CEO Hyper­loop Dirk Ahl­born príde zaj­tra znova na Slo­ven­sko, čo môžeme oča­ká­vať?

Martin Bohunický / 20. apríla 2016 / Business

Je to len pár týž­dňov, čo Dirk nav­ští­vil Slo­ven­sku a veruže pri­nie­sol správy, aké asi nikto neča­kal.

unnamed

Po celo­den­nom brains­tor­mingu so slo­ven­skými star­tu­pis­tami a nie­koľ­kými minis­trami sa poti­chu špe­ku­lo­valo, čo mohla táto náv­števa zna­me­nať. Dirk napo­kon o nie­koľko dní ozná­mil, že Bra­ti­slava bude prvým mies­tom v Európe, kde má ambí­ciu posta­viť Hyper­loop Elona Muska. V záujme má pre­po­jiť naše hlavné mesto s Buda­peš­ťou a Vied­ňou, skú­majú sa aj mož­nosti pre­po­je­nia s Čes­kom a Poľ­skom.

Hyper­loop je schopný pre­pra­viť v jed­nej kap­sule pri­bližne 30 – 60 ľudí a rých­los­ťou 1220 kilo­met­rov za hodinu tak budeme schopný pre­pra­viť sa do oko­li­tých hlav­ných miest do desia­tich minút.

12002510_1769657753261382_6847233106495541503_o-1024x580-2

foto: Hyper­loop Tech­no­lo­gies

Teraz pri­chá­dza ďal­šia neoh­lá­sená náv­števa. Dirk bude už zaj­tra, v čase od 17:00 do 19:00, prí­tomný v pries­to­roch The Spot, kde oča­káva kaž­dého šikov­ného a ambi­ci­óz­neho Slo­váka, ktorý by mohol byť pre impo­zantný pro­jekt prí­no­som.

Snáď sa opäť po jeho náv­števe doč­káme ďal­ších fan­tas­tic­kých správ.

titulná foto: popsci.com

Pridať komentár (0)