V Bra­ti­slave si odte­raz môžeš natan­ko­vať vodu do ostre­ko­va­čov

Marianna Mikešová / 19. októbra 2016 / Eko

Bra­ti­slava si pri­pí­sala ďal­šie prven­stvo. Na Elek­trá­ren­skej ulici nain­šta­lo­vali prvé uni­kátne zaria­de­nie na dopĺňa­nie vody do ostre­ko­va­čov – Eco­Tank. Ak jaz­díš na aute, v rámci tes­to­va­cej pre­vádzky ho môžeš vyskú­šať už teraz. 

Na začiatku bol len jeden cieľ: pomôcť pla­néte, aby bola zelen­šia. Za vyná­le­zom uni­kát­neho prí­stroja stoja Slo­váci Juraj Sak­tor a Richard Vámoš, kto­rých cie­ľom je odľah­čiť životné pro­stre­die od plas­to­vých oba­lov. Tie sa v prí­rode roz­kla­dajú tak­mer 500 rokov, čo je z dlho­do­bého hľa­diska pre životné pro­stre­die neu­dr­ža­teľné.

_dsc8080

Sme radi, že po nie­koľ­ko­me­sač­nej práci na pro­to­type sa nám poda­rilo uviesť do tes­to­va­cej pre­vádzky Eco­Tank, ktorí si môžu reálne vyskú­šať pri­márne moto­risti z oko­lia Elek­trá­ren­skej ulice v Bra­ti­slave. Oce­níme každú ich spätnú väzbu a veríme, že Eco­Tank sa čoskoro stane moder­ným štan­dar­dom dopĺňa­nia kva­pa­liny do ostre­ko­va­čov aj na čer­pa­cích sta­ni­ciach,“ hovorí CEO spo­loč­nosti Eco­Tank Juraj Sak­tor.

_dsc8071

Eco­Tank je navr­hnutý ako štan­dard pre akú­koľ­vek čer­pa­ciu sta­nicu s dôra­zom na jed­no­du­chú inšta­lá­ciu bez sta­veb­ných úprav a jed­no­du­ché pou­ži­tie bez potreby zapá­jať do pre­vádzky zaria­de­nia obsluhu sta­nice . Víziou Eco­Tanku je stať sa do 2 rokov európ­skym štan­dar­dom čer­pa­cích sta­níc, a ušet­riť tak mili­óny ton plas­to­vého odpadu ročne.

zdroj fotiek a titul­nej fotky: Eco­Tank

Pridať komentár (0)