CEO Airb­nb: Nebrz­di svo­ju pred­sta­vi­vosť

Brian Chesky / 15. januára 2016 / Lifehacking

Ako deti máme živé pred­sta­vi­vos­ti. Sme hore dlho do noci, kedy čaká­me na Ježiš­ka, sní­va­me o tom stať pre­zi­den­tom, a máme nápa­dy, kto­ré sa vyva­ru­jú fyzi­ke. Potom sa nie­čo sta­ne. Ako star­ne­me, začne­me našu pred­sta­vi­vosť utlá­čať.

U mňa to nasta­lo postup­ne. V tej dobe som si mys­lel, že je to len súčasť dospie­va­nia. Pre­stal som si pred­sta­vo­vať veci, kto­ré by som bez pred­sta­vi­vos­ti vytvo­ril. Je to ako keby inter­ný edi­tor v mojej hla­ve ove­ro­val fak­ty a mož­nos­ti z moj­ho sve­ta. Ale potom som sa dostal k štú­dii Eins­te­i­na a zapa­mä­tal som si ten­to výrok:

Logi­ka ťa dosta­ne od A po Z. Pred­sta­vi­vosť ťa dosta­ne vša­de.“

1

Mys­li na pred­sta­vi­vosť ako na obrí kameň, z kto­ré­ho môžeš vyre­zá­vať nové nápa­dy. Ako odšti­pá­vaš jed­not­li­vé kús­ky, tvo­je nové myš­lien­ky sa stá­va­jú uhla­de­nej­ší­mi a rafi­no­va­nej­ší­mi. Ale ak začne­te úpra­vou vašej fan­tá­zie, môže­te začať s malým kame­ňom. Mys­lím, že to je dôvod, pre­čo je mno­ho firiem zalo­že­ných prvot­ný­mi pod­ni­ka­teľ­mi (vrá­ta­ne mňa) — keby sme vede­li to čo vie­me teraz, mož­no by sme nikdy neza­lo­ži­li svo­je spo­loč­nos­ti.

Ove­ro­va­nie fak­tov je dôle­ži­té, keď­že doka­zu­je logi­ku našej pred­sta­vi­vos­ti. Pamä­taj si však:

Pokiaľ si to doká­žeš pred­sta­viť, doká­žeš to vytvo­riť“.

14 Mar 1951, Princeton, New Jersey, USA --- Albert Einstein sticks out his tongue when asked by photographers to smile on the occasion of his 72nd birthday on March 14, 1951. --- Image by © Bettmann/CORBIS

Zdroj: Medium

Pridať komentár (0)