V Bratislave si odteraz môžeš natankovať vodu do ostrekovačov

Marianna Mikešová / 19. októbra 2016 / Eko

Bra­ti­slava si pri­pí­sala ďal­šie pr­ven­stvo. Na Elek­trá­ren­skej ulici na­in­šta­lo­vali prvé uni­kátne za­ria­de­nie na do­pĺňa­nie vody do ostre­ko­va­čov – Eco­Tank. Ak jaz­díš na aute, v rámci tes­to­va­cej pre­vádzky ho mô­žeš vy­skú­šať už te­raz.

Na za­čiatku bol len je­den cieľ: po­môcť pla­néte, aby bola ze­len­šia. Za vy­ná­le­zom uni­kát­neho prí­stroja stoja Slo­váci Ju­raj Sak­tor a Ri­chard Vá­moš, kto­rých cie­ľom je od­ľah­čiť ži­votné pro­stre­die od plas­to­vých oba­lov. Tie sa  v prí­rode roz­kla­dajú  tak­mer 500 ro­kov, čo je z dl­ho­do­bého hľa­diska pre ži­votné pro­stre­die ne­u­dr­ža­teľné.

_dsc8080

„Sme radi, že po nie­koľ­ko­me­sač­nej práci na pro­to­type sa nám po­da­rilo uviesť do tes­to­va­cej pre­vádzky Eco­Tank, ktorí si môžu re­álne vy­skú­šať pri­márne mo­to­risti z oko­lia Elek­trá­ren­skej ulice v Bra­ti­slave. Oce­níme každú ich spätnú väzbu a ve­ríme, že Eco­Tank sa čo­skoro stane mo­der­ným štan­dar­dom do­pĺňa­nia kva­pa­liny do ostre­ko­va­čov aj na čer­pa­cích sta­ni­ciach,“ ho­vorí CEO spo­loč­nosti Eco­Tank Ju­raj Sak­tor.

_dsc8071

Eco­Tank je na­vr­hnutý ako štan­dard pre akú­koľ­vek čer­pa­ciu sta­nicu s dô­ra­zom na jed­no­du­chú in­šta­lá­ciu bez sta­veb­ných úp­rav a jed­no­du­ché po­u­ži­tie bez po­treby za­pá­jať do pre­vádzky za­ria­de­nia ob­sluhu sta­nice . Ví­ziou Eco­Tanku je stať sa do 2 ro­kov európ­skym štan­dar­dom čer­pa­cích sta­níc, a ušet­riť tak mi­li­óny ton plas­to­vého od­padu ročne.

zdroj fo­tiek a ti­tul­nej fotky: Eco­Tank

Pridať komentár (0)