Cam­pus Exchange – šanca pre star­tupy zo stred­nej a východ­nej Európy, ktoré chcú expan­do­vať

Michal Sorkovský / 17. mája 2016 / Startupy

Výcho­do­európ­ska edí­cia Cam­pus Exchange pred­sta­vuje päť­dňový prog­ram, ktorý je zame­raný na pod­poru glo­bál­nej expan­zie star­tu­pov z „dru­hej“ časti Európy. 

Pri­márny cieľ Cam­pus Exchange? Pomôcť star­tu­pom expan­do­vať. Var­šav­ský Cam­pus, ktorý event orga­ni­zuje, poskytne jed­not­li­vým tímom tooly na pre­hľad trhu, men­to­ring s expertmi, ino­va­tívne works­hopy a tiež kopec cen­ných kon­tak­tov. Pokiaľ máš teda aj ty vlastný star­tup, s kto­rým máš glo­bálne plány, pri­hlás saod 20. 6 do 24. 6. 2016 sa pri­prav na cestu do Var­šavy.

Na to, aby si sa mohol pri­hlá­siť, musí tvoj star­tup spĺňať nie­koľko kri­té­rií. Pop­ri­tom, že musí byť zalo­žený v stred­nej alebo východ­nej Európe, musí byť tvoj pro­dukt už v pre­daji, dostupný na trhu a pri­pra­vený na glo­bálny debut. Tvoj star­tup tak­tiež musí rie­šiť nejaký prob­lém (ponú­kať uni­kátne rie­še­nie). Musí vyka­zo­vať nejaký zisk (alebo mať inves­tora) a ty, ako zakla­da­teľ, musíš ovlá­dať ply­nule anglič­tinu (pokiaľ je vás vo firme spo­lu­za­kla­da­te­ľov viac, mini­málne 2 z vás sa musia prog­ramu zúčast­niť).

Cam­pus Exchange vo Var­šave bude, okrem iného, zame­raný aj na vylep­še­nie tvo­jich pit­cho­va­cích skills, s kto­rými ti pomôžu pro­fe­si­onálni kou­čo­via. Ďalej sa bude klásť dôraz na schop­nosť pris­pô­so­biť tvoju apli­ká­ciu či web pre expan­ziu na trhy v nových kra­ji­nách. Čakať môžeš aj men­to­ring s expertmi (face to face sede­nia s men­tormi z Google a ďal­šími expertmi z tohto odvet­via). Tak­tiež príde čas aj na stret­nu­tia s inves­tormi a dôle­ži­tou témou má byť aj náv­štev­nosť – kon­krétne spô­sob, ako ju efek­tívne zvý­šiť.

Zdroj: campus.co, zdroj titul­nej foto­gra­fie: itkey.media

Pridať komentár (0)