Boli sme v super­mar­kete Yeme: Kva­litné potra­viny a bru­tálne pries­tory!

Martin Bohunický / 3. marca 2016 / Zo Slovenska

Keď sme nedávno napí­sali o blí­žia­com sa otvo­rení super­mar­ketu Yeme — obchodu, ktorý ponúka lokálne potra­viny z miest­nych fariem a cho­vov, netu­šili sme, akú odozvu to vyvolá.

Ľudia boli z nového kon­ceptu nad­šení, všetci máme plné zuby nekva­lit­ného mäsa a nafar­be­ných poma­ran­čov, ktoré pre­ces­to­vali okolo zeme­gule tri­krát, než sa dostali na naše pulty. Jed­no­značne práve to bol hlavný dôvod, prečo vznik také­hoto kon­ceptu ľudí pobláz­nil.

Dnes (3.3.) sa Yeme sláv­nostne otvo­rilo, boli sme sa teda pozrieť — stoja naozaj potra­viny za toľko pozor­nosti. Môžem rovno pove­dať, že áno. No chy­bičky sa snáď ešte vyla­dia.

Možno som až prí­liš ovplyv­nený dizaj­nom bež­ných super­mar­ke­tov, preto som od Yeme neoča­ká­val niečo iné. Moja pred­stava bola, že prí­dem do rela­tívne štan­dard­ných pries­to­rov, kde aku­rát budú pre­va­žo­vať slo­ven­ské potra­viny a zamest­nanci budú mať čisté zás­tery. No obchod je najmä po obvode dizaj­novo zvlád­nutý fakt špič­kovo. Voňavé obrov­ské chle­bíky, čer­vené mäso, ktoré by som zje­dol naj­rad­šej rovno bez úpravy, čerstvé ryby, kaviar­nička. 

Čo dizaj­novo zaos­táva je práve stred, kde sa nachá­dza skôr tra­dičný tovar, chla­diace boxy, dro­gé­ria a podobne.

Ďal­ším prek­va­pe­ním boli ceny. Bavíme sa o pré­mi­ových potra­vi­nách, preto som neoča­ká­val, že tu nakú­pim za ceny ako inde. Cenovo však boli mnohé položky nasta­vené veľmi prí­jemne, čo je len plus.

Len jedna vec poka­zila dojem. Dizaj­novo a kon­cep­tovo špič­kovo vymys­lený obchod doslova “špatí” tra­dičná tra­fika. Škoda, ale aj tak super.

Otázka je skôr, ako sa bude dariť Yeme pri Fresh Mar­kete. Na prvý pohľad som si pove­dal, že sa môžu skvele dopĺňať, teraz však mám skôr opačný pocit. Je pravda, že Yeme bolo pri našej náv­števe vzhľa­dom na prvé hodiny fun­go­va­nia pre­pl­nené, no naku­po­va­nie v otvo­re­ných pries­to­roch Fresh Mar­ketu pôsobí predsa len oveľa prí­jem­nej­šie. Navyše aj s mož­nos­ťou dať si vyni­ka­júci obed. Na druhú stranu, Fresh Mar­ket pôsobí stále poriadne nedo­kon­čene a pri súčas­ných pod­mien­kach par­ko­va­nia si člo­vek dva­krát rozmyslí, či sa neza­staví rad­šej v Yeme.

Ale už dosť slov, takto to vyzerá prvý deň v super­mar­kete Yeme:

_1070076_1070075_1070073_1070070_1070069_1070067_1070063_1070062_1070059_1070057_1070056_1070055_1070054_1070053_1070052_1070051_1070050_1070049_1070047_1070046_1070045_1070044_1070043_1070041_1070040_1070037_1070034

foto­gra­fie: autor 

Pridať komentár (0)