Budík na iPhone: Prečo si pospíš iba o 9 minút naviac?

Lubos Cerven, thinkapple.sk / 25. júla 2016 / Tech a inovácie

Fun­kcia sno­oze alebo odlo­že­nie zvo­ne­nia budíka je mno­hým spá­čom dobre známa. Neho­vo­riac o tom, koľko budí­kov máte nasta­ve­ných na jedno ranné vstá­va­nie. :-) Odlo­že­nie zvo­ne­nia si povo­líte v Nasta­ve­niach. Pri Andro­idoch si tento čas odlo­že­nia doká­žete zme­niť, v pred­na­sta­ve­nej apli­ká­cii Budík v iPhone je tento čas pevný, je to presne 9 minút. Nedá sa zme­niť. Prečo práve 9? A nie rovno 10 alebo iné okrúhle číslo? Pod­stata tkvie v tra­dí­cii.

Zdroj: thesun.co.uk

Kedysi, keď sa pou­ží­vali mecha­nické budíky, bolo ťažké nasta­viť odklad presne o 10 minút, a to z mecha­nic­kých dôvo­dov. Budík bol pre­po­jený s minú­to­vou ručič­kou. Bol to štan­dard, ktorý sa ujal v 50-tych rokoch minu­lého sto­ro­čia. Potom, keď prišli digi­tálne hodiny, zvyk ostal.

To je ofi­ciálna ver­zia, ale našli sme aj nie­ktoré ďal­šie, neme­nej zau­jí­mavé. Naprí­klad, že za všetko môžu hodiny známe z ame­ric­kých fil­mov, kde nie je disp­lej, ale čísla sa mecha­nicky pre­tá­čajú. Z mecha­nic­kých dôvo­dov mohol byť odklad bude­nia pre­po­jený iba so stĺp­com s minú­tami, a ak sa otá­čali čís­lice po jed­nej od 0 po 9, tak 9 minút bol maxi­málny odklad.

Zdroj: ebayimg.com

Alebo v Apple usú­dili, že 9 minút je opti­málny čas pre krátke zdriem­nu­tie a vstá­va­nie bude jed­no­duch­šie? Všetko je možné. :-) Nech to je ako­koľ­vek, uvi­díme, či v novom iOS 10 poru­šia tra­dí­cie a bude sa dať čas odkladu zme­niť. Nie­ktorí by to radi uví­tali.
thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: thesun.co.uk

Pridať komentár (0)