Bored­Panda pred­sta­vila slo­ven­ské Vec­tary: Naj­lepší spô­sob, ako vyro­biť dar­ček!

Martin Bohunický / 12. februára 2016 / Tech a inovácie

Sve­tové média ťažia z blí­žia­ceho sa Valen­tína a aj popu­lárny ser­ver Bored­Panda sa roz­ho­dol na blí­žiaci sa svia­tok rea­go­vať.

To by nebola ničím zau­jí­mavá správa, keby na to nevy­užili slo­ven­ský star­tup Vec­tary. Uro­bili tak cez pub­li­ko­va­nie návrhu slo­ven­skej autorky Ivany “Laila” Drob­nej, ktorá sa roz­hodla využiť slo­ven­ský soft­vér pre výrobu Valen­tín­skeho dar­čeka na poslednú chvíľu (hoci 3 dni do Valen­tína určite nie je na poslednú chvíľu :)).

V kaž­dom prí­pade je výsle­dok oča­ru­júci a pre Vec­tary je to vyni­ka­júca reklama!

I-Created-An-Epic-Last-Minute-Valentines-Gift__880

foto: boredpanda.com

I-Created-An-Epic-Last-Minute-Valentines-Gift1__880

foto: boredpanda.com

I-Created-An-Epic-Last-Minute-Valentines-Gift2__880

foto: boredpanda.com

I-Created-An-Epic-Last-Minute-Valentines-Gift4__880

foto: boredpanda.com

Čo je Vec­tary?

Online 3D mode­lo­vací nástroj, ktorý bol navr­hnutý aby urých­lil mode­lo­va­nie pre všet­kých. Plat­forma je rov­nako dobrá ako samotný nástroj, VEC­TARY umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom vytvo­riť aj tie kom­plex­nej­šie dizajny a to rovno v pre­hlia­dači. Model je potom auto­ma­ticky ulo­žený do cloudu, ľahko sa zdieľa a je prí­stupný. Žiadna inšta­lá­cia, kon­fi­gu­rá­cia, či externé zaria­de­nia nie sú potrebné. Pro­jekt majú na sve­domí Pavol Soviš a Michal Koor.

Vec­tary nie je zatiaľ ofi­ciálne vonku, no na tejto stránke dosta­neš k Early Access.

I-Created-An-Epic-Last-Minute-Valentines-Gift3__880

Zdroj: boredpanda.com, titulná foto: boredpanda.com

Pridať komentár (0)