Braňo Mojsej založil vlastnú kliniku, chce pomáhať ľuďom závislým na alkohole

  • V Prešove vznikla nová klinika, ktorej cieľom je pomáhať ľuďom trpiacim závislosťou na alkohole
  • Nad neziskovou organizáciou Mojsej Clinic drží záštitu Braňo Mojsej
  • My sme sa zakladateľa kliniky opýtali aj na samotné fungovanie kliniky
18-5-07-Brano-Mojsej-1
TASR - Miilan Kapusta
  • V Prešove vznikla nová klinika, ktorej cieľom je pomáhať ľuďom trpiacim závislosťou na alkohole
  • Nad neziskovou organizáciou Mojsej Clinic drží záštitu Braňo Mojsej
  • My sme sa zakladateľa kliniky opýtali aj na samotné fungovanie kliniky

Pi­tie al­ko­holu v na­šej kra­jine ni­kto ob­zvlášť ne­rieši. Be­rieme ho ako sú­časť na­šej kul­túry, ako niečo čo ne­od­mys­li­teľne patrí k ha­luš­kám a va­laške. Ak nám tá fľaša vína ne­za­sa­huje do ro­diny, ne­vi­díme dô­vod, prečo by sme sa mali vzdať dobrej nálady, ktorou sršíme.

Zo štatistík však vyplýva, že situácia v našej krajine nie je príliš ružová. Ako informovala TASR, Slovák nad 15 rokov vypije ročne 13 litrov čistého alkoholu. Z toho tvoria takmer 50 % liehoviny, 30 % pivo a 18 % víno. Alkohol je podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomíra Okruhlicu najčastejší dôvod, pre ktorý sú ľudia hospitalizovaní na psychiatrii. Až potom nasledujú pacienti so schizofréniou a depresiami.

Pomôcť ľuďom s alkoholom chce už aj legenda slovenského šoubiznisu – Braňo Mojsej. Ten podľa jeho jeho vyjadrení vždy túžil pomáhať ľuďom, ktorí majú problém s alkoholom. Teraz jeho plán naberá reálne kontúry. V Prešove už sídli jeho zariadenie Mojsej Clinic, kam sa môžu ľudia obrátiť.

O plánoch Mojsej Clinic viac prezradil Braňo spolu s jeho tímom na facebookovej stránke kliniky: „V horizonte troch rokov je našim cieľom vybudovať najmodernejšiu liečebňu na závislosti a začať prevádzkovať resocializačné zariadenia pod našou záštitou. Doteraz sa to robilo nekoordinovane, na moje náklady a nebolo to logisticky doriešené. Nepokrylo to dopyt ani na 30 %. Naším cieľom je venovať sa tomuto naplno a preto spolupracujeme s odborníkmi a právnikmi. Aktívnymi členmi nášho združenia sú aj ďalší motivátori z radov odliečených a závislých t.č. dlhodobo abstinujúcich, ktorí nám pomáhajú hlavne pri prednáškach na školách, každý z nich v mene tej svojej závislosti, ktorú dokázali poraziť.“

Mojsej Clinic dnes organizuje prenáškyna rôzne témy týkajúce sa alkoholizmu, ale poskytuje aj anonymnú telefonickú poradňu.

V spotrebe alkoholu Slováci patria medzi špičku

To, že nám to s al­ko­ho­lom cel­kom ide, po­tvr­dzujú aj pries­kumy tý­ka­júce sa spot­reby al­ko­holu. Tie uka­zujú, že Slo­ven­sko v tomto smere stále dr­žíme v TOP 10 kra­jín EÚ. V roku 2017 do­mác­nosti v Európ­skej únii (EÚ) mi­nuli 1,6 % svo­jich cel­ko­vých spot­reb­ných vý­dav­kov na al­ko­ho­lické ná­poje. To pred­sta­vuje vyše 130 mi­liárd eur, čo zod­po­vedá 0,9 % hru­bého do­má­ceho pro­duktu (HDP) EÚ alebo viac ako 300 eurám na oby­va­teľa. Tieto vý­sledky pri­tom ne­za­hŕňajú al­ko­ho­lické ná­poje za­pla­tené v re­štau­rá­ciách a ho­te­loch. In­for­mo­val o tom v tla­čo­vej správe Šta­tis­tický úrad Európ­skej únie Euros­tat.

zdroj: pixabay.com

Podľa Lenky Buch­lá­ko­vej, ana­ly­tičky SLSP, má Slo­ven­sko v prí­pade al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov ceny na úrovni 75,3 %, čo zna­mená, že sú cel­kovo o zhruba štvr­tinu lac­nej­šie než prie­mer ce­lej únie. Podľa Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej or­ga­ni­zá­cie vy­pije prie­merný Slo­vák pri­bližne 12 lit­rov al­ko­holu ročne, stále nás však do­kážu pre­be­hnúť takí šam­pi­óni ako Es­tónci či oby­va­te­lia Litvy, ktorí zo svo­jich me­sač­ných vý­dav­kov na „oh­nivú vodu“ do­kážu v prie­mere mi­núť viac ako 5 %.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech