Cards Against Huma­nity zaro­bilo počas Black Fri­day 71 000 dolá­rov pre­dá­va­ním ničoho

Rišo Néveri / 28. novembra 2015 / Tools a produktivita

Tím za zná­mou spo­lo­čen­skou kar­to­vou hrou Cards Against Huma­nity sa na ame­rický “svia­tok” Black Fri­day roz­ho­dol vytvo­riť tro­cha inú akciu…

Na stránke sa nena­chá­dzalo nič iné, iba for­mu­lár na vypl­ne­nie osob­ných úda­jov, úda­jov kre­dit­nej karty, nad­pis “Daruj Cards Against Huma­nity 5 dolá­rov” a tla­čidlo na potvr­de­nie daro­va­nia čias­tky. Pred daro­va­ním však musel každý potvr­diť, že pocho­pil čo dostane za svoje peniaze — nič. Je to až neuve­ri­teľné, ale stránka zís­kala až 71 145 dolá­rov.

Prečo by ľudia dali pro­jektu 5 dolá­rov za nič? Prav­de­po­dobne väč­šina pocho­pila, že sa jedná o žart a tú päťku brali ako spre­pitné, či poďa­ko­va­nie, keďže je hra dostupná na stia­hnu­tie aj zadarmo.

Tento rok sme svo­jim zákaz­ní­kom ponúkli jedi­nečnú skú­se­nosť — mož­nosť kúpiť od nás nič za 5 dolá­rov. Našu stránku spolu s obcho­dom sme nahra­dili jed­no­du­chým for­mu­lá­rom, kde ste nám mohli daro­vať 5 dolá­rov. 11 248 ľudí nám čias­tku daro­valo, 1 199 nám daro­valo vyš­šiu čias­tku a jeden nad­c­hnutý fanú­šik nám dokonca daro­val 100 dolá­rov! Naša spo­loč­nosť je známa akci­ami cha­ri­ta­tív­neho fun­drai­singu. Od roku 2012 sme vyzbie­rali pri­bližne 4 mili­óny dolá­rov pre rôzne orga­ni­zá­cie a vytvo­rili aj šti­pen­diá určené pre ženy, ktoré túžili štu­do­vať vedu. Takže na čo sme minuli zbierku? Nechali sme si ju a roz­de­lili. Tu je zoznam, kto z nás si čo kúpil.”

Pridať komentár (0)