Busi­ness Inno­va­tion Cen­ter Ban­ská Bys­trica

Ing. Veronika Beličková / 30. marca 2015 / Tools a produktivita

Inku­bá­tor v Ban­skej Bys­trici je síce jed­ným z naj­star­ších na Slo­ven­sku, ale dis­po­nuje tímom mla­dých ľudí, ktorí žijú dnešnú „star­tu­povú“ dobu.

Naštar­tuj svoj bus­si­nes, tak znie heslo na vyno­ve­nej webo­vej stránke Pod­ni­ka­teľ­ského inku­bá­tora v Ban­skej Bys­trici http://e-inkubator.sk. Práve v slove štart spo­číva prvá kom­pli­ká­cia kaž­dého pod­ni­ka­teľ­ského nápadu. Mnoho ino­va­tív­nych ideí končí v ška­tuli od topá­nok a nikdy neuzrú svetlo pod­ni­ka­teľ­ského sveta, nieto ešte aby živili svojho stvo­ri­teľa a jeho rodinu. Inku­bá­tor je mies­tom, kde tieto ška­tule môžete doniesť a poma­lými, ale pres­nými a ove­re­nými krokmi sa dopra­co­vať od nápadu až ku klad­nému výkazu zis­kov a strát a následne k ďal­šiemu roz­voju a rastu firmy.

Inku­bo­vané firmy vychá­dzajú do sveta živo­ta­schopné, kon­ku­ren­cie­schopné a pri­pra­vené posta­viť sa na vlastné nohy. Inku­bá­tor sa stáva okrem poskyt­nu­tia tech­nic­kého sup­portu aj men­to­rom a super­ví­zo­rom star­tupu, ktorý sa stane vašou prí­pa­do­vou štú­diou v praxi. Tvrdí to aj J.J.Colao, pris­pie­va­teľ časo­pisu For­bes, ktorý našiel ešte ďal­ších 7 dôvo­dov, prečo je inku­bá­tor lepší ako absol­vo­va­nie bus­si­nes school. Okrem toho, že je omnoho drah­šia ako vstup do inku­bá­tora, networ­king a zís­ka­nie kapi­tálu je v nej v čisto teore­tic­kej rovine. V nepo­sled­nom rade je vraj v Inku­bá­tore väč­šia zábava, čo môžeme potvr­diť aj my v neame­ric­kom pro­stredí bys­tric­kého inku­bá­tora.

Inku­bá­tor v Ban­skej Bys­trici je síce jed­ným z naj­star­ších na Slo­ven­sku, ale dis­po­nuje tímom mla­dých ľudí, ktorí žijú dnešnú „star­tu­povú“ dobu a reštar­to­vali port­fó­lio slu­žieb pre potreby dneš­ných “baby” firiem. Star­tu­pový prog­ram obsa­huje kom­plexný balík, ktorý zahŕňa men­to­ring pri začatí pod­ni­ka­nia, pri príp­rave stra­te­gic­kých doku­men­tov, bus­si­nes plá­nov, mar­ke­ting, mož­nosti finan­co­va­nia pro­jek­tov, tech­nické rie­še­nia a men­to­ring kon­krét­nych špe­ci­fic­kých situ­ácií. Kedže pries­tory inku­bá­tora sú limi­to­vané a nevy­ho­vujú kaž­dému typu pod­ni­ka­nia, balíky slu­žieb sú pri­pra­vené aj pre nein­ku­bo­vané firmy, dokonca on-line.

Je pravda, že dnešné dni pri­ná­šajú vlnu IT star­tu­pov, ale ino­va­tívne rie­še­nia sa nájdu v kaž­dom odvetví, dôle­žité je pre­sved­čiť trh o svo­jom rie­šení. Inku­bá­tor síce za vás pro­dukt či službu nepredá, ale poskytne nástroje, ktoré posunú pro­jekt bliž­šie k cieľu.

Pridať komentár (0)