Dostup­nosť: 1 – 2 roky

Liqu­id Bio­psy

Mašin­ka, kto­rá doká­že z kvap­ky krvi dete­ko­vať rako­vi­nu v sko­rých štá­diach, sa už na trhu nachá­dza. Jej dosah bude obrov­ský, vďa­ka sko­rej diag­nó­ze môže byť lieč­ba násob­ne účin­nej­šia a rako­vi­na tak dúfaj­me nebu­de taká smr­teľ­ná, ako dote­raz — roč­ne na ňu zomrie pri­bliž­ne 8 mili­ó­nov ľudí.

Dostup­nosť: teraz

Megas­ca­le Desa­li­na­ti­on

Naj­väč­šie a eko­no­mic­ky naj­vý­hod­nej­šie plan­tá­že toho­to dru­hu na sve­te fun­gu­jú v Izra­e­li. Keď­že sa záso­by pit­nej vody rých­lo míňa­jú a ten­to prob­lém bude tre­ba rie­šiť, ten­to vyná­lez doká­že vyťa­žiť pit­nú vodu zo sla­nej mor­skej — odde­le­ním soli.

Dostup­nosť: teraz

Brain Orga­no­ids

Nová metó­da výsku­mu moz­go­vých buniek môže odha­liť tajom­stvá demen­cie a via­ce­rých men­tál­nych porúch. Výskum­ní­ci vďa­ka tomu záro­veň môžu tes­to­vať nové metó­dy lie­če­nia.

Dostup­nosť: teraz

Inter­net of DNA

Glo­bál­na sieť, kde medzi sebou budú naše DNA kódy doslo­va komu­ni­ko­vať. Vďa­ka zís­ka­ným poznat­kom môže lieč­ba rôz­nych cho­rôb dosiah­nuť dra­ma­tic­ké vylep­še­nia.

Dostup­nosť: 1 – 2 roky

Pridať komentár (0)