V Bra­ti­sla­ve si odte­raz môžeš natan­ko­vať vodu do ostre­ko­va­čov

Marianna Mikešová / 19. októbra 2016 / Eko

Bra­ti­sla­va si pri­pí­sa­la ďal­šie prven­stvo. Na Elek­trá­ren­skej uli­ci nain­šta­lo­va­li prvé uni­kát­ne zaria­de­nie na dopĺňa­nie vody do ostre­ko­va­čov – Eco­Tank. Ak jaz­díš na aute, v rám­ci tes­to­va­cej pre­vádz­ky ho môžeš vyskú­šať už teraz. 

Na začiat­ku bol len jeden cieľ: pomôcť pla­né­te, aby bola zelen­šia. Za vyná­le­zom uni­kát­ne­ho prí­stro­ja sto­ja Slo­vá­ci Juraj Sak­tor a Richard Vámoš, kto­rých cie­ľom je odľah­čiť život­né pro­stre­die od plas­to­vých oba­lov. Tie sa v prí­ro­de roz­kla­da­jú tak­mer 500 rokov, čo je z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka pre život­né pro­stre­die neu­dr­ža­teľ­né.

_dsc8080

Sme radi, že po nie­koľ­ko­me­sač­nej prá­ci na pro­to­ty­pe sa nám poda­ri­lo uviesť do tes­to­va­cej pre­vádz­ky Eco­Tank, kto­rí si môžu reál­ne vyskú­šať pri­már­ne moto­ris­ti z oko­lia Elek­trá­ren­skej uli­ce v Bra­ti­sla­ve. Oce­ní­me kaž­dú ich spät­nú väz­bu a verí­me, že Eco­Tank sa čosko­ro sta­ne moder­ným štan­dar­dom dopĺňa­nia kva­pa­li­ny do ostre­ko­va­čov aj na čer­pa­cích sta­ni­ciach,“ hovo­rí CEO spo­loč­nos­ti Eco­Tank Juraj Sak­tor.

_dsc8071

Eco­Tank je navr­hnu­tý ako štan­dard pre akú­koľ­vek čer­pa­ciu sta­ni­cu s dôra­zom na jed­no­du­chú inšta­lá­ciu bez sta­veb­ných úprav a jed­no­du­ché pou­ži­tie bez potre­by zapá­jať do pre­vádz­ky zaria­de­nia obslu­hu sta­ni­ce . Vízi­ou Eco­Tan­ku je stať sa do 2 rokov európ­skym štan­dar­dom čer­pa­cích sta­níc, a ušet­riť tak mili­ó­ny ton plas­to­vé­ho odpa­du roč­ne.

zdroj fotiek a titul­nej fot­ky: Eco­Tank

Pridať komentár (0)