Bude­me mať na Slo­ven­sku Hyper­lo­op? Taj­ná náv­šte­va môže pri­niesť veľ­ký výsle­dok!

Martin Bohunický / 6. marca 2016 / Startupy

Hyper­lo­op — výtvor mys­le Elo­na Mus­ka, kto­rý svoj nápad out­sor­cou­val do sve­ta, sú tran­s­port­né kap­su­le pohá­ňa­né slneč­nou ener­gi­ou pohy­bu­jú­ce sa vo váku­ových tru­bi­ciach rých­los­ťou tak­mer nad­zvu­ko­vou.

unnamed

Prá­ve CEO spo­loč­nos­ti Hyper­lo­op Tran­s­por­ta­ti­on Tech­no­lo­gies, Dirk Ahl­born, prí­de neča­ka­ne a pomer­ne taj­ne do bra­ti­slav­ské­ho Impact Hubu už ten­to uto­rok vo večer­ných hodi­nách, aby si vypo­čul zástup­cov miest­nych star­tu­pov a zvá­žil mož­nos­ti, kto­ré môže Slo­ven­sko jeho pro­jek­tu ponúk­nuť. Na tom­to stret­nu­tí budú mať star­tu­pis­ti mož­nosť pit­cho­vať 90 sekúnd svoj nápad, kto­rým by mali odpo­ve­dať na otáz­ku “Čo môže váš star­tup ponúk­nuť Hyper­lo­opu?”

hyperloop-new-ft

foto: popsci.com

Je to skve­lá prí­le­ži­tosť, ako uká­zať ino­va­tív­ne­ho ducha, kto­ré­ho na Slo­ven­sku máme. S Hyper­lo­opom, kto­rý by teore­tic­ky mohol spo­jiť napr. šty­ri hlav­né mes­tá v oko­lí, by sa napr. pre­pra­va mate­riá­lu z Bra­ti­sla­vy do Pra­hy skrá­ti­la na 19 minút. Za zmien­ku sto­jí urči­te aj fakt, že Hyper­lo­op na svoj pohon využí­va solár­nu ener­giu, potre­bu­je však len 10% naz­bie­ra­nej ener­gie. Zvy­šok môže byť využi­tý efek­tív­ne a Slo­ven­sko by tak moh­lo byť opäť o tro­chu zelen­šie.

Ak by sa našim star­tu­pis­tom poda­ri­lo Dir­ka Ahl­bor­na zau­jať, na Slo­ven­sko by mohol prí­sť sve­to­vý pro­jekt, kto­rý by nás dostal nie­len na star­tu­po­vú mapu.

AKTU­ALI­ZÁ­CIA: Živé vysie­la­nie môžeš sle­do­vať klik­nu­tím sem: 

12002510_1769657753261382_6847233106495541503_o

foto: Hyper­lo­op Tech­no­lo­gies

titul­ná foto: wired.com

Pridať komentár (0)