Bri­tá­nia plá­nu­je zaká­zať šif­ro­va­ný chat!

Kika Besedičová / 13. januára 2015 / Tools a produktivita

S tero­ris­tic­ký­mi útok­mi síce nesú­hla­sí­me, ale či sme v dôsled­ku pri­pra­ve­ní kvô­li pre­ven­cii obe­to­vať naše súkro­mie, to je otáz­ka úpl­ne iná. V USA sa po 11. sep­tem­bri roz­beh­la veľ­ká špi­onáž­na maši­né­ria, o kto­rej nás infor­mo­val pre­dov­šet­kým Edward Sno­wden. Dôsle­dok odha­le­nia je taký, že sa zdvi­hol záu­jem o vše­mož­né šif­ro­va­cie rie­še­nia pre rôz­ne služ­by. Pre­dov­šet­kým sa baví­me o komu­ni­kač­ný­ch sie­ťa­ch, teda aj e-mail ale­bo chat.

David Cameron vytasil nápad, že v každej chatovacej službe musia byť zabudované zadné vrátka, ktorá by umožnili tajným službám v prípade potreby čítať správy užívateľov. Služby, ktoré by sa nepodmanili a komunikáciu by naďalej šifrovali, by v krajine boli jednoducho zakázané. Samozrejme ktovie, či by to zabránilo užívateľom, aby ich používali.

Británia sa pripravuje na voľby, pričom súčasný ministerský predseda David Cameron, ktorého poznáme ako človeka presadzujúceho cenzúru na internete, by v prípade znovuzvolenia presadzoval zákaz šifrovaných služieb. Potenciálne by sa v ohrození mohli ocitnúť WhatsApp, iMessage, SnapChat, Telegram a ďalšie. Čaká to aj zvyšok Európy? 

 

Zdroj: tdtnews.com

Pridať komentár (0)