Catch­box dá slovo pub­liku ako nikdy pred­tým. Na podá­va­nie mik­ro­fónu môžeš zabud­núť

Peter Lastovecký / 25. októbra 2015 / Tech a inovácie

Catch­box je vo svo­jej pod­state hovo­riaci pred­met v tvare kocky so zabu­do­va­ným mik­ro­fó­nom. Má za cieľ skon­co­vať s neko­neč­nými mono­lógmi na pred­náš­kach a poskyt­núť väč­šiu mož­nosť zapo­jiť sa do dis­ku­sie. Účast­níci môžu vyjad­riť svoj názor a dať pries­tor nie­komu ďal­šiemu hode­ním kocky. Toto ino­va­tívne a záro­veň úplne jed­no­du­ché rie­še­nie si zís­kalo ako pred­ná­ša­jú­cich, tak aj ich pub­liká a dizaj­nom zau­jalo množ­stvo kri­ti­kov.

Traja kre­a­tívni mladí ľudia pôvo­dom z Fín­ska to vychy­tali pros­tým nápa­dom. Catch­box je uni­kát už len preto, že pojem pre hádzací mik­ro­fón ešte prav­de­po­dobne nikto neza­vie­dol a dote­raz tu nebolo zaria­de­nie, ktoré by sa dalo zara­diť do tejto kate­gó­rie. Dá sa pred­po­kla­dať, že kaž­dému ďal­šiemu mik­ro­fónu, ktorý je pris­pô­so­bený na hádza­nie pri­schne ozna­če­nie Catch­box.

Catch­box je mik­ro­fón, ktorý môže spe­a­ker alebo zúčast­nený hodiť len tak do pub­lika. Podľa auto­rov vzbu­dzuje v pub­liku väč­šiu vôľu vyjad­riť svoj názor ako oby­čajný mik­ro­fón. Úspe­chy na seba nene­chali dlho čakať, Catch­box si odnie­sol medzi­ná­rodnú cenu „Red Dot design award“. Ako spo­me­nul CEO spo­loč­nosti, Timo Kaup­pila: „Doko­na­losť je stav, kedy už nemáte do pro­duktu čo pri­dať, ale ani z neho nič odo­brať. Kto­koľ­vek kto ju chytí musí do pár sekúnd zis­tiť, ako sa pou­žíva, preto to nemôže byť prí­liš kom­pli­ko­vané“. Pre­važná väč­šina ľudí, ktorí si už pro­dukt vyskú­šali, uviedli že by sa už viac nezú­čast­nili podu­ja­tia bez Catch­boxu.

Prvotný nápad má od koneč­ného výsledku na hony ďaleko, pôvodne chceli cha­lani vymys­lieť apli­ká­ciu, ktorá by zme­nila smart­fón diváka na mik­ro­fón. Idea sa však zme­nila, pro­to­typy boli napchané do mäk­kých ply­šo­vých objek­tov všet­kých tva­rov a veľ­kostí. Ohlasy boli zväčša pozi­tívne, sem tam sa obja­vila vítaná kri­tika, ktorá pomohla vychy­tať chyby a doviezť pro­dukt do ostrej pro­duk­cie. Keď si prví zákaz­níci začali kocku pre­na­jí­mať za cenu 50€, Kaup­pila okam­žite sadol do auta a osobne ich doru­čo­val.

Dnes po sebe ľudia hádžu tieto mik­ro­fóny či už na pred­náš­kach orga­ni­zo­va­ných TEDom alebo Goog­lom. Naj­lep­ším trhom pre Catch­box je samoz­rejme Európa a následne USA. V blíz­kej budúc­nosti sa plá­nujú pre­sa­diť v Japon­sku, Sin­ga­pure a v Juž­nej Ame­rike. Okrem troch zakla­da­te­ľov sa na tomto pro­jekte podieľa ďal­ších deväť zamest­nan­cov. Cen­trála sa nachá­dza vo Fín­skom Espoo, pro­duk­cia a logis­tika sú sústre­dené v Litve a Bos­tone.

Minu­lo­ročný obrat spo­loč­nosti činil pri­bližne 300 000 €. Podľa Pyryho Taa­nilu, jed­ného zo zakla­da­te­ľov, tento rok oča­ká­vajú štvor­ná­sobný nárast. Sú plány na roz­ší­re­nie radu pro­duk­tov, momen­tálne si vedia zákaz­níci objed­nať Catch­box upra­vený podľa ich pred­stáv, so svo­jím logom a vo svo­jej obľú­be­nej farbe, táto služba sa naďa­lej vylep­šuje. Tak teda, kto má čo pove­dať, nech si chytí kocku a ujme sa slova.

Zdroj: goodnewsfinland.com

Pridať komentár (0)