Bra­ti­slava má poten­ciál stať sa Smart City. Vďaka kon­gre­som

Marianna Mikešová / 10. november 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­sko je kra­ji­nou s veľ­kým poten­ciá­lom. Väč­šina z nás ho miluje pre jeho krásnu prí­rodu, jedi­nečné hory či his­to­rické mestá. Občas sa však neje­den z nás zamyslí, prečo nie je v zahra­ničí zná­mej­šie, obľú­be­nej­šie a ces­tovný ruch roz­vi­nu­tejší.

Je pravda, že mar­ke­tin­govo je tu veľa vecí nedo­tia­hnu­tých. Naše hlavné mesto má mnoho pek­ných miest, úro­veň slu­žieb rýchlo ras­tie a gas­tro biz­nis je na špič­ko­vej úrovni, no nalejme si čistého vína. V porov­naní s najb­ližšou kon­ku­ren­ciou, kto­rou sú Buda­pešť, Viedeň a Praha, skrátka nie je tak sexi. Ako teda pri­lá­kať do Bra­ti­slavy viac náv­štev­ní­kov a s nimi aj finan­cií? Odpo­ve­ďou je kon­gre­sový ces­tovný ruch.

bratislava-leadFoto: visitb­ra­ti­slava

Čo je kon­gre­sový ces­tovný ruch?

Hovo­ríme o feno­méne, ktorý v zahra­ničí pova­žujú za samos­tatné hos­po­dár­ske odvet­vie, pre­tože pred­sta­vuje významný finančný prí­nos pre lokálnu eko­no­miku. „Konfe­renčný hosť minie v prie­mere viac ako bežný turista. Oblasť MICE (Mee­tings, Incen­ti­ves, Con­fe­ren­ces and Events) pou­žíva konkrétnu met­riku, keď na jedného delegáta pri­padá pri­bližne 1 200 až 1 500 EUR. Takže ak máte v meste kon­gres pre tisíc hostí, eko­no­mike by reálne pri­nie­sol 1 500 000 EUR,” tvrdí Nina Erne­ker, Head of Bra­ti­slava Con­ven­tion Bureau, ktorá je sek­ciou Bra­ti­slava Tou­rist Board (BTB).

Kon­gre­sový ces­tovný ruch je preto obrov­ským poten­ciá­lom pre hlavné mesto. Prí­klad si môžeme brať z Viedne, ktorá tak­mer štvr­tinu príj­mov čerpá práve z neho. Prečo by sme sa teda nemohli inšpi­ro­vať úspeš­nými? Líd­rom pod­pory tohto ruchu v našom hlav­nom meste sa stáva sám pri­má­tor Ivo Nesrov­nal.

7-foto-brano-molnar-_06b8455-jpg-_06b8455-2

Foto: visitbratislava.com

Ako dostať podu­ja­tia do Bra­ti­slavy?

Roz­be­hnúť tento biz­nis však nie je jed­no­du­ché. Sú dve cesty, kto­rými sa môžeme vydať. Prvou je budo­vať silný brand mesta, čo je pomerne nákladné a dru­hou hľa­dať kľú­čové kom­pe­ten­cie mesta a sta­vať na nich. Bra­ti­slava sa môže iden­ti­fi­ko­vať týmito vlast­nos­ťami:

  • Dostup­nosť – Dve letiská do 40 minút od cen­tra, diaľ­nice
  • Atrak­ti­vita – Dunaj, his­to­rické cen­trum, bohatá kul­túra
  • Inovácie – Nie­len pre­kvi­ta­júca star­tu­pová scéna, ale aj vedecký výskum či ino­va­tívny dizajn
  • Exce­len­cia vo výrobe — Slo­ven­sko patrí medzi líd­rov v auto­mo­bi­lo­vej výrobe, inves­tujú sem zahra­ničné auto­mo­bilky, máme množ­stvo odbor­ní­kov a pro­fe­si­oná­lov 
  • Bez­pečnosť — Bra­ti­slava a oko­lie pat­ria medzi naj­bez­peč­nej­šie regióny Európy a koná sa tu GLOB­SEC — jedna z naj­väč­ších kon­fe­ren­cií o bez­peč­nosti na svete.
bl

Foto: BTB

Čo treba spra­viť?

Aby sme sa stali sil­ným hrá­čom, potre­bu­jeme poriadne kon­gre­sové cen­trum. Incheba má skvelú polohu, no to sa nedá pove­dať o jej stave. Rie­še­niu však bráni legis­la­tíva. Vďaka chý­ba­jú­cemu dob­rému kon­gre­so­vému cen­tru je tak riziko, že kon­fe­ren­cia GLOB­SEC zmení loka­litu a Bra­ti­slava príde o pre­stížny event.

Nie­ktoré veci však ovplyv­niť môžeme. Rie­še­ním je pokú­siť sa zohnať inves­tora pre nové kon­gre­sové cen­trum a tiež pod­pora BTB a jej odde­le­nia, ktoré sa zaoberá kon­gre­so­vým turiz­mom. „Bra­ti­slava sa chce v hori­zonte nie­koľ­kých rokov vidieť ako smart city a primátor túto cestu priamo pod­po­ruje. Pre nás je to dobrá správa, pre­tože MICE je dri­ve­rom smart city témy. Priamo vplýva na zdví­ha­nie kva­lity slu­žieb, na pou­ží­va­nie smart tech­nológií, tvorbu vhod­nej infra­štruk­túry a tiež vylep­šuje repu­tá­ciu mesta“, hovorí pred­sed­níčka pred­sta­ven­stva BTB Alžbeta Meli­cha­rová.

14876426_10154653361208430_5448111762294273728_o

Foto: facebook.com/GLOBSECforum

V spo­lu­práci s BTB preto chys­tajú event Bra­ti­slava MICE Day, kde chcú konkrétne rie­še­nia pred­sta­viť. 

Ak bude Bra­ti­slava dlho­dobo komu­ni­ko­vať svoje silné stránky, uni­kátny inte­lek­tu­álny kapi­tál a zau­jí­mavé témy, môže vďaka kon­gre­sovému ces­tovnému ruchu pri­niesť nie­len kva­lit­nej­šie pod­mienky na život a výmenu know-how, ale aj nemalé finan­cie.

Zdroj článku: Bra­ti­slava Tou­rist Board, zdroj titul­nej foto­gra­fie: agileee.org/http://more-i-otdyh.ru

Pridať komentár (0)