Braňo Mojsej založil vlastnú kliniku, chce pomáhať ľuďom závislým na alkohole

Linda Cebrová / 13. marca 2019 / Zo Slovenska

  • V Pre­šove vznikla nová kli­nika, kto­rej cie­ľom je po­má­hať ľu­ďom tr­pia­cim zá­vis­los­ťou na al­ko­hole
  • Nad ne­zis­ko­vou or­ga­ni­zá­ciou Moj­sej Cli­nic drží záš­titu Braňo Moj­sej
  • My sme sa za­kla­da­teľa kli­niky opý­tali aj na sa­motné fun­go­va­nie kli­niky
zdroj: TASR - Miilan Kapusta
  • V Pre­šove vznikla nová kli­nika, kto­rej cie­ľom je po­má­hať ľu­ďom tr­pia­cim zá­vis­los­ťou na al­ko­hole
  • Nad ne­zis­ko­vou or­ga­ni­zá­ciou Moj­sej Cli­nic drží záš­titu Braňo Moj­sej
  • My sme sa za­kla­da­teľa kli­niky opý­tali aj na sa­motné fun­go­va­nie kli­niky

Pi­tie al­ko­holu v na­šej kra­jine ni­kto ob­zvlášť ne­rieši. Be­rieme ho ako sú­časť na­šej kul­túry, ako niečo čo ne­od­mys­li­teľne patrí k ha­luš­kám a va­laške. Ak nám tá fľaša vína ne­za­sa­huje do ro­diny, ne­vi­díme dô­vod, prečo by sme sa mali vzdať dob­rej ná­lady, kto­rou sr­šíme.

Zo šta­tis­tík však vy­plýva, že si­tu­ácia v na­šej kra­jine nie je prí­liš ru­žová. Ako in­for­mo­vala TASR, Slo­vák nad 15 ro­kov vy­pije ročne 13 lit­rov čis­tého al­ko­holu. Z toho tvo­ria tak­mer 50 % lie­ho­viny, 30 % pivo a 18 % víno. Al­ko­hol je podľa ria­di­teľa Cen­tra pre liečbu dro­go­vých zá­vis­lostí Ľu­bo­míra Okruh­licu naj­čas­tejší dô­vod, pre ktorý sú ľu­dia hos­pi­ta­li­zo­vaní na psy­chiat­rii. Až po­tom na­sle­dujú pa­cienti so schi­zof­ré­niou a dep­re­siami.

Po­môcť ľu­ďom s al­ko­ho­lom chce už aj le­genda slo­ven­ského šou­biz­nisu – Braňo Moj­sej. Ten podľa jeho jeho vy­jad­rení vždy tú­žil po­má­hať ľu­ďom, ktorí majú prob­lém s al­ko­ho­lom. Te­raz jeho plán na­berá re­álne kon­túry. V Pre­šove už sídli jeho za­ria­de­nie Moj­sej Cli­nic, kam sa môžu ľu­dia ob­rá­tiť.

O plá­noch Moj­sej Cli­nic viac pre­zra­dil Braňo spolu s jeho tí­mom na fa­ce­bo­oko­vej stránke kli­niky: „V ho­ri­zonte troch ro­kov je na­šim cie­ľom vy­bu­do­vať naj­mo­der­nej­šiu lie­čebňu na zá­vis­losti a za­čať pre­vádz­ko­vať re­so­cia­li­začné za­ria­de­nia pod na­šou záš­ti­tou. Do­te­raz sa to ro­bilo ne­ko­or­di­no­vane, na moje ná­klady a ne­bolo to lo­gis­ticky do­rie­šené. Ne­pok­rylo to do­pyt ani na 30 %. Na­ším cie­ľom je ve­no­vať sa to­muto na­plno a preto spo­lu­pra­cu­jeme s od­bor­níkmi a práv­nikmi. Ak­tív­nymi členmi nášho zdru­že­nia sú aj ďalší mo­ti­vá­tori z ra­dov od­lie­če­ných a zá­vis­lých t.č. dl­ho­dobo ab­sti­nu­jú­cich, ktorí nám po­má­hajú hlavne pri pred­náš­kach na ško­lách, každý z nich v mene tej svo­jej zá­vis­losti, ktorú do­ká­zali po­ra­ziť.“

Moj­sej Cli­nic dnes or­ga­ni­zuje pre­náš­kyna rôzne témy tý­ka­júce sa al­ko­ho­lizmu, ale po­sky­tuje aj ano­nymnú te­le­fo­nickú po­radňu.

V spot­rebe al­ko­holu Slo­váci pat­ria me­dzi špičku

To, že nám to s al­ko­ho­lom cel­kom ide, po­tvr­dzujú aj pries­kumy tý­ka­júce sa spot­reby al­ko­holu. Tie uka­zujú, že Slo­ven­sko v tomto smere stále dr­žíme v TOP 10 kra­jín EÚ. V roku 2017 do­mác­nosti v Európ­skej únii (EÚ) mi­nuli 1,6 % svo­jich cel­ko­vých spot­reb­ných vý­dav­kov na al­ko­ho­lické ná­poje. To pred­sta­vuje vyše 130 mi­liárd eur, čo zod­po­vedá 0,9 % hru­bého do­má­ceho pro­duktu (HDP) EÚ alebo viac ako 300 eurám na oby­va­teľa. Tieto vý­sledky pri­tom ne­za­hŕňajú al­ko­ho­lické ná­poje za­pla­tené v re­štau­rá­ciách a ho­te­loch. In­for­mo­val o tom v tla­čo­vej správe Šta­tis­tický úrad Európ­skej únie Euros­tat.

zdroj: pi­xa­bay.com

Podľa Lenky Buch­lá­ko­vej, ana­ly­tičky SLSP, má Slo­ven­sko v prí­pade al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov ceny na úrovni 75,3 %, čo zna­mená, že sú cel­kovo o zhruba štvr­tinu lac­nej­šie než prie­mer ce­lej únie. Podľa Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej or­ga­ni­zá­cie vy­pije prie­merný Slo­vák pri­bližne 12 lit­rov al­ko­holu ročne, stále nás však do­kážu pre­be­hnúť takí šam­pi­óni ako Es­tónci či oby­va­te­lia Litvy, ktorí zo svo­jich me­sač­ných vý­dav­kov na „oh­nivú vodu“ do­kážu v prie­mere mi­núť viac ako 5 %.

Pridať komentár (0)