CERN uve­rej­nil 300 tera­baj­tov dát na stia­hnu­tie pre kaž­dého

Linda Cebrová / 26. apríla 2016 / Business

Zrušte si svoje víken­dové plány! CERN práve uve­rej­nil infor­má­cie zo svojho záku­li­sia. Dátové súbory sú dostupné pre všet­kých. Či už sní­vaš o kari­ére čas­ti­co­vého fyzika, alebo ťa len zau­jíma, s čím pra­cujú vedci z CERNU, oplatí sa na to pozrieť.

Ak si vždy túžil dostať sa k exklu­zív­nym dátam z naj­väč­šieho urých­ľo­vača čas­tíc, no chý­bal ti potrebný dokto­rát z fyziky, teraz máš šancu. CERN pub­li­ko­val viac ako 300 tera­baj­tov zo Švaj­čiar­skeho urých­ľo­vača čas­tíc a to úplne zadarmo. Data zahŕňajú viac, ako polo­vicu expe­ri­men­tov, ktoré vedci uro­bili v roku 2011. CERN vydal aj tla­čovú správu v kto­rej potvr­dzuje, že posky­tuje infor­má­cie o tak 250 bili­ó­noch zrá­žok čas­tíc. Preto bude možno lep­šie, ak si dáta nebu­deš skú­šať sťa­ho­vať cez mobil.

c66

Napriek tomu, že CERN posky­tol enormné množ­stvo úda­jov, uro­bil to, čo možno najp­ri­ja­teľ­nej­šou for­mou, aby sa k nim mohli dostať aj bežní ľudia. Infor­má­cie sú dostupné na stia­hnu­tie vo dvoch for­má­toch.

Pri­márne dátové súbory, vo forme, ako ich pou­ží­vali aj samotní vedci v CERNE alebo potom sú tu odvo­dené dátové súbory, vhodné pre široké pub­li­kum. Tieto dáta sú oveľa menej náročné na výpoč­tovú tech­niku (spra­co­va­nie) a tiež ich môžu ľahko ana­ly­zo­vať štu­denti uni­ver­zít a stred­ných škôl. Ak potre­bu­ješ so spra­co­va­ním infor­má­cií pomôcť, CERN zdarma ponúka ich “ih-house” soft­ware s náz­vom CernVM na ľah­šie mode­lo­va­nie dát.

u2

Po tom, čo sme dokon­čili skú­ma­nie našich zís­ka­ných dát, nevi­díme žia­den dôvod, prečo by sme tieto dáta mali skrý­vať pred zra­kom verej­nosti,” uvie­dol CMS fyzik Kati-Perini, ktorý vedie ucho­vá­va­nie dát. „Výhod, prečo zve­rej­niť tieto infor­má­cie je naozaj veľa. Môžu naprí­klad inšpi­ro­vať štu­den­tov, aby sa stali čas­ti­co­vými fyzikmi budúc­nosti. Ako koor­di­ná­tor bez­peč­nosti zís­ka­ných dát, môžem pove­dať, že tento krok je význam­ným súčas­ťou zabez­pe­čo­va­nia dostup­nosti dát aj pre budúc­nosť,” dodal.

u3

Už v roku 2014 bolo uve­rej­ne­ných 17 tera­baj­tov z urých­ľo­vača čas­tíc, ktoré viedlo fyzi­kov z celého sveta ku skú­ma­niu aspek­tov zrá­ža­nia sa čas­tíc, ktoré CERN nemal čas pre­skú­mať. V tla­čo­vej správe CERNU fyzik Sal­va­tore Rap­poc­cio potvr­dil, že tieto pub­li­ká­cie posky­tujú vedecký prí­nos pre celý ich obor. Aj keď uvoľ­ne­nie dát z CERNU je naozaj náročná úloha a zabe­rie veľa času, stojí to za to a je to obrov­ský krok správ­nym sme­rom.

zdroj:theverge.com zdroj fotografií:home.cern

Pridať komentár (0)