BRaK sa vracia! Piaty ročník Bratislavského knižného festivalu opäť v Pisztoryho paláci

Zuzana Kotuliaková / 13. marca 2018 / Lifehacking

zdroj: FB BRaK
  • Vý­ni­močné osob­nosti do­má­cej a me­dzi­ná­rod­nej li­te­rár­nej scény, kniž­nej ilus­trá­cie a di­zajnu, au­tor­ské stret­nu­tia, vý­stavy, kon­certy, kre­a­tívne works­hopy a viac ako tri de­siatky skve­lých vy­da­va­teľs­tiev
  • Mno­ho­zmys­lový zá­ži­tok z knihy svo­jim náv­štev­ní­kom opäť spro­stred­kuje Bra­ti­slav­ský knižný fes­ti­val, ktorý sa po dvoch ro­koch re­kon­štrukč­ných prác na Pisz­to­ryho pa­láci vra­cia späť do svojho pô­vod­ného de­jiska
  • V pred­ve­čer fes­ti­valu (16. 5.) sa na­vyše v pa­láci a jeho bez­pro­stred­nom okolí usku­toční tra­dičný čí­tač­kový ma­ra­tón Noc li­te­ra­túry

Piaty roč­ník naj­väč­šej me­dzi­ná­rod­nej pre­hliadky kniž­ného ume­nia u nás bude v zna­mení témy „Ja­zyky knihy“ skú­mať vzťahy me­dzi ja­zy­kom textu, ilus­trá­cie, gra­fic­kého di­zajnu, písma a ďal­ších ele­men­tov, ktoré spolu vy­tvá­rajú bo­hatú, po­ly­fo­nickú „reč“ knihy. Fes­ti­va­lová téma na­šla od­raz aj vo vi­zu­ál­nom stvár­není roč­níka, pri kto­rom sa jeho au­tori Kris­tína Ku­bá­ňová a Dá­vid So­boň in­špi­ro­vali prin­cí­pom tan­gramu – hry, ktorá vy­tvára zlo­žené ob­razce z li­mi­to­va­ného po­čtu jed­no­du­chých geomet­ric­kých tva­rov.

Maj­strov­skou hrou s ja­zy­kom, jeho for­mami, znakmi a vý­zna­mami, sa pre­slá­vil aj fes­ti­va­lový hosť Lu­igi Se­ra­fini, ta­lian­sky vý­tvar­ník a di­zaj­nér, ktorý sa do de­jín sve­to­vej kniž­nej tvorby navždy za­pí­sal pre­dov­šet­kým ako au­tor le­gen­dár­neho diela Co­dex Se­rap­hi­nia­nus. Táto ta­jomná kniha, akási en­cyk­lo­pé­dia ima­gi­nár­neho sveta, ne­pres­táva či­ta­te­ľov po ce­lom svete fas­ci­no­vať ani viac ako tri de­sať­ro­čia od jej vzniku: ma­gický, sur­re­álny svet v nej to­tiž jej au­tor, ok­rem ima­gi­na­tív­nych ilus­trá­cií, za­chy­til aj pro­stred­níc­tvom svojho vlast­ného vy­mys­le­ného písma a ja­zyka. Aj preto za­čína slávny ta­lian­sky spi­so­va­teľ Italo Cal­vino, je­den z naj­väč­ších ob­di­vo­va­te­ľov tejto „naj­po­di­vu­hod­nej­šej knihy sveta“, svoju esej, ve­no­vanú Co­dexu, slo­vami: „Na po­čiatku bol ja­zyk.“

Ďal­ším z hostí, ktorí vo svo­jej tvorbe maj­strov­sky spá­jajú vi­zu­álny a ver­bálny ja­zyk knihy, je Re­in­hard Kle­ist, ne­mecký ko­mik­sový tvorca, ktorý sa ako je­den z mála európ­skych kres­lia­rov su­ve­rénne pre­sa­dil na sve­to­vej ko­mik­so­vej scéne. Ako au­tor s ori­gi­nál­nym ru­ko­pi­som sa pre­ja­vil už v de­väť­de­sia­tych ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia, kedy vy­šla jeho kniha Lo­vec­raft – ko­mik­sová pocta maj­strovi ho­ro­ro­vého žánru. Svoj zá­u­jem o je­di­nečné osudy veľ­kých tvo­ri­vých osob­ností zú­ro­čil aj v ko­mikse Johny Cash – I see a Dark­ness, ve­no­va­nej le­gende coun­try hudby. Naj­nov­šie zau­jal die­lom Nick Cave: Mercy on Me, sčasti fik­tív­nym, sčasti re­ál­nym ko­mik­so­vým por­tré­tom kul­to­vého aus­trál­skeho hu­dob­níka. Kniha, ktorá sa vo svete stretla s nad­še­nými re­ak­ci­ami, vy­chá­dza čo­skoro aj v slo­ven­skom pre­klade Mi­chala Hvo­rec­kého.

Do­mácu ko­mik­sovú scénu bude na fes­ti­vale za­stu­po­vať Da­niel Maj­ling, dra­ma­turg Slo­ven­ského ná­rod­ného di­vadla, au­tor kul­to­vého ko­miksu Rudo a naj­nov­šie aj „pre­kla­da­teľ“ po­vied­ko­vej zbierky Ruzká kla­zika, azda na­je­xpo­no­va­nej­šieho ti­tulu v an­ke­tách o Knihu roka 2017 a fi­na­listu najp­res­tíž­nej­šej do­má­cej ceny Ana­soft li­tera. Da­niel Maj­ling na BRaK-u pred­staví svoj nový, dl­ho­oča­ká­vaný ko­miks Zóna, kto­rého záp­letku ten­to­krát roz­víja v pries­tore me­dzi Ri­mav­skou So­bo­tou a Lon­dý­nom.

V spo­lu­práci s par­tnermi (Li­te­rárne in­for­mačné cen­trum, plat­forma Trans­book, Fond na pod­poru ume­nia) vy­hla­suje Bra­ti­slav­ský knižný fes­ti­val aj druhý roč­ník me­dzi­ná­rod­nej ceny Bra­ti­slava Ar­tist’s Book Award, ur­če­nej pre naj­lepší pro­jekt au­tor­skej knihy pre mla­dých tvor­cov, pre­dov­šet­kým štu­den­tov vý­tvar­ných od­bo­rov, vo veku 18 – 35 ro­kov, bez te­ri­to­riál­neho ob­me­dze­nia. Ter­mí­nom pre odo­vzda­nie pri­hlášky a všet­kých po­treb­ných prí­loh je 10. máj 2018. O dr­ži­te­ľovi ceny, spo­je­nej s fi­nač­nou od­me­nou 2 000 eur a mož­nos­ťou troj­me­sač­nej re­zi­den­cie v kre­a­tív­nom cen­tre Nová Cver­novka, roz­hodne me­dzi­ná­rodná po­rota po­čas fes­ti­valu. Jej členmi budú ok­rem do­má­cich zá­stup­cov aj zá­stup­co­via sil­nej fran­cúz­skej ilus­trá­tor­skej školy Anne-Mar­got Ram­stein a Lau­rent Mo­reau, kto­rých tvorbu spoz­najú náv­štev­níci fes­ti­valu aj pro­stred­níc­tvom sa­mos­tat­ných vý­stav. Viac in­for­má­cií o cene náj­dete na stránke brak­fes­ti­val.sk/brak-award.

Ok­rem do­má­cich a za­hra­nič­ných hostí sa po­čas BRaKu opäť so svo­jou pro­duk­ciou pred­staví aj viac ako trid­sať ma­lých, ne­zá­vis­lých vy­da­va­teľs­tiev zo Slo­ven­ska a Čes­kej re­pub­liky. Pre naj­men­ších náv­štev­ní­kov fes­ti­valu bude pri­pra­vený pl­no­hod­notný det­ský prog­ram, ktorý vzniká tento rok po pr­vý­krát v spo­lu­práci s ča­so­pi­som Bub­lina. In­for­má­cie o ďal­ších hos­ťoch, prog­ra­mo­vých no­vin­kách a ďal­šie ak­tu­ality budú or­ga­ni­zá­tori po­stupne zve­rej­ňo­vať na stránke www.brak­fes­ti­val.sk a na fa­ce­bo­oko­vej stránke fes­ti­valu.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)