Budeme mať na Slo­ven­sku Hyper­loop? Tajná náv­števa môže pri­niesť veľký výsle­dok!

Martin Bohunický / 6. marca 2016 / Startupy

Hyper­loop — výtvor mysle Elona Muska, ktorý svoj nápad out­sor­cou­val do sveta, sú tran­s­portné kap­sule pohá­ňané slneč­nou ener­giou pohy­bu­júce sa vo váku­ových tru­bi­ciach rých­los­ťou tak­mer nad­zvu­ko­vou.

unnamed

Práve CEO spo­loč­nosti Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies, Dirk Ahl­born, príde neča­kane a pomerne tajne do bra­ti­slav­ského Impact Hubu už tento uto­rok vo večer­ných hodi­nách, aby si vypo­čul zástup­cov miest­nych star­tu­pov a zvá­žil mož­nosti, ktoré môže Slo­ven­sko jeho pro­jektu ponúk­nuť. Na tomto stret­nutí budú mať star­tu­pisti mož­nosť pit­cho­vať 90 sekúnd svoj nápad, kto­rým by mali odpo­ve­dať na otázku “Čo môže váš star­tup ponúk­nuť Hyper­lo­opu?”

hyperloop-new-ft

foto: popsci.com

Je to skvelá prí­le­ži­tosť, ako uká­zať ino­va­tív­neho ducha, kto­rého na Slo­ven­sku máme. S Hyper­lo­opom, ktorý by teore­ticky mohol spo­jiť napr. štyri hlavné mestá v okolí, by sa napr. pre­prava mate­riálu z Bra­ti­slavy do Prahy skrá­tila na 19 minút. Za zmienku stojí určite aj fakt, že Hyper­loop na svoj pohon využíva solárnu ener­giu, potre­buje však len 10% naz­bie­ra­nej ener­gie. Zvy­šok môže byť využitý efek­tívne a Slo­ven­sko by tak mohlo byť opäť o tro­chu zelen­šie.

Ak by sa našim star­tu­pis­tom poda­rilo Dirka Ahl­borna zau­jať, na Slo­ven­sko by mohol prísť sve­tový pro­jekt, ktorý by nás dostal nie­len na star­tu­povú mapu.

AKTU­ALI­ZÁ­CIA: Živé vysie­la­nie môžeš sle­do­vať klik­nu­tím sem: 

12002510_1769657753261382_6847233106495541503_o

foto: Hyper­loop Tech­no­lo­gies

titulná foto: wired.com

Pridať komentár (0)