Bude v Rakúsku prvý Apple Store?

Daška Vanková, thinkapple.sk / 19. augusta 2016 / Zaujímavosti

Pre­dajne Apple na celom svete sa roz­ras­tajú, a tak pri­chá­dza jeden aj blízko k nám, k suse­dom Rakú­ša­nom. A bude mať, samoz­rejme, aj luk­ra­tívne mies­tečko! Náj­deme ho priamo na luxus­nej ulici Kärn­tner Straße vo Viedni.

Pries­tory Apple pre­berá od zná­mej značky Esprit, ktorá má vraj prob­lémy. Tento obchod má až tri poscho­dia. A to spo­loč­nosť Apple veľmi zau­jalo, preto si tieto pries­tory ihneď zami­lo­vala.

Zdroj: 9to5mac.com

Podľa rakús­kych novín derS­tan­dard sú už zmluvy tak­mer dokon­čené a prvý Apple Store v Rakúsku je potvr­dený! Keďže vo Viedni býva obrov­ské množ­stvo ľudí tak­mer z kaž­dého kúta sveta, určite bude mať nový obchod úspech.

Máš v pláne nav­ští­viť ho? Tie tri poscho­dia určite budú stáť za to!

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)