CERN uve­rej­nil 300 tera­baj­tov dát na stia­hnu­tie pre kaž­dé­ho

Linda Cebrová / 26. apríla 2016 / Business

Zruš­te si svo­je víken­do­vé plá­ny! CERN prá­ve uve­rej­nil infor­má­cie zo svoj­ho záku­li­sia. Dáto­vé súbo­ry sú dostup­né pre všet­kých. Či už sní­vaš o kari­é­re čas­ti­co­vé­ho fyzi­ka, ale­bo ťa len zau­jí­ma, s čím pra­cu­jú ved­ci z CER­NU, opla­tí sa na to pozrieť.

Ak si vždy túžil dostať sa k exklu­zív­nym dátam z naj­väč­šie­ho urých­ľo­va­ča čas­tíc, no chý­bal ti potreb­ný dokto­rát z fyzi­ky, teraz máš šan­cu. CERN pub­li­ko­val viac ako 300 tera­baj­tov zo Švaj­čiar­ske­ho urých­ľo­va­ča čas­tíc a to úpl­ne zadar­mo. Data zahŕňa­jú viac, ako polo­vi­cu expe­ri­men­tov, kto­ré ved­ci uro­bi­li v roku 2011. CERN vydal aj tla­čo­vú sprá­vu v kto­rej potvr­dzu­je, že posky­tu­je infor­má­cie o tak 250 bili­ó­noch zrá­žok čas­tíc. Pre­to bude mož­no lep­šie, ak si dáta nebu­deš skú­šať sťa­ho­vať cez mobil.

c66

Napriek tomu, že CERN posky­tol enorm­né množ­stvo úda­jov, uro­bil to, čo mož­no najp­ri­ja­teľ­nej­šou for­mou, aby sa k nim moh­li dostať aj bež­ní ľudia. Infor­má­cie sú dostup­né na stia­hnu­tie vo dvoch for­má­toch.

Pri­már­ne dáto­vé súbo­ry, vo for­me, ako ich pou­ží­va­li aj samot­ní ved­ci v CER­NE ale­bo potom sú tu odvo­de­né dáto­vé súbo­ry, vhod­né pre širo­ké pub­li­kum. Tie­to dáta sú ove­ľa menej nároč­né na výpoč­to­vú tech­ni­ku (spra­co­va­nie) a tiež ich môžu ľah­ko ana­ly­zo­vať štu­den­ti uni­ver­zít a stred­ných škôl. Ak potre­bu­ješ so spra­co­va­ním infor­má­cií pomôcť, CERN zdar­ma ponú­ka ich “ih-hou­se” soft­wa­re s náz­vom CernVM na ľah­šie mode­lo­va­nie dát.

u2

Po tom, čo sme dokon­či­li skú­ma­nie našich zís­ka­ných dát, nevi­dí­me žia­den dôvod, pre­čo by sme tie­to dáta mali skrý­vať pred zra­kom verej­nos­ti,” uvie­dol CMS fyzik Kati-Peri­ni, kto­rý vedie ucho­vá­va­nie dát. „Výhod, pre­čo zve­rej­niť tie­to infor­má­cie je naozaj veľa. Môžu naprí­klad inšpi­ro­vať štu­den­tov, aby sa sta­li čas­ti­co­vý­mi fyzik­mi budúc­nos­ti. Ako koor­di­ná­tor bez­peč­nos­ti zís­ka­ných dát, môžem pove­dať, že ten­to krok je význam­ným súčas­ťou zabez­pe­čo­va­nia dostup­nos­ti dát aj pre budúc­nosť,” dodal.

u3

Už v roku 2014 bolo uve­rej­ne­ných 17 tera­baj­tov z urých­ľo­va­ča čas­tíc, kto­ré vied­lo fyzi­kov z celé­ho sve­ta ku skú­ma­niu aspek­tov zrá­ža­nia sa čas­tíc, kto­ré CERN nemal čas pre­skú­mať. V tla­čo­vej sprá­ve CER­NU fyzik Sal­va­to­re Rap­poc­cio potvr­dil, že tie­to pub­li­ká­cie posky­tu­jú vedec­ký prí­nos pre celý ich obor. Aj keď uvoľ­ne­nie dát z CER­NU je naozaj nároč­ná úlo­ha a zabe­rie veľa času, sto­jí to za to a je to obrov­ský krok správ­nym sme­rom.

zdroj:theverge.com zdroj fotografií:home.cern

Pridať komentár (0)