CEO Airbnb: Nebrzdi svoju pred­sta­vi­vosť

Brian Chesky / 15. januára 2016 / Tools a produktivita

Ako deti máme živé pred­sta­vi­vosti. Sme hore dlho do noci, kedy čakáme na Ježiška, sní­vame o tom stať pre­zi­den­tom, a máme nápady, ktoré sa vyva­rujú fyzike. Potom sa niečo stane. Ako star­neme, začneme našu pred­sta­vi­vosť utlá­čať.

U mňa to nastalo postupne. V tej dobe som si mys­lel, že je to len súčasť dospie­va­nia. Pre­stal som si pred­sta­vo­vať veci, ktoré by som bez pred­sta­vi­vosti vytvo­ril. Je to ako keby interný edi­tor v mojej hlave ove­ro­val fakty a mož­nosti z mojho sveta. Ale potom som sa dostal k štú­dii Eins­te­ina a zapa­mä­tal som si tento výrok:

Logika ťa dostane od A po Z. Pred­sta­vi­vosť ťa dostane všade.“

1

Mysli na pred­sta­vi­vosť ako na obrí kameň, z kto­rého môžeš vyre­zá­vať nové nápady. Ako odšti­pá­vaš jed­not­livé kúsky, tvoje nové myš­lienky sa stá­vajú uhla­de­nej­šími a rafi­no­va­nej­šími. Ale ak začnete úpra­vou vašej fan­tá­zie, môžete začať s malým kame­ňom. Mys­lím, že to je dôvod, prečo je mnoho firiem zalo­že­ných prvot­nými pod­ni­ka­teľmi (vrá­tane mňa) — keby sme vedeli to čo vieme teraz, možno by sme nikdy neza­lo­žili svoje spo­loč­nosti.

Ove­ro­va­nie fak­tov je dôle­žité, keďže doka­zuje logiku našej pred­sta­vi­vosti. Pamä­taj si však:

Pokiaľ si to doká­žeš pred­sta­viť, doká­žeš to vytvo­riť“.

14 Mar 1951, Princeton, New Jersey, USA --- Albert Einstein sticks out his tongue when asked by photographers to smile on the occasion of his 72nd birthday on March 14, 1951. --- Image by © Bettmann/CORBIS

Zdroj: Medium

Pridať komentár (0)