Catch­box dá slo­vo pub­li­ku ako nikdy pred­tým. Na podá­va­nie mik­ro­fó­nu môžeš zabud­núť

Peter Lastovecký / 25. októbra 2015 / Tech a inovácie

Catch­box je vo svo­jej pod­sta­te hovo­ria­ci pred­met v tva­re koc­ky so zabu­do­va­ným mik­ro­fó­nom. Má za cieľ skon­co­vať s neko­neč­ný­mi mono­lóg­mi na pred­náš­kach a poskyt­núť väč­šiu mož­nosť zapo­jiť sa do dis­ku­sie. Účast­ní­ci môžu vyjad­riť svoj názor a dať pries­tor nie­ko­mu ďal­šie­mu hode­ním koc­ky. Toto ino­va­tív­ne a záro­veň úpl­ne jed­no­du­ché rie­še­nie si zís­ka­lo ako pred­ná­ša­jú­cich, tak aj ich pub­li­ká a dizaj­nom zau­ja­lo množ­stvo kri­ti­kov.

Tra­ja kre­a­tív­ni mla­dí ľudia pôvo­dom z Fín­ska to vychy­ta­li pros­tým nápa­dom. Catch­box je uni­kát už len pre­to, že pojem pre hádza­cí mik­ro­fón ešte prav­de­po­dob­ne nikto neza­vie­dol a dote­raz tu nebo­lo zaria­de­nie, kto­ré by sa dalo zara­diť do tej­to kate­gó­rie. Dá sa pred­po­kla­dať, že kaž­dé­mu ďal­šie­mu mik­ro­fó­nu, kto­rý je pris­pô­so­be­ný na hádza­nie pri­schne ozna­če­nie Catch­box.

Catch­box je mik­ro­fón, kto­rý môže spe­a­ker ale­bo zúčast­ne­ný hodiť len tak do pub­li­ka. Pod­ľa auto­rov vzbu­dzu­je v pub­li­ku väč­šiu vôľu vyjad­riť svoj názor ako oby­čaj­ný mik­ro­fón. Úspe­chy na seba nene­cha­li dlho čakať, Catch­box si odnie­sol medzi­ná­rod­nú cenu „Red Dot design award“. Ako spo­me­nul CEO spo­loč­nos­ti, Timo Kaup­pi­la: „Doko­na­losť je stav, kedy už nemá­te do pro­duk­tu čo pri­dať, ale ani z neho nič odo­brať. Kto­koľ­vek kto ju chy­tí musí do pár sekúnd zis­tiť, ako sa pou­ží­va, pre­to to nemô­že byť prí­liš kom­pli­ko­va­né“. Pre­važ­ná väč­ši­na ľudí, kto­rí si už pro­dukt vyskú­ša­li, uvied­li že by sa už viac nezú­čast­ni­li podu­ja­tia bez Catch­bo­xu.

Prvot­ný nápad má od koneč­né­ho výsled­ku na hony ďale­ko, pôvod­ne chce­li cha­la­ni vymys­lieť apli­ká­ciu, kto­rá by zme­ni­la smart­fón divá­ka na mik­ro­fón. Idea sa však zme­ni­la, pro­to­ty­py boli napcha­né do mäk­kých ply­šo­vých objek­tov všet­kých tva­rov a veľ­kos­tí. Ohla­sy boli zväč­ša pozi­tív­ne, sem tam sa obja­vi­la víta­ná kri­ti­ka, kto­rá pomoh­la vychy­tať chy­by a doviezť pro­dukt do ostrej pro­duk­cie. Keď si prví zákaz­ní­ci zača­li koc­ku pre­na­jí­mať za cenu 50€, Kaup­pi­la okam­ži­te sadol do auta a osob­ne ich doru­čo­val.

Dnes po sebe ľudia hádžu tie­to mik­ro­fó­ny či už na pred­náš­kach orga­ni­zo­va­ných TEDom ale­bo Goog­lom. Naj­lep­ším trhom pre Catch­box je samoz­rej­me Euró­pa a násled­ne USA. V blíz­kej budúc­nos­ti sa plá­nu­jú pre­sa­diť v Japon­sku, Sin­ga­pu­re a v Juž­nej Ame­ri­ke. Okrem troch zakla­da­te­ľov sa na tom­to pro­jek­te podie­ľa ďal­ších deväť zamest­nan­cov. Cen­trá­la sa nachá­dza vo Fín­skom Espoo, pro­duk­cia a logis­ti­ka sú sústre­de­né v Lit­ve a Bos­to­ne.

Minu­lo­roč­ný obrat spo­loč­nos­ti činil pri­bliž­ne 300 000 €. Pod­ľa Pyry­ho Taa­ni­lu, jed­né­ho zo zakla­da­te­ľov, ten­to rok oča­ká­va­jú štvor­ná­sob­ný nárast. Sú plá­ny na roz­ší­re­nie radu pro­duk­tov, momen­tál­ne si vedia zákaz­ní­ci objed­nať Catch­box upra­ve­ný pod­ľa ich pred­stáv, so svo­jím logom a vo svo­jej obľú­be­nej far­be, táto služ­ba sa naďa­lej vylep­šu­je. Tak teda, kto má čo pove­dať, nech si chy­tí koc­ku a ujme sa slo­va.

Zdroj: goodnewsfinland.com

Pridať komentár (0)