Bra­ti­slava má našliap­nuté stať sa sve­to­vou met­ro­po­lou. Tu je dôkaz

Michal Šášky / 3. septembra 2016 / Zo Slovenska

Nie je to tak dávno, čo sa Bra­ti­slava umiest­nila v reb­ríčku pia­tich naj­nud­nej­ších hlav­ných miest na pla­néte. Pohľad na naj­väč­šie mesto Slo­ven­ska sa však mení kaž­dým dňom.

Ako sa dopredu hýbe svet, vyvíja sa aj naše hlavné mesto. Už to nie je len „väč­šia dedina s nákup­ným stre­dis­kom“, ako krá­sa­vicu na Dunaji nie­ktorí ľudia v minu­losti pre­zý­vali. Bra­ti­slava ras­tie do európ­skej krásy a čoraz viac sa podobá roz­vi­nu­tým sve­to­vým met­ro­po­lám.

PAMIATKY

Zo Slo­ven­ska vždy priam dýchala his­tó­ria, a to nie preto, žeby sme boli „sto rokov za opi­cami“, ako by pove­dali nepraj­níci. Hlavné mesto ponúka pre turis­tov nie­koľko naozaj dych­be­rú­cich his­to­ric­kých pamia­tok. Veď každý Bra­ti­slav­čan musí byť na svoje rodisko hrdý, keď v tme nad mes­tom vyčnieva osvet­lený Bra­ti­slav­ský hrad. Najk­raj­šie na tom je, že zblízka je ešte krajší. Kto sa na ňom ešte nebol pozrieť, spra­vil veľkú chybu.

Turis­tov zaiste zaujme aj pre­chádzka na Sla­vín či prí­padne na Devín, obzre­tie si Dómu sv. Mar­tina, pre­zi­dent­ského paláca (Gras­sal­ko­vi­čov palác) i so záh­ra­dami, Pri­ma­ciál­neho paláca i Mir­ba­chovho paláca. A kto nepre­šiel pod Michal­skou brá­nou, akoby ani v Bra­ti­slave nebol.

Mimo­cho­dom, viete, koľko múzeí sa nachá­dza v Bra­ti­slave? Tip­nite si a spý­tajte sa aj ľudí naokolo, odpo­veď vás možno prek­vapí: priamo v našom hlav­nom meste náj­deme až 30 rôz­nych múzeí a raz toľko galé­rií. Do pozor­nosti určite môžeme dať Slo­ven­ské národné múzeum či His­to­rické múzeum na Bra­ti­slav­skom hrade. Zau­jí­mavo spra­co­vané je aj Múzeum zbraní, Múzeum dopravy, Letecké múzeum, Múzeum polí­cie SR, ale aj Múzeum obchodu, kde sú navyše nie­koľ­ko­krát do mesiaca rôzne hudobné kon­certy.

Bratislava_castle_sunrise_copyright_duomedia

foto:wikia

GAS­TRO

Na čo práve máš chuť, to v Bra­ti­slave môžeš nájsť. Od fast-foodov, cez rôzne kuchyne, špe­cia­lity, až po kul­tové jedlá s výhľa­dom na celé mesto. Práve roz­ma­ni­tosť pod­ni­kov robí z kedysi oby­čaj­ného mesta sve­tovú met­ro­polu. Či ste dostali chuť na ázij­skú, (latinsko)americkú alebo európ­sku kuchyňu, či pre­fe­ru­jete mexickú, indickú alebo fran­cúz­sku stravu, Bra­ti­slava vám všetky vaše chúťky okam­žite splní. Z kaž­dého rohu na vás číha niečo iné a výber je naozaj obrov­ský.

Nad všet­kými pod­nikmi víťazí UFO na Moste SNP. Vychy­tená reštau­rá­cia a bar vo vyhliad­ko­vej veži kom­bi­nuje obrov­ský záži­tok pre oči aj žalú­dok. Špe­ci­fická je tu najmä oslava Nového roku, pre­tože sle­do­vať sil­ves­trov­ský ohňos­troj z výhliad­ko­vej veže vyzerá skoro ako súkromné pred­sta­ve­nie.

Stačí sa však len prejsť po cen­tre mesta, aby ste našli podobne kva­litnú reštau­rá­ciu. Či si vybe­riete slo­ven­skú, alebo padne voľba na inú kuchyňu, v Bra­ti­slave si náj­dete vždy to svoje. Za zážit­kom môžete ísť do luxus­ných reštau­rá­cií v cen­tre mesta, typic­kých pod­ni­kov a lá Slo­vak pub, do reštau­rá­cií s pri­ja­teľ­nými štu­dent­skými cenami (Divný Janko, pri Gras­sal­ko­vi­čo­vom paláci) či „hips­ter­ské“ pod­niky (KC Dunaj, La Putika a i.), dodá­va­júce Bra­ti­slave štýl a nový vie­tor, podobne ako rôzne street food pod­niky (Kra­mára Bur­gers a i.) či rýdzo slo­ven­ské špe­cia­lity typu trdel­ník, či adap­tá­cia — zmrz­lina v trdel­níku.

d75851ae68466a4933f7e99cbd93c865_1500_1412847356

foto: drinkadvisor.com 

ŠPORT

Chceš si užiť aj nejaký špor­tový záži­tok? V Bra­ti­slave žia­den prob­lém! Náj­deš tu všetko od naj­sle­do­va­nej­ších špor­tov ako fut­bal či hokej, cez tenis, bed­min­ton či squ­ash v Národ­nom teni­so­vom cen­tre, náj­deš tu aj Národné bowlin­gové cen­trum, hráči ame­ric­kého fut­balu majú často vyš­šiu náv­štev­nosť ako zápasy naj­vyš­šej fut­ba­lo­vej súťaže, dva­násť rokov sa tu už hrá aj rugby a v škále špor­tov tu náj­deš všetko až po halové veslo­va­nie na Kolibe. Aj gol­fové stre­diská sú v dostup­nosti nie­koľ­kých desia­tok minút od hlav­ného mesta (Ber­no­lá­kovo, Lozorno, Duna­ki­liti a i.). Pre záži­tok z let­ných špor­tov a relax aj v podobe reštau­rá­cií či všet­kých mož­ných nápo­jov je ako stvo­rený Wake­lake na Zla­tých pies­koch pri Ceste na Senec.

Sve­tová met­ro­pola by mala bez­po­chyby mať aj špič­kový šport. Túto sféru v našom meste zais­ťuje hoke­jový Slo­van Bra­ti­slava, ktorý pôsobí v dru­hej naj­väč­šej hoke­jo­vej lige na svete. Slo­ven­skú ligu občasne vídať na ruži­nov­skom zimáku, kde hráva vrámci dlho­roč­ného pro­jektu v naj­vyš­šej súťaži slo­ven­ská repre­zen­tá­cia do 20 rokov.

Na svoje si one­dlho prídu aj fut­ba­loví fanú­ši­ko­via. O pár rokov sa spl­nia sny aj divá­kom, ktorí by chceli vidieť fut­bal na istej úrovni, keďže štát po desia­tich rokoch konečne odštar­to­val výstavbu Národ­ného fut­ba­lo­vého šta­di­óna. Z roz­pad­nu­tého Tehel­ného pola, ktorý od otvo­re­nia v prie­behu 2. sve­to­vej vojny nepre­šiel žiad­nou rekon­štruk­ciou, vyras­tie fut­ba­lový stá­nok európ­skych para­met­rov a okrem bra­ti­slav­ského Slo­vana na ňom bude hrať stret­nu­tia aj slo­ven­ská fut­ba­lová repre­zen­tá­cia. Kto má chuť na men­šiu nos­tal­giu, skromné šta­di­óny a bojovný fut­bal, nes­klame ho náv­števa fut­ba­lo­vých klu­bov Interu či Petr­žalky, ktorí napriek boha­tej his­tó­rii dnes začí­najú od nuly.

10608421-narodny-futbalovy-tadion

foto: skyscrapercity.com

ZÁBAVA

Ak ti ani to stále nesta­čilo, nevadí. Ako každá sve­tová met­ro­pola, aj Bra­ti­slava má mož­ností na zážitky neúre­kom. Pre­chádzka popri Dunaji dostane nie­len roman­tické duše, očarí ťa aj River Park na dunaj­skej pro­me­náde či pre­chádzka pro­me­ná­dou popri nákup­nom cen­tri Euro­vea. V oblasti naku­po­va­nia možno brzdí roz­voj ľahká dostup­nosť Viedne, ktorá je z pohľadu obcho­dov pre­slá­vená azda aj po celej Európe, no na výber rôz­nych zna­čiek sa sťa­žo­vať nemô­žeme ani my. Ak by ste si ten­to­raz mali tip­núť počet nákup­ných cen­tier v BA, možno vás tiež ich množ­stvo prek­vapí: do dneš­ného dňa ich je tri­násť. Ich roz­ma­ni­tosť by mala pod­po­riť aj výstavba stre­diska okolo spo­mí­na­ného fut­ba­lo­vého šta­di­óna či rekon­štruk­cie Auto­bu­so­vej sta­nice, z kto­rej by tiež malo vyrásť nákupné cen­trum.

Ďal­šou zábav­nou kate­gó­riou sú kiná, ktoré náj­dete vo väč­šine nákup­ných stre­dísk, v Auparku dokonca aj kino­sálu typu 4DX, ktorý pod­po­ruje aj efekty ako vodu, otrasy či vône. V lete majú špe­ciálnu atmo­sféru aj letné kiná, naprí­klad pri vode Tyr­šovho náb­re­žia pri Dunaji, Štr­ko­vec­kého jazera alebo vrámci pro­jektu Kino na Kuchajde, kde si ľudia film vyberú pro­stred­níc­tvom hla­so­va­nia na inter­nete. Tento typ zábavy sa vďaka mimo­riad­nej obľube dostal už po nie­koľ­ký­krát aj na mest­ské časti Kar­lova Ves (Líš­čie nivy) a Devín­ska Nová Ves (Istra­cen­trum). Za zmienku roz­hodne stojí aj letné kino v Slo­ven­skej národ­nej galé­rii, kde si v Ber­linke môžete pozrieť žán­rovo rôz­no­rodé filmy oven­čené nomi­ná­ciami a oce­ne­niami na fil­mo­vých fes­ti­va­loch. Zau­jí­mavý pod­nik vzni­kol Pod Pyra­mí­dou, kde sa na tera­sách Slo­ven­ského roz­hlasu pre­mieta raz týž­denne zau­jí­mavý zahra­ničný film v pôvod­nom jazyku so slo­ven­skými či čes­kými titul­kami. Špe­ciálne miesto v srdci môže zís­kať auto­kino na Zla­tých pies­koch, rov­nako zdarma.

Akti­vít v Bra­ti­slave je neúre­kom a zaujme aj elek­trička po moste do Petr­žalky, pre­chádzka na Kam­zík (tele­vízna veža) alebo zve­ze­nie sa lanov­kou zo Zla­tej stud­ničky, spo­mí­nané UFO zase môžete zla­no­vať skoro vo výške 100 met­rov, adre­na­lí­nový záži­tok pri tejto veži môžete zažiť naprí­klad v podobe lanovky alebo Sky­walku, vrámci kto­rého obí­dete vežu po von­kaj­šej para­pete.

Uznajte sami, ras­tie nám Bra­ti­slava do krásy sve­to­vej met­ro­pole?

zdroj titul­nej foto­gra­fie: flickr/Kurt Baus­chaurdt, flickr/metamorfa stu­dio

Pridať komentár (0)