Bratislava má čoraz viac netradičných kancelárií, táto dokonale potlačila korporátny „fíling“

Veronika Bartošová / 8. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Andrea Kučišová
  • Zau­jí­mavý kon­cept in­ves­tič­nej ka­viarne je sú­čas­ťou in­te­ri­éru v no­vej ad­mi­ni­stra­tív­nej bu­dove na Sta­ro­mest­skej ulici v Bra­ti­slave
  • Cie­ľom ar­chi­tek­tov bolo vy­tvo­re­nie pro­stre­dia, ktoré umožní biz­nis stret­nu­tia aj ne­for­málne po­se­de­nie pri káve
  • V ná­vrhu sa sna­žili po­tla­čiť kor­po­rátny „fí­ling“ a vy­tvo­riť pod­netné miesto pre ot­vo­renú spo­loč­nosť
  • Fle­xi­bilné rie­še­nie umož­ňuje or­ga­ni­zo­va­nie rôz­nych po­du­jatí, vy­sta­vené pro­jekty z port­fóia spo­loč­nosti zas do­tvá­rajú „star­tu­povú“ at­mo­sféru
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Ju­raj Te­sák

Spo­loč­nosť Cro­wd­berry vznikla ako prvá crowd-in­ves­tin­gová plat­forma na Slo­ven­sku a v Čes­kej re­pub­like. Po­krýva al­ter­na­tívny seg­ment in­ves­to­va­nia do lo­kál­nych fi­riem s glo­bál­nym pô­so­be­ním, spája ino­va­tívne spo­loč­nosti so sú­krom­nými in­ves­tormi. Kan­ce­lá­rie preto mu­seli po­sky­to­vať pries­tory na vzá­jomné stre­tá­va­nie, pre­zen­to­va­nie zau­jí­ma­vých myš­lie­nok a spo­ločnú dis­ku­siu.

„Mali sme zo strany in­ves­tora veľkú dô­veru a spo­lu­práca pre­bie­hala hladko. V pr­vej fáze sa rie­šilo, aký veľký by mal pries­tor vlastne byť a pre­chá­dzali sme rôzne va­rianty veľ­kostí a roz­lo­že­nia kan­ce­lá­rií. Na­ko­niec vznikli dva pa­ra­lelné svety – ka­via­ren­ský a pra­covný,“ pri­bli­žuje tvo­rivý pro­ces ar­chi­tekt Ju­raj Te­sák.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: An­drea Ku­či­šová
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: An­drea Ku­či­šová

Hneď po vstupe sa člo­vek ocitne v prí­jem­nej in­ves­tič­nej ka­viarni, ktorá tvorí cen­trálny pries­tor. Na­chá­dza sa tu aj malé ja­visko ur­čené na pre­zen­tá­ciu fi­riem a po­hodlné se­de­nie na­vr­hnuté na dis­ku­siu s in­ves­tormi.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Pries­tor je na­vr­hnutý pre in­te­rak­tívne eventy a stre­tá­va­nie sa s kli­entmi. Cie­ľom ar­chi­tek­tov bolo vy­tvo­re­nie miesta pre ot­vo­renú spo­loč­nosť, kde sa môže kli­ent za­sta­viť na kávu a po­roz­prá­vať sa o no­vin­kách. Zod­po­ve­dajú tomu aj rôzne rôzne druhy se­de­nia – ne­for­málne ba­rové sto­ličky pri vyš­šom stole, kla­sické ka­via­ren­ské sto­líky s po­hodl­nými sto­lič­kami, či kreslá na ja­visku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: An­drea Ku­či­šová
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: An­drea Ku­či­šová

In­te­riér sa sna­žili ar­chi­tekti na­vr­hnúť tak, aby sa tu mladé firmy a mladí in­ves­tori cí­tili prí­jemne a aby bol zá­ro­veň po­tla­čený kor­po­rátny fe­e­ling. „Mnoho ľudí ani ne­tuší, že za ste­nou sa na­chá­dzajú kan­ce­lá­rie, kor­po­rátny ‚touch‘ je úplne po­tla­čený,“ vy­svet­ľuje ar­chi­tekt.

Uvoľ­nenú at­mo­sféru pod­po­ruje aj pri­znaný be­tó­nový strop, vďaka kto­rému je svetlná výška miest­nosti až 3,6 metra. V ce­lom pries­tore je in­šta­lo­vaný fle­xi­bilný sys­tém ram­po­vého osvet­le­nia, ktoré sa do­káže pris­pô­so­biť akým­koľ­vek po­tre­bám. Môžu sa tu ko­nať rôzne eventy, pa­ne­lové dis­ku­sie, fo­te­nie či pre­zen­tá­cie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: An­drea Ku­či­šová
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: An­drea Ku­či­šová
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: An­drea Ku­či­šová

Sú­čas­ťou ka­via­ren­ského pries­toru sú aj vy­sta­vené pro­jekty z port­fó­lia Cro­wd­berry, ktoré pod­po­rujú cel­kovú at­mo­sféru ot­vo­re­ného zmýš­ľa­nia. Ne­tra­dič­ným rie­še­ním je priame na­po­je­nie ma­lej ku­chynky, ktorá je ukrytá za dre­ve­nou zás­te­nou a v prí­pade po­treby sa dá za­tvo­riť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: An­drea Ku­či­šová
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: An­drea Ku­či­šová

Na ka­via­ren­ský pries­tor nad­vä­zujú dve pre­sk­lené za­sa­dačky, jedna men­šia s ka­pa­ci­tou 8 ľudí a druhá väč­šia pre 16 ľudí. Obe sú dobre od­hluč­nené a tak sa v nich môžu kli­enti ne­ru­šene roz­prá­vať.

Na roz­diel od dy­na­mic­kého cen­trál­neho pries­toru sú pra­covné miest­nosti rie­šené stroho, tak aby sa tu člo­vek cí­til prí­jemne a ne­bol rozp­ty­ľo­vaný ru­ši­vými prv­kami.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: An­drea Ku­či­šová
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: An­drea Ku­či­šová
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: An­drea Ku­či­šová
Zdroj: Ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)