Bra­ti­slav­ský Drone’n’Base sa vďa­ka Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­ti­on dostá­va do USA

Rišo Néveri / 30. mája 2016 / Lifehacking

Nadá­cia orga­ni­zá­cie Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­ti­on — US Con­nec­ti­ons vyhlá­si­la fir­mu, kto­rú sa v posled­nom kole roz­hod­la pod­po­riť finan­cia­mi na ces­tu do USA.

V rám­ci svo­jej nadá­cie US Con­nec­ti­ons volí Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­ti­on spo­me­dzi slo­ven­ských firiem, kto­ré sa dosta­nú do finá­le v kaž­dom vyhlá­se­nom kole jed­nu, kto­rej zafi­nan­cu­je ces­tu do USA. Pod­po­ra s hod­no­tou 35 000 dolá­rov na dobu 12 – 18 mesia­cov je urče­ná na mar­ke­ting, sales, budo­va­nie par­tners­tiev a brand awa­re­ness.

Zo šies­tich fina­lis­tov jar­né­ho a to: Archs­tyl, Group­Sol­ver, ixworx, Plat­fom, Ani­ma Tech­ni­ka a Sufio, sa z pod­po­ry môže tešiť nako­niec fir­ma Ani­ma Tech­ni­ka, kto­rá sto­jí za prvý­mi bojo­vý­mi závod­mi s dron­mi Drone’n’Base. Vzhľa­dom na to, že nada­cii posla­lo pri­hláš­ky až 13 kva­lit­ných, tech­nic­ky zdat­ných firiem a výbe­ro­vý pro­ces bol pomer­ne prí­sny, je úspech Ani­ma Tech­ni­ky obdi­vu­hod­ný. Do finá­le sa dosta­lo len 6 z 13 tímov, z kto­rých kaž­dý pre­zen­to­val vo finá­le v pries­to­roch Pixel­Fe­de­ra­ti­on.

Títo pod­ni­ka­te­ľia sa nebo­ja ris­ko­vať, doká­žu tech­no­lo­gic­ky ino­vo­vať, sú kre­a­tív­ni, pozna­jú svoj trh a nebo­ja sa cho­piť prí­le­ži­tos­ti.

13305234_1156721541045557_798241686794536413_o

Ďal­šia šan­ca zís­kať pod­po­ru — let­né kolo nadá­cie sa začí­na 1. júla. Pih­láš­ky budú pri­jí­ma­né od toh­to dátu­mu a vyhlá­se­nie pod­po­ry pre­beh­ne v sep­tem­bri 2016. Pod­mien­ky na pri­ja­tie pri­hláš­ky nadá­ci­ou US Con­nec­ti­ons sú nasle­dov­né: Fir­ma musí byť v Ear­ly Sta­ge fáze, musí mať ino­va­tív­ny pro­dukt ale­bo pro­dukt, kto­rý má šan­cu zme­niť trh, musí mať veľ­ký poten­ciál uspieť na trhu, vyhra­de­ný manaž­ment, fir­ma musí byť zalo­že­ná na Slo­ven­sku, väč­ši­no­ví vlast­ní­ci musia byť zo Slo­ven­ska a musí mať živo­ta­schop­ný biz­nis model. Medzi pred­chá­dza­jú­ce fir­my, kto­ré dosta­li finanč­nú pod­po­ru pat­ria naprí­klad Stre­am­star ale­bo Pho­to­neo.

13308619_1156721974378847_5582764367371113034_o

Zdroj foto­gra­fií: Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­ti­on

Pridať komentár (0)