Česká 3D tla­čia­reň šoko­vala cenou: Prvý dostupný profi pro­dukt tohoto typu!

Martin Bohunický / 14. októbra 2015 / Tech a inovácie

Česká spo­loč­nosť be3D pred­sta­vila 3D tla­čia­reň, ktorá sa môže stať prvým verejne dostup­ným pro­fe­si­onál­nym pro­duk­tom svojho druhu. 

Na trhu totiž náj­deš obrov­ské množ­stvo malých a stred­ných 3D tla­čiarní, aj to rela­tívne lacno, no poriadnu tla­čia­reň s mož­nos­ťou tla­čiť veľké pred­mety na špič­ko­vej úrovni jed­no­du­cho nenáj­deš. To sa s prí­cho­dom tla­čiarne Dee­Red mení.

Dee­Red je veľký. A cenovo dostupný. Je presne tým, čo celý čas na trhu chý­balo. Ďakujme preto bra­tom Čechom z be3D. Jed­nému z líd­rov na trhu. Be3D je pri­tom sama o sebe mladá firma. Veľké veci sa však začali diať po tom, čo brnen­ská spo­loč­nosť Y Soft odkú­pila majo­ritný, 51% podiel, za 65 mili­ó­nov čes­kých korún.

Na Dee­Red si však ešte počkáš. Zatiaľ bol pred­sta­vený v na 3D Prints­how v Paríži a spô­so­bil obrov­ský roz­ruch. 3D tla­čia­reň takýchto roz­me­rov a s takouto cenov­kou sa totiž snáď ani nezdá byť reálna. 

Tzv. kom­nata má roz­mery 400 x 600 x 800 mm, čo je dvoj­ná­so­bok oproti pred­chá­dza­jú­cej ver­zií Dee­Red. Naj­väč­šou výho­dou týchto roz­me­rov je jed­no­značne fakt, že celý model vytla­číš naraz, nemu­síš zvlášť tla­čiť jed­not­livé diely a potom model pracne skla­dať. 

S Dee­Red-om sa zame­ria­vame na to, aby sme uro­bili 3D tlač čo naj­jed­no­duch­šou. Aby zákaz­níci mohli byť kre­a­tívni a ino­va­tívni. Čas je v tomto prí­pade kľú­čový, vysoká kva­lita a veľ­kosť tlače za dostupnú cenu je ešte dôle­ži­tej­šia,” tvrdí CEO, David Mik­las. Súčas­ťou tla­čiarne je tech­no­ló­gia Fused Fila­ment Fab­ri­ca­tion, ktorá dovo­ľuje tla­čiť dvoma far­bami a mate­riálmi záro­veň a ktorá v pro­duk­toch tohoto typu zďa­leka nie je samoz­rej­mos­ťou.

A hoci celá tla­čia­reň dokáže tla­čiť oveľa väč­šie pro­dukty, ako ver­zia pred ňou, v sku­toč­nosti je dokonca men­šia. Be3D navyše pri­dali 7-pal­covú doty­kovú obra­zovku a webovú kameru, ktorá ti dovo­ľuje moni­to­ro­vať prog­res. Dvierka do “kom­naty” sú zabez­pe­čené mag­ne­tic­kou zám­kou.

A nako­niec čo ťa zau­jíma asi naj­viac, Dee­Red príde na trh v prvej štvr­tine budú­ceho roka a stáť bude pri­bližne 24.000 eur.

Zdroj: ysoft.com/cs/company/press-center

Pridať komentár (0)