Bra­ti­slav­ský Drone’n’Base sa vďaka Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion dostáva do USA

Rišo Néveri / 30. mája 2016 / Tools a produktivita

Nadá­cia orga­ni­zá­cie Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion — US Con­nec­ti­ons vyhlá­sila firmu, ktorú sa v posled­nom kole roz­hodla pod­po­riť finan­ciami na cestu do USA.

V rámci svo­jej nadá­cie US Con­nec­ti­ons volí Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion spo­me­dzi slo­ven­ských firiem, ktoré sa dostanú do finále v kaž­dom vyhlá­se­nom kole jednu, kto­rej zafi­nan­cuje cestu do USA. Pod­pora s hod­no­tou 35 000 dolá­rov na dobu 12 – 18 mesia­cov je určená na mar­ke­ting, sales, budo­va­nie par­tners­tiev a brand awa­re­ness.

Zo šies­tich fina­lis­tov jar­ného a to: Archs­tyl, Group­Sol­ver, ixworx, Plat­fom, Anima Tech­nika a Sufio, sa z pod­pory môže tešiť nako­niec firma Anima Tech­nika, ktorá stojí za prvými bojo­vými závodmi s dronmi Drone’n’Base. Vzhľa­dom na to, že nada­cii poslalo pri­hlášky až 13 kva­lit­ných, tech­nicky zdat­ných firiem a výbe­rový pro­ces bol pomerne prí­sny, je úspech Anima Tech­niky obdi­vu­hodný. Do finále sa dostalo len 6 z 13 tímov, z kto­rých každý pre­zen­to­val vo finále v pries­to­roch Pixel­Fe­de­ra­tion.

Títo pod­ni­ka­te­ľia sa neboja ris­ko­vať, dokážu tech­no­lo­gicky ino­vo­vať, sú kre­a­tívni, poznajú svoj trh a neboja sa cho­piť prí­le­ži­tosti.

13305234_1156721541045557_798241686794536413_o

Ďal­šia šanca zís­kať pod­poru — letné kolo nadá­cie sa začína 1. júla. Pih­lášky budú pri­jí­mané od tohto dátumu a vyhlá­se­nie pod­pory pre­behne v sep­tem­bri 2016. Pod­mienky na pri­ja­tie pri­hlášky nadá­ciou US Con­nec­ti­ons sú nasle­dovné: Firma musí byť v Early Stage fáze, musí mať ino­va­tívny pro­dukt alebo pro­dukt, ktorý má šancu zme­niť trh, musí mať veľký poten­ciál uspieť na trhu, vyhra­dený manaž­ment, firma musí byť zalo­žená na Slo­ven­sku, väč­ši­noví vlast­níci musia byť zo Slo­ven­ska a musí mať živo­ta­schopný biz­nis model. Medzi pred­chá­dza­júce firmy, ktoré dostali finančnú pod­poru pat­ria naprí­klad Stre­am­star alebo Pho­to­neo.

13308619_1156721974378847_5582764367371113034_o

Zdroj foto­gra­fií: Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion

Pridať komentár (0)