Boli sme v super­mar­ke­te Yeme: Kva­lit­né potra­vi­ny a bru­tál­ne pries­to­ry!

Martin Bohunický / 3. marca 2016 / Zo Slovenska

Keď sme nedáv­no napí­sa­li o blí­žia­com sa otvo­re­ní super­mar­ke­tu Yeme — obcho­du, kto­rý ponú­ka lokál­ne potra­vi­ny z miest­nych fariem a cho­vov, netu­ši­li sme, akú odoz­vu to vyvo­lá.

Ľudia boli z nové­ho kon­cep­tu nad­še­ní, všet­ci máme plné zuby nekva­lit­né­ho mäsa a nafar­be­ných poma­ran­čov, kto­ré pre­ces­to­va­li oko­lo zeme­gu­le tri­krát, než sa dosta­li na naše pul­ty. Jed­no­znač­ne prá­ve to bol hlav­ný dôvod, pre­čo vznik také­ho­to kon­cep­tu ľudí pobláz­nil.

Dnes (3.3.) sa Yeme sláv­nost­ne otvo­ri­lo, boli sme sa teda pozrieť — sto­ja naozaj potra­vi­ny za toľ­ko pozor­nos­ti. Môžem rov­no pove­dať, že áno. No chy­bič­ky sa snáď ešte vyla­dia.

Mož­no som až prí­liš ovplyv­ne­ný dizaj­nom bež­ných super­mar­ke­tov, pre­to som od Yeme neoča­ká­val nie­čo iné. Moja pred­sta­va bola, že prí­dem do rela­tív­ne štan­dard­ných pries­to­rov, kde aku­rát budú pre­va­žo­vať slo­ven­ské potra­vi­ny a zamest­nan­ci budú mať čis­té zás­te­ry. No obchod je naj­mä po obvo­de dizaj­no­vo zvlád­nu­tý fakt špič­ko­vo. Voňa­vé obrov­ské chle­bí­ky, čer­ve­né mäso, kto­ré by som zje­dol naj­rad­šej rov­no bez úpra­vy, čerstvé ryby, kaviar­nič­ka. 

Čo dizaj­no­vo zaos­tá­va je prá­ve stred, kde sa nachá­dza skôr tra­dič­ný tovar, chla­dia­ce boxy, dro­gé­ria a podob­ne.

Ďal­ším prek­va­pe­ním boli ceny. Baví­me sa o pré­mi­ových potra­vi­nách, pre­to som neoča­ká­val, že tu nakú­pim za ceny ako inde. Ceno­vo však boli mno­hé polož­ky nasta­ve­né veľ­mi prí­jem­ne, čo je len plus.

Len jed­na vec poka­zi­la dojem. Dizaj­no­vo a kon­cep­to­vo špič­ko­vo vymys­le­ný obchod doslo­va “špa­tí” tra­dič­ná tra­fi­ka. Ško­da, ale aj tak super.

Otáz­ka je skôr, ako sa bude dariť Yeme pri Fresh Mar­ke­te. Na prvý pohľad som si pove­dal, že sa môžu skve­le dopĺňať, teraz však mám skôr opač­ný pocit. Je prav­da, že Yeme bolo pri našej náv­šte­ve vzhľa­dom na prvé hodi­ny fun­go­va­nia pre­pl­ne­né, no naku­po­va­nie v otvo­re­ných pries­to­roch Fresh Mar­ke­tu pôso­bí pred­sa len ove­ľa prí­jem­nej­šie. Navy­še aj s mož­nos­ťou dať si vyni­ka­jú­ci obed. Na dru­hú stra­nu, Fresh Mar­ket pôso­bí stá­le poriad­ne nedo­kon­če­ne a pri súčas­ných pod­mien­kach par­ko­va­nia si člo­vek dva­krát rozmys­lí, či sa neza­sta­ví rad­šej v Yeme.

Ale už dosť slov, tak­to to vyze­rá prvý deň v super­mar­ke­te Yeme:

_1070076_1070075_1070073_1070070_1070069_1070067_1070063_1070062_1070059_1070057_1070056_1070055_1070054_1070053_1070052_1070051_1070050_1070049_1070047_1070046_1070045_1070044_1070043_1070041_1070040_1070037_1070034

foto­gra­fie: autor 

Pridať komentár (0)