Bri­tish Air­li­nes: Deka šťas­tia pre šťas­tie?

Techpedia: Harry Gavendová / 8. júla 2014 / Tech a inovácie

Pred mesia­com sa v Brit­ských aero­lin­kách robil zau­jí­mavý test – sku­pine dob­ro­voľ­ní­kov letu BA 189 Dre­am­li­ner z Heath­row do New Yorku pri­dali do palub­nej výbavy i niečo ako „deku šťas­tia“. Tá priamo síce nesu­ge­ro­vala pasa­žie­rom šťas­tie a dobrú náladu, ale pomo­cou dát zo sen­zo­rov ju zobra­zo­vala.

Brit­ské aero­linky chceli totiž zis­tiť, ako na ces­tu­jú­cich vplýva zmena časo­vých zón, ale i to, ako sa cítia v jed­not­li­vých fázach letu. Na jed­nej strane to bolo samot­ným sub­jek­tív­nym poci­tom pasa­žie­rov, no na dru­hej strane sa s tým dalo pra­co­vať pomo­cou prí­stupu per­so­nálu.

Pasa­žieri sa začali postupne ukľu­dňo­vať vďaka prí­jem­nej sta­rost­li­vosti na palube lie­tadla – a deka bola indi­ká­to­rom. Obsa­ho­vala totiž malé sve­tielka, ktoré menili farbu v závis­losti od nálady. Ak sa zja­vili čer­vené farby, zna­me­nalo to určitú mieru nespo­koj­nosti, stresu či stra­chu. Časom sa však pasa­žie­rom práve vďaka spo­mí­na­nému prí­stupu doká­zali emó­cie zme­niť. Pre­uká­zalo sa to postup­ným pre­cho­dom z čer­ve­nej na modrú farbu.

Ako však deka môže vedieť, že ste v pohode? Je totiž iba pro­stred­ní­kom, ktorý vizu­ali­zuje dáta z neuro­sen­zo­rov. Tie sa nachá­dzajú v zaria­dení, ktoré si pasa­žieri pri­pev­nili na hlavu. Moz­gové vlny tvo­riace údaje odtiaľ puto­vali cez Blu­e­to­oth do pri­jí­maču v deke, ktorý sa už posta­ral o farebné zobra­ze­nie pomo­cou optic­kých vlá­ken vtka­ných v mate­riáli.

Aero­lin­kám to dalo množ­stvo infor­má­cií o tom, kedy ser­ví­ro­vať jedlá, aký druh by to mal byť po štarte, aký o nie­koľko hodín neskôr, či pasa­žie­rom vyho­vuje kon­zu­má­cia alko­holu a podobne. Podľa toho skú­sia spra­viť i rôzne zmeny. 

Pridať komentár (0)