Bratislava je čarovná metropola. O jej krásach ti viac povie nová slovenská kniha

Viktória Husarčíková / 7. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Archiv Artforum / Jozef Jakubčo
  • Ob­ráz­kové knihy boli už na­pí­sané sku­točne na rôzne témy
  • Slo­ven­ským tvor­com však jedna z nich stále chý­bala
  • Spra­co­vali teda knihu o na­šom ča­ro­vnom hlav­nom meste

Každé hlavné mesto má svoje čaro. Možno si po­vieš, že naša Bra­ti­slava je vý­nim­kou, no mý­liš sa. S hr­dos­ťou ti to ukáže aj dvo­j­ica Mi­chal Hvo­recký a Si­mona Če­chová. O krá­sach Bra­ti­slavy ho­vorí ich spo­ločná kniha, ktorá ne­sie ná­zov „Bra­ti­slava – ča­ro­vná met­ro­pola“. Pub­li­ká­cia je ur­čená pre deti do de­sia­tich ro­kov, av­šak ur­čite by ju ne­mali pre­hliad­nuť ani do­spelí či­ta­te­lia. Ok­rem ilus­trá­cií, ktoré la­ho­dia oku ne­jed­ného či­ta­teľa, do­káže knižka zau­jať aj pú­ta­vými in­for­má­ciami, ktoré sú na na­pí­sané pri ilus­trá­ciách.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ar­chív Art­fo­rum

Kniha sa odo­hráva, ako inak, v na­šom hlav­nom meste. Deti sa vy­dá­vajú na bá­da­teľ­skú cestu jeho uli­cami a zis­ťujú, že táto živá met­ro­pola má mnoho prí­be­hov, ktoré môže roz­po­ve­dať. S de­dom nav­šte­vujú rôzne miesta, ako na­prí­klad bájne tr­ho­visko Mi­le­ti­čova, Petr­žalku, či Ná­mes­tie SNP. Kniha mierne za­hrá aj na fu­tu­ris­tickú nôtu – na­chá­dza sa v nej aj funkčné bra­ti­slav­ské metro.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ar­chív Art­fo­rum

Au­tora Mi­chala Hvo­rec­kého pre­slá­vili mnohé knihy, ako na­prí­klad „Lovci & Zbe­rači“, „Plyš“, „Po­sledný hit“ či „Trol“. Jeho ti­tuly boli pre­lo­žené do šty­roch ja­zy­kov – ta­lian­činy, ne­mčiny, poľš­tiny a češ­tiny. Ok­rem pí­sa­nia be­let­rie pre do­spe­lých či­ta­te­ľov pra­vi­delne vy­dáva články v no­vi­nách či ma­ga­zí­noch. Do svo­jej tvorby si te­raz môže pri­pí­sať aj knihu pre deti – iný, no ur­čite o nič ľahší žá­ner.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ar­chív Art­fo­rum

O ilus­trá­cie v knihe sa po­sta­rala Si­mona Če­chová. Ilus­trá­cii sa ve­nuje od ab­sol­vo­va­nia až dvoch uni­ver­zít v UK a má vy­tvo­rené veľmi silné port­fó­lio. Me­dzi jej mno­hých za­dá­va­te­ľov pat­ril na­prí­klad ma­ga­zín For­bes, Vi­seg­rad Fund, či mnohé vy­da­va­teľ­stvá. Kniha „Bra­ti­slava – ča­ro­vná met­ro­pola“ nie je jej pr­vou det­skou kni­hou. Ilus­tro­vala na­prí­klad aj knihu „Tri ma­čiatka tety Mily“ od Má­rie La­zá­ro­vej.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ar­chív Art­fo­rum

Spo­je­nie týchto dvoch kre­a­tív­nych síl spô­so­bilo vznik nie­čoho ne­ví­da­ného a sku­točne ča­ro­vného. Je dô­le­žité vá­žiť si veci okolo nás, a to isté sa­moz­rejme platí aj o na­šom hlav­nom meste. Aj na­priek svo­jim prob­lé­mom je Bra­ti­slava na­šim hlav­ným mes­tom a má mnoho zau­jí­ma­vých miest pl­ných his­tó­rie a zau­jí­ma­vostí. To, že deti budú môcť vi­dieť tieto krásy od ma­lého veku, je len vý­hodné. Kniha je na­vyše vy­daná hneď v dvoch ja­zy­koch – v slo­ven­čine aj an­glič­tine.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ar­chív Art­fo­rum
Pridať komentár (0)