Bude v Rakús­ku prvý App­le Sto­re?

Daška Vanková, thinkapple.sk / 19. augusta 2016 / Zaujímavosti

Pre­daj­ne App­le na celom sve­te sa roz­ras­ta­jú, a tak pri­chá­dza jeden aj blíz­ko k nám, k suse­dom Rakú­ša­nom. A bude mať, samoz­rej­me, aj luk­ra­tív­ne mies­teč­ko! Náj­de­me ho pria­mo na luxus­nej uli­ci Kärn­tner Stra­ße vo Vied­ni.

Pries­to­ry App­le pre­be­rá od zná­mej znač­ky Esprit, kto­rá má vraj prob­lé­my. Ten­to obchod má až tri poscho­dia. A to spo­loč­nosť App­le veľ­mi zau­ja­lo, pre­to si tie­to pries­to­ry ihneď zami­lo­va­la.

Zdroj: 9to5mac.com

Pod­ľa rakús­kych novín derS­tan­dard sú už zmlu­vy tak­mer dokon­če­né a prvý App­le Sto­re v Rakús­ku je potvr­de­ný! Keď­že vo Vied­ni býva obrov­ské množ­stvo ľudí tak­mer z kaž­dé­ho kúta sve­ta, urči­te bude mať nový obchod úspech.

Máš v plá­ne nav­ští­viť ho? Tie tri poscho­dia urči­te budú stáť za to!

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)