CES si pri­pra­vil to naj­lep­šie až na dru­hý deň

Andrej Kras / 9. januára 2015 / Tech a inovácie

Zno­va sme tu so zau­jí­ma­vos­ťa­mi dneš­né­ho dňa Con­su­mer Elect­ro­nic Show.

Intel má počí­tač veľ­ký ako žuvač­ky

2 Gb Ram, 32 Gb dis­ko­vé­ho pries­to­ru, a veľ­kosť ako balí­ček žuva­čiek. To je Com­pu­te Stick od Inte­lu. A na čo to je vlast­ne dob­ré? Má slú­žiť ako poho­to­vost­ný počí­tač pre ľudí, kto­rí veľa ces­tu­jú, a potre­bu­jú počí­tač na rôz­ne ana­lý­zy, kon­tro­ly, či iné pra­cov­né úko­ny. Ku Com­pu­te Stic­ku sa jed­no­du­cho pri­po­jí cez HDMI tele­víz­na obra­zov­ka, a razom sa pre­me­ní na plne funkč­ný počí­tač so zabu­do­va­nou Wi-fi, a Win­do­wsom 8.1, či Linu­xom. O napá­ja­nie toh­to “drob­ca” sa posta­rá oby­čaj­ný mik­ro-usb kábel.

Nová kar­ta od Tos­hi­by sa dá pre­čí­tať doty­kom

… bohu­žiaľ nie tým vašim, ale váš­ho smart­fó­nu. Nová rodi­na pamä­ťo­vých kariet je vyba­ve­ná tech­no­ló­gi­ou, kto­rá dovo­lí váš­mu FNC-kom­pa­ti­bil­né­mu tele­fó­nu zobra­ziť krát­ky náhľad obsa­hu kar­ty, vrá­ta­ne prvý 10 fotiek, kto­ré obsa­hu­je. Bude na to vyža­do­vať len špe­ciál­nu apli­ká­ciu Memo­ry Card Pre­view. Kar­tu nebu­de mož­né nija­ko upra­vo­vať (na to je potreb­ná elek­tric­ká ener­gia), tak­že žiad­ne maza­nie ani pri­dá­va­nie súbo­rov na diaľ­ku sa zatiaľ neko­ná. Istou nevý­ho­dou narú­ša­jú­cou súkro­mie je, že kto­koľ­vek s tou­to apli­ká­ci­ou si doká­že pre­čí­tať náhľad hocik­to­rej kar­ty v dosa­hu. Pozor na náhod­ne polo­že­né kar­ty s dôle­ži­tým obsa­hom!

Nabí­jač­ka, kto­rá nabi­je váš tele­fón za nie­koľ­ko sekúnd

Váš tele­fón sa nabi­je skôr, ako si stih­ne­te uva­riť vodu na čaj. Spo­loč­nosť Sto­re­Dot po svo­jom prvom pro­to­ty­pe pred­sta­ve­nom pred nie­koľ­ký­mi mesiac­mi, kto­rý bol však cel­kom neo­hra­ba­ný, a vyža­do­val špe­ciál­nu hru­bú bater­ku, pred­vied­la na toh­to­roč­nom CES-e nov­šiu ver­ziu. Nabí­jač­ka vyze­rá ako tro­cha hrub­ší obal na tele­fón, a bater­ka sa už prak­tic­ky nelí­ši od nor­mál­nej, akú máte v tele­fó­ne aj vy. Tajom­stvom rých­le­ho nabí­ja­nia sú syn­te­tic­ké mole­ku­ly, kto­ré dovo­ľu­jú pre­te­kať elek­tric­ké­mu prú­du od kató­dy k anó­de ove­ľa vyš­šou rých­los­ťou. Do roku 2017 by mala byť bater­ka schop­ná rov­nať sa výdr­žou lít­hi­ovým baté­riám pou­ží­va­ným dnes, a čas potreb­ný na nabi­tie by sa mal skrá­tiť ešte na polo­vi­cu.

Kodak pred­vie­dol svoj nový tele­fón

Áno, ten výrob­ca fil­mov do kla­sic­kých foto­apa­rá­tov sa sna­ží pre­ra­ziť na mobil­nom trhu so svo­jim IM5. Bohu­žiaľ to nie je nič extra. Osem­jad­ro­vý pro­ce­sor s výko­nom 1.7 GHz, a malou pamä­ťou, kto­rá sa dá roz­ší­riť na 32 Gb cez mik­roSD kar­tu. Aj keď si mys­lí­te, že mobil od Koda­ku sa brisk­ne aspoň naj­lep­ším foto­apa­rá­tom, 13 Mexa­pi­xe­lo­vou zadnou kame­rou 5 Mega­pi­xe­lo­vou pred­nou sa pýšil už HTC One Mini pred nie­koľ­ký­mi mesiac­mi. Všet­ko to pobe­ží na Andro­ide Kit­Kat, a neskôr prej­de upg­ra­dom na Lol­li­pop. Zostá­va nám len dúfať, že ďal­šie mode­ly Koda­ku budú len lep­šie.

Her­ný počí­tač, kto­rý sa nedá pri­rov­nať k ničo­mu čo ste dote­raz vide­li

Cyber­Po­wer­Pc Tri­ni­ty Fang je her­ný počí­tač. Výkon­ný her­ný počí­tač. Výkon­ný her­ný počí­tač s tým naj­po­div­nej­ším dizaj­nom. Mys­lím, že rad­šej nechám za seba hovo­riť fot­ky.

Zdroj: techradar.com

Pridať komentár (0)