CEE star­tupy s ambí­ciou dobyť svet, alebo ho už dobyli?

Ľudovít Nastišin / 22. februára 2015 / Startupy

V uply­nu­lom roku star­tu­po­vej scény stred­nej a východ­nej Európy (CEE) prav­de­po­dobne naj­viac zažia­rilo spo­je­nie síl čes­kého Social­ba­kers s Edge­Rank Chec­ker. Áno, bola to pomerne veľká vec, no zďa­leka nebola jediná, kto­rou sa CEE môže pochvá­liť. Mnoho zau­jí­ma­vých star­tu­po­vých novi­niek vzišlo aj z celej rady even­tov, ktoré sa konali v tejto oblasti. Spo­me­nieme nie­koľko z nich, avšak musíme dodať, že celé vrece CEE Star­tu­pov je oveľa väč­šie a hlb­šie.

Jed­nou z týchto cere­mó­nií, ktorá sa konala 30. mája v Buda­pešti bola Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards. Nový event zame­ria­va­júci sa na pro­pa­gá­ciu star­tup eko­sys­tému stred­nej Európy. Bol to šťastný deň pre mnohé spo­loč­nosti, jed­nou z nich bol aj praž­ský Social­ba­kers. CEO Jan Řežáb vyhral cenu “Foun­der of the Year”.

Ďal­šími víťazmi sa stali UXpin (UX design tool z Poľ­ska), ktorý vyhral “Star­tup of the Year”, rakúsky star­tup Roomle — “Best Design Star­tup”, Radu Geor­gescu z Rumun­ska — “Inves­tor of the Year” a vie­den­ský early stage seed fund Spe­e­dIn­vest — “Best Ser­vide Pro­vi­der”. Pred veľ­kým finále v Buda­pešti sa konali semi­fi­ná­lové kolá v ôsmych rôz­nych kra­ji­nách CEE.

30. máj bol sku­toč­ným star­tu­po­vým dňom Buda­pešte. Spolu s CESA sa tak­tiež konalo aj Hun­ga­rian Inno­va­tion Tech Show, top exi­bí­cia a kon­fe­ren­cia pred­sta­vu­júca nové digi­tálne pro­dukty a služby z Maďar­ska. Víťa­zom tejto šou (Naji­no­va­tív­nejší pro­jekt) sa stal Crypt­talk, ktorý bol ešte pred­tým rov­nako oce­ne­ným CESA semi­fi­na­lis­tom.

Ďal­šou uda­los­ťou bola “The Euro­pas”, súťaž kona­júca sa v UK pre Star­tupy z celej Európy. 10. júna teda zasa CEE Star­tupy neťa­hali za kratší koniec. Za zmienku stoja naprí­klad ukra­jin­ský pro­jekt Pet­Cube a maďar­ský Prezi. Pet­Cube umož­ňuje maji­te­ľom hrať sa s ich domá­cimi milá­čikmi na diaľku a Prezi… to asi ani pred­sta­vo­vať netreba. Pavel Durov, zakla­da­teľ VKon­takte vyhral cenu “Fas­test Rising Star­tup of the Year” s mes­si­ging app chrá­nia­cou vaše osobné údaje Tele­gram.

Zdroj: http://www.wayracee.com/

Pridať komentár (0)