Budova školy v Trenčíne prešla veľkou rekonštrukciou, vďaka ktorej patrí medzi stavby s takmer nulovou potrebou energie

Archinfo.sk / 11. januára 2019 / Marketing/Sketcher

 • Bu­dova školy do­kon­čená v roku 1970 pre­šla ne­dávno kom­plex­nou re­kon­štruk­ciou
 • Kva­litná ar­chi­tek­túra re­pre­zen­tu­júca pe­ri­ódu svojho vzniku tr­pela aj mno­hými do­bo­vými ne­duhmi, ktoré ob­me­dzo­vali jej pl­no­hod­notné vy­uži­tie v sú­čas­nosti
 • Cie­ľom ob­novy bolo hlavne zní­že­nie ener­ge­tic­kých strát a zlep­še­nie vnú­tor­ného pro­stre­dia stavby
 • Bu­dova pat­riaca pred re­kon­štruk­ciou do ka­te­gó­rie E tak v sú­čas­nosti spadá me­dzi stavby s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gie (AO)
 • Na­priek za­tep­le­niu je stále jasne či­ta­teľná pô­vodná ar­chi­tek­to­nická kom­po­zí­cia
zdroj: Michal Lešinský
 • Bu­dova školy do­kon­čená v roku 1970 pre­šla ne­dávno kom­plex­nou re­kon­štruk­ciou
 • Kva­litná ar­chi­tek­túra re­pre­zen­tu­júca pe­ri­ódu svojho vzniku tr­pela aj mno­hými do­bo­vými ne­duhmi, ktoré ob­me­dzo­vali jej pl­no­hod­notné vy­uži­tie v sú­čas­nosti
 • Cie­ľom ob­novy bolo hlavne zní­že­nie ener­ge­tic­kých strát a zlep­še­nie vnú­tor­ného pro­stre­dia stavby
 • Bu­dova pat­riaca pred re­kon­štruk­ciou do ka­te­gó­rie E tak v sú­čas­nosti spadá me­dzi stavby s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gie (AO)
 • Na­priek za­tep­le­niu je stále jasne či­ta­teľná pô­vodná ar­chi­tek­to­nická kom­po­zí­cia
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: PIO KE­RA­MOP­RO­JEKT, a.s., Ing. Mi­chal Le­šin­ský, Ing. Má­rio Pe­čiť, Spo­lu­práca: Ing. Ma­túš Be­nák (sta­vebná časť), Ing. Ri­chard Hlinka (sta­tika), Ing. Ri­chard Ďu­riš (elek­tro­niš­ta­lá­cia), Ing. Pat­rik Ru­žič (zdra­vo­tech­nika), Ing. Ad­riana Pil­chová (vy­ku­ro­va­nie), Ing. Mar­tina Le­šin­ská (vzdu­cho­tech­nika), Ing .Trško Du­šan (po­žiarna ochrana), Ing. Cí­bik Ju­raj (plán or­ga­ni­zá­cie vý­stavby)

Stredná od­borná škola Emila Bel­luša je sú­čas­ťou škol­ského are­álu v tren­čian­skej mest­skej časti Zla­tovce. Au­to­rom školy do­kon­če­nej v roku 1970 je ar­chi­tekt Mi­lan Ras­ti­slav Šav­lík (1928-2003), dr­ži­teľ ceny Du­šana Jur­ko­viča a je­den zo za­kla­da­jú­cich čle­nov Slo­ven­skej ko­mory ar­chi­tek­tov. Stavba pro­jek­to­vaná ešte v uvoľ­ne­nej at­mo­sfére konca šesť­de­sia­tych ro­kov ne­sie vý­razné znaky ne­sko­rej mo­derny. Štíhly štvor­pod­lažný mo­no­blok školy (10x130m) do­pĺňa šo­šov­ko­vitý vstupný pa­vi­lón pre­stre­šený za­ve­se­nou la­no­vou kon­štruk­ciou a nižší štvor­cový trakt s ba­zé­nom a te­lo­cvič­ňou. Nosnú kon­štruk­ciu tvorí v ad­mi­ni­stra­tív­nej časti priečna rá­mová oce­ľo­be­tó­vová mo­no­li­tická kon­štruk­cia, v učeb­nej časti kom­bi­no­vaný po­zdĺžny mu­ro­vaný sys­tém s mo­no­li­tic­kým oce­ľo­be­tó­no­vým po­zdĺž­nym rá­mom (kon­štrukčná výška 3,45m, mo­dul 6,9 + 3/6,0m). Cha­rak­te­ris­tic­kým au­tor­ským rie­še­ním je pre­sk­lená fa­sáda orien­to­vaná na se­ver. Veľ­ko­rysé pre­sk­le­nie, čle­nené sub­tíl­nymi rá­mami, do­sta­točne pre­svet­ľuje všetky chod­bové trakty bu­dovy spá­ja­júce učebne a zá­ro­veň po­sky­tuje tak­mer ne­ob­me­dzený vi­zu­álny kon­takt s ex­te­ri­é­rom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt

Zní­že­nie ener­ge­tic­kej ná­roč­nosti bez vý­raz­ného zá­sahu do pô­vod­ného ar­chi­tek­to­nic­kého kon­ceptu

Cie­ľom kom­plex­nej re­kon­štruk­cie a mo­der­ni­zá­cie bolo vý­razné zní­že­nie ener­ge­tic­kej ná­roč­nosti pre­vádzky stavby a zlep­še­nie vnú­tor­ného pro­stre­dia. Dô­le­ži­tým fak­to­rom zo­hľad­ne­ným pri ná­vrhu a re­a­li­zá­cii bolo tiež za­cho­va­nie či­ta­teľ­nosti pô­vod­ného ar­chi­tek­to­nic­kého rie­še­nia. Vý­sledný vi­zuál za­cho­váva tek­to­niku i čle­ne­nie fa­sád, vrá­tane čle­ne­nia vý­plní ot­vo­rov.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Naj­dô­le­ži­tej­ším roz­hod­nu­tím z kom­po­zič­ného hľa­diska bolo za­cho­va­nie pre­sk­le­nej fa­sády orien­to­va­nej na se­ver, aj na­priek vyš­šej ener­ge­tic­kej ná­roč­nosti. Ako nová vrstva je na­vr­hnutá me­ta­lická od­vet­raná fa­sáda s fa­rebne ak­cen­to­va­nými ko­mu­ni­kač­nými pries­tormi (kr­čky, ved­ľaj­šie úni­kové scho­disko). K vý­raz­nej úp­rave došlo na juž­nej fa­sáde, kde boli li­ne­árne že­le­zo­be­tó­nové mar­kízy (ne­vy­ho­vu­júce te­pelné mosty) na­hra­dené sys­té­mom fix­ného ho­ri­zon­tál­neho tie­ne­nia s pre­ru­še­ním te­pel­ného mosta v kot­vení.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt

Re­kon­štruk­cia v čís­lach:

Pred re­kon­štruk­ciou:
Spot­reba tepla: 858,9 MWh/rok
Spot­reba elek­tric­kej ener­gie: 136,7 MWh/rok
Ener­ge­tická trieda: E
Ročné ná­klady na ener­gie: 87 600 €

Po re­kon­štruk­cii:
Spot­reba tepla: 192,15 MWh/r (-77%)
Spot­reba elek­tric­kej ener­gie: 82,2 MWh/r  (-60%)
Ener­ge­tická trieda: AO
Ná­klad ob­novy: 70 €/m3
Ročné ná­klady na ener­gie: <30 000€/rok

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt

Ako sa to po­da­rilo?

Vý­sled­kom in­teg­ro­va­ného prí­stupu k na­vrho­va­niu, za­hŕňa­jú­cemu si­mu­lá­cie pre hľa­da­nie ná­kla­do­vého optima, je sú­bor prog­re­sív­nych tech­no­ló­gií a rie­šení.

Re­duk­cia te­pel­ných strát a ná­kla­dov na vy­ku­ro­va­nie:

 • Pre­cízne za­tep­le­nie ex­tru­do­va­ným po­lys­ty­ré­nom a mi­ne­rál­nou vl­nou hrúbky 200 mi­li­met­rov. Sa­ná­cia te­pel­ných mos­tov, na­hra­de­nie že­le­zo­be­tó­no­vých mar­kíz.
 • Opti­ma­li­zá­cia de­tai­lov – pred­sa­dená mon­táž okien do ro­viny te­pel­nej izo­lá­cie – slepé rámy z OSB do­siek.
 • Po­u­ži­tie vý­plní s hod­no­tou U<0,8
 • In­šta­lá­cia semi-cen­trál­neho ria­de­ného vet­ra­nia s re­ku­pe­rá­ciou

Ohrev vody:

 • In­šta­lá­cia fo­to­ter­mic­kého sys­tému na príp­ravu tep­lej úžit­ko­vej vody. Na stre­che je cel­kovo 96 fo­to­ter­mic­kých pa­ne­lov vy­uží­va­ných na ohrev ba­zénu (45%) a ako náh­rada za elek­tro­oh­rev TÚV (55%).
 • Opti­ma­li­zá­cia ria­dia­cich sys­té­mov
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt

Osvet­le­nie:

 • Od­strá­ne­nie ho­ri­zon­tál­nych že­le­zo­be­tó­no­vých tie­nia­cich de­lia­cich pre­kla­dov a sk­lo­be­tó­no­vých nad­svet­lí­kov okien všet­kých učební – zvý­še­nie prí­stupu den­ného svetla v učeb­niach o 50%
 • LED os­vet­ľo­va­cia sú­stava s in­te­li­gent­ným ria­de­ním na zá­klade sní­ma­čov jasu. Fo­to­vol­tický sys­tém tvorí 117 ku­sov pa­ne­lov á 270Wp/31,5kWp. Sú­stava je do­pl­nená ak­mu­lá­to­rom s ka­pa­ci­tou ba­té­rie 39,9kVA.
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Mi­chal Le­šin­ský, Pio Ke­ra­mop­ro­jekt

Vet­ra­nie:

 • Hyb­ridný sys­tém nú­te­ného vet­ra­nia  s re­ku­pe­rá­ciou tepla.
 • Kon­tro­lo­vané au­to­ma­tické pri­ro­dzené vet­ra­nie s čid­lom CO2/Rh/Tep­loty v kaž­dej triede.  In­di­vi­du­álne na­sta­vi­teľný vý­kon vet­ra­nia Kom­bi­no­vaný vý­kon vzdu­cho­tech­nic­kých jed­no­tiek – 2,18 kWh/m2/r (ener­ge­tická trieda A)
 • Nočné pred­cha­le­nie (au­to­ma­tické pri­ro­dzené vet­ra­nie, de­ak­ti­vá­cia vy­ku­ro­va­nia a vzdu­cho­tech­niky)

Na zá­klade si­mu­lač­ných pred­po­kla­dov, je po­ten­ciál úspor viac ako 50 ti­síc € za rok, pri sú­čas­nom zlep­šení vnú­tor­ného pro­stre­dia stavby. Čo je am­bi­ci­ózne číslo. Re­álna úspora bude prie­bežne vy­hod­no­co­vaná me­ra­cím a mo­ni­to­ro­va­cím sys­té­mom spot­reby tepla aj elek­triny.

Zdroj: Ar­chinfo.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_archinfo_sk
Pridať komentár (0)