CES si pri­pra­vil to naj­lep­šie až na druhý deň

Andrej Kras / 9. januára 2015 / Tech a inovácie

Znova sme tu so zau­jí­ma­vos­ťami dneš­ného dňa Con­su­mer Elect­ro­nic Show.

Intel má počí­tač veľký ako žuvačky

2 Gb Ram, 32 Gb dis­ko­vého pries­toru, a veľ­kosť ako balí­ček žuva­čiek. To je Com­pute Stick od Intelu. A na čo to je vlastne dobré? Má slú­žiť ako poho­to­vostný počí­tač pre ľudí, ktorí veľa ces­tujú, a potre­bujú počí­tač na rôzne ana­lýzy, kon­troly, či iné pra­covné úkony. Ku Com­pute Sticku sa jed­no­du­cho pri­pojí cez HDMI tele­vízna obra­zovka, a razom sa pre­mení na plne funkčný počí­tač so zabu­do­va­nou Wi-fi, a Win­do­wsom 8.1, či Linu­xom. O napá­ja­nie tohto “drobca” sa postará oby­čajný mikro-usb kábel.

Nová karta od Tos­hiby sa dá pre­čí­tať doty­kom

… bohu­žiaľ nie tým vašim, ale vášho smart­fónu. Nová rodina pamä­ťo­vých kariet je vyba­vená tech­no­ló­giou, ktorá dovolí vášmu FNC-kom­pa­ti­bil­nému tele­fónu zobra­ziť krátky náhľad obsahu karty, vrá­tane prvý 10 fotiek, ktoré obsa­huje. Bude na to vyža­do­vať len špe­ciálnu apli­ká­ciu Memory Card Pre­view. Kartu nebude možné nijako upra­vo­vať (na to je potrebná elek­trická ener­gia), takže žiadne maza­nie ani pri­dá­va­nie súbo­rov na diaľku sa zatiaľ nekoná. Istou nevý­ho­dou narú­ša­jú­cou súkro­mie je, že kto­koľ­vek s touto apli­ká­ciou si dokáže pre­čí­tať náhľad hocik­to­rej karty v dosahu. Pozor na náhodne polo­žené karty s dôle­ži­tým obsa­hom!

Nabí­jačka, ktorá nabije váš tele­fón za nie­koľko sekúnd

Váš tele­fón sa nabije skôr, ako si stih­nete uva­riť vodu na čaj. Spo­loč­nosť Sto­re­Dot po svo­jom prvom pro­to­type pred­sta­ve­nom pred nie­koľ­kými mesiacmi, ktorý bol však cel­kom neo­hra­baný, a vyža­do­val špe­ciálnu hrubú baterku, pred­viedla na toh­to­roč­nom CES-e nov­šiu ver­ziu. Nabí­jačka vyzerá ako tro­cha hrubší obal na tele­fón, a baterka sa už prak­ticky nelíši od nor­mál­nej, akú máte v tele­fóne aj vy. Tajom­stvom rých­leho nabí­ja­nia sú syn­te­tické mole­kuly, ktoré dovo­ľujú pre­te­kať elek­tric­kému prúdu od katódy k anóde oveľa vyš­šou rých­los­ťou. Do roku 2017 by mala byť baterka schopná rov­nať sa výdr­žou lít­hi­ovým baté­riám pou­ží­va­ným dnes, a čas potrebný na nabi­tie by sa mal skrá­tiť ešte na polo­vicu.

Kodak pred­vie­dol svoj nový tele­fón

Áno, ten výrobca fil­mov do kla­sic­kých foto­apa­rá­tov sa snaží pre­ra­ziť na mobil­nom trhu so svo­jim IM5. Bohu­žiaľ to nie je nič extra. Osem­jad­rový pro­ce­sor s výko­nom 1.7 GHz, a malou pamä­ťou, ktorá sa dá roz­ší­riť na 32 Gb cez mik­roSD kartu. Aj keď si mys­líte, že mobil od Kodaku sa briskne aspoň naj­lep­ším foto­apa­rá­tom, 13 Mexa­pi­xe­lo­vou zadnou kame­rou 5 Mega­pi­xe­lo­vou pred­nou sa pýšil už HTC One Mini pred nie­koľ­kými mesiacmi. Všetko to pobeží na Andro­ide Kit­Kat, a neskôr prejde upg­ra­dom na Lol­li­pop. Zostáva nám len dúfať, že ďal­šie modely Kodaku budú len lep­šie.

Herný počí­tač, ktorý sa nedá pri­rov­nať k ničomu čo ste dote­raz videli

Cyber­Po­werPc Tri­nity Fang je herný počí­tač. Výkonný herný počí­tač. Výkonný herný počí­tač s tým naj­po­div­nej­ším dizaj­nom. Mys­lím, že rad­šej nechám za seba hovo­riť fotky.

Zdroj: techradar.com

Pridať komentár (0)