V Bra­ti­slave sa hľa­dajú hac­keri s nezvy­čaj­nými rie­še­niami

Michal Sorkovský / 19. apríla 2016 / Tools a produktivita

Je super pozo­ro­vať, ako sa u nás postupne začína obja­vo­vať čoraz viac hac­kat­ho­nov. Hodiny strá­vené hac­kin­gom a hľa­da­ním nových mož­ností, samoz­rejme v spo­loč­nosti rov­nako zapá­le­ných ľudí a v rámci neja­kého chal­lengu, sú zau­jí­mavé pre čoraz viac ľudí. A presne o tom bude aj Inno­va­ti­on­Hack.

Na hac­kat­ho­noch je naj­lep­šie to, že sa dosta­neš do spo­loč­nosti rov­na­kých bláz­nov ako si ty a spolu musíte pod tla­kom (keďže máte časový limit) prísť s neja­kými novými funkč­nými rie­še­niami.

Presne o tom bude aj Inno­va­ti­on­Hack, ktorý sa bude konať 6 – 8. mája v bra­ti­slav­skom Impact Hube. Ten spolu s Mare­kom Zámeč­ní­kom a Mar­ti­nom Joaki­mom Hauge a vďaka par­tne­rom Slo­vak Tele­kom a Web­sup­port pri­náša prvý roč­ník tohto eventu.

Môžeš sa tešiť na 48 hodín hac­kingu, 4 výzvy, 2000 EUR a pre vybratý tím mož­nosť strá­viť nejaký ten týž­deň v kra­ko­ws­kom hub:raum-e, ale aj na ďal­šie zau­jí­mavé ceny.

11251911_880541245338386_4433599241277720524_o-min-1024x681

Výzvy, ktoré si pre teba Inno­va­ti­on­Hack pri­pra­vil:

Inno­va­ti­on­Hack Chal­lenge #1: Mobile Tele­care

Ako pomo­cou mobil­nej plat­formy zlep­šiť oblasť zdra­vot­níc­tva? Nik nemôže pop­rieť, že význam eHe­alth & eCare narastá a v budúc­nosti bude ešte viac. Toto je mož­nosť pre teba pomôcť svo­jimi nápadmi, pri­niesť svieži prí­stup a pohľad na využi­tie mobil­ných zaria­dení v tejto oblasti.

Inno­va­ti­on­Hack Chal­lenge #2: Loca­li­za­tion Ser­vi­ces

Ako zlep­šiť roz­voj loka­li­zač­ných slu­žieb? Pokiaľ máš v hlave nejakú ino­va­tívnu myš­lienku, ktorá by ich roz­voju pomohla, toto je tvoj chal­lenge.

Inno­va­ti­on­Hack Chal­lenge #3: Open data & IoT

Ako ino­va­tívne využiť open či big data na vylep­še­nie kon­krét­nych slu­žieb? Našiel si sa v nie­kto­rej z IoT oblasti? Pries­tor dostanú všetky ino­va­tívne nápady, ktoré doká­žeš posu­núť a zhmot­niť do IT rie­še­nia za spo­mí­na­ných 48h.

Inno­va­ti­on­Hack Chal­lenge #4: Tele­kom case chal­len­ges

Toto je tvoja výzva, pokiaľ nemáš v hlave nejakú vlastnú kon­krétnu ino­vá­ciu, no aj tak by si chcel byť súčas­ťou hac­kat­honu. Budeš môcť pra­co­vať na Mar­ket Loca­tor a Rodinný asis­tent, služ­bách Tele­komu a par­tne­rov, ktoré môžeš spolu s odbor­níkmi vylep­šiť. Aj bez vlast­ného nápadu tak môžeš zís­kať super ceny a skú­se­nosť.

Popri plnení tvo­jej výzvy sa môžeš o svo­jom nápade navyše pora­diť s men­to­rom (každá výzva bude mať svojho) a s tým sa samoz­rejme nasky­tuje aj mož­nosť zís­ka­nia cen­ných kon­tak­tov. Čakaj aj rôzne works­hopy a case stu­dies s využi­tím plat­fo­riem.

zdroj: impacthub.sk, zdroj foto­gra­fií: impacthub.sk

Pridať komentár (0)