Budúc­nosť hodi­niek ako ju nepoz­náte – Kai­ros T-band

Rišo Néveri / 6. januára 2015 / Tech a inovácie

Minulý rok pri­nie­sol mnoho novi­niek v oblasti inte­li­gent­ných, nosi­teľ­ných zaria­dení. Z nich naj­po­pu­lár­nej­šie boli jed­no­značne fit­ness náramky a hodinky. Pebble pred­sta­vil Steel, Google plat­formu Android Wear, Sam­sung pre­sa­dzo­val svoje zaria­de­nia a nechý­bal ani Apple — odha­lil Apple Watch. Mnohí z nás však nevi­dia zmy­sel vyme­niť kla­sické hodinky za niečo ška­red­šie alebo „digi­tálne“, čo vydrží na baterke deň. Ide­ál­nym rie­še­ním sa zdá byť Kai­ros T-band, ktorý pre­mení vaše „nor­málne“ hodinky na inte­li­gentné.

Dnes o smart hodin­kách počuť na kaž­dom rohu. Ich nedos­tat­kom je však obe­to­va­nie kla­sic­kého ele­gant­ného vzhľadu hodi­niek ako sme ich dlhé roky poznaly. Nie­ktorí si už kúpili drahé hodinky, zde­dili ich po rodi­čoch alebo dostali kva­litný kúsok ako dar. Pre mno­hých to je a prav­de­po­dobne aj dlho bude dôvo­dom prečo nad inte­li­gent­nými hodin­kami ani nebudú uva­žo­vať. Je to pocho­pi­teľné. Na cro­wd­fun­din­go­vom por­táli Indie­gogo však uspel pro­jekt, ktorý by mohol ich názor zme­niť a dokonca zme­niť pojem „smart hodinky“ ako taký.
Sam Yang zakla­da­teľ Kai­ros chcel vytvo­riť inte­li­gentné hodinky, ktoré by sám nosil a neobe­to­vať pri tom kla­sické telo hodi­niek. Čo keby sa teda nezme­nilo telo hodi­niek a namiesto toho sa zame­ralo na remie­nok? To čo z tohto nápadu vzniklo je vskutku niečo úžasné. Vznikli dizajny nie­koľ­kých inte­li­gent­ných, uni­ver­zál­nych remien­kov, ktoré môžete pri­po­jiť na väč­šinu hodi­niek. Jed­no­du­chou výme­nou remienka sa z hodi­niek stanú inte­li­gentné.
Cie­ľom Kai­ros bolo vyzbie­rať v kam­pani na Indie­gogo 50,000$(keďže inves­tori boli skep­tický). Poda­rilo sa im rais­nuť až troj­ná­so­bok cie­ľo­vej sumy. Spo­loč­nosť sľu­buje via­cero mode­lov, pri­čom základný T-band ND je bez disp­leju a ponúka pre­dĺženú výdrž baté­rie. Má noti­fi­kačné LED diódy, vib­rá­cie a fun­guje ako fit­ness nára­mok. Model HD – hid­den disp­lay nená­padne zobra­zuje základné infor­má­cienaj­vyšší model má farebný zahnutý POLED disp­lej schopný zobra­ziť navi­gá­ciu, správy, má vsta­vaný mik­ro­fón pre dik­ta­nie textu a sen­zory pre mera­nie tepu. Rie­mienky sú v kaž­dom prí­pade gumené, čo je dobrá vec pre ochranu elek­tro­niky, nie však naje­le­gan­tnejší prvok.
V blíz­kej budúc­nosti uvi­díme určite veľa podob­ných pro­jek­tov ako to je dnes zvy­kom. Kai­ros si sta­no­vilo reálne ciele a záu­jem na indie­gogo by mohol pre­sved­čiť aj budú­cich inves­to­rov. Je len otáz­kou či to firma dotiahne do konca a pro­dukt bude schopný plne rea­li­zo­vať a uviesť na trh.
Pridať komentár (0)