Bri­tá­nia plá­nuje zaká­zať šif­ro­vaný chat!

Kika Besedičová / 13. január 2015 / Tools a produktivita

S tero­ris­tic­kými útokmi síce nesú­hla­síme, ale či sme v dôsledku pri­pra­vení kvôli pre­ven­cii obe­to­vať naše súkro­mie, to je otázka úplne iná. V USA sa po 11. sep­tem­bri roz­behla veľká špi­onážna maši­né­ria, o kto­rej nás infor­mo­val pre­dov­šet­kým Edward Sno­wden. Dôsle­dok odha­le­nia je taký, že sa zdvi­hol záu­jem o vše­možné šif­ro­va­cie rie­še­nia pre rôzne služby. Pre­dov­šet­kým sa bavíme o komu­ni­kač­ných sie­ťach, teda aj e-mail alebo chat.

David Came­ron vyta­sil nápad, že v kaž­dej cha­to­va­cej službe musia byť zabu­do­vané zadné vrátka, ktorá by umož­nili taj­ným služ­bám v prí­pade potreby čítať správy uží­va­te­ľov. Služby, ktoré by sa nepod­ma­nili a komu­ni­ká­ciu by naďa­lej šif­ro­vali, by v kra­jine boli jed­no­du­cho zaká­zané. Samoz­rejme kto­vie, či by to zabrá­nilo uží­va­te­ľom, aby ich pou­ží­vali.

Bri­tá­nia sa pri­pra­vuje na voľby, pri­čom súčasný minis­ter­ský pred­seda David Came­ron, kto­rého poznáme ako člo­veka pre­sa­dzu­jú­ceho cen­zúru na inter­nete, by v prí­pade zno­vuz­vo­le­nia pre­sa­dzo­val zákaz šif­ro­va­ných slu­žieb. Poten­ciálne by sa v ohro­zení mohli ocit­núť What­sApp, iMes­sage, Snap­Chat, Tele­gram a ďal­šie. Čaká to aj zvy­šok Európy? 

Zdroj: tdtnews.com

Pridať komentár (0)