Čes­ká 3D tla­čia­reň šoko­va­la cenou: Prvý dostup­ný pro­fi pro­dukt toho­to typu!

Martin Bohunický / 14. októbra 2015 / Tech a inovácie

Čes­ká spo­loč­nosť be3D pred­sta­vi­la 3D tla­čia­reň, kto­rá sa môže stať prvým verej­ne dostup­ným pro­fe­si­onál­nym pro­duk­tom svoj­ho dru­hu.

Na trhu totiž náj­deš obrov­ské množ­stvo malých a stred­ných 3D tla­čiar­ní, aj to rela­tív­ne lac­no, no poriad­nu tla­čia­reň s mož­nos­ťou tla­čiť veľ­ké pred­me­ty na špič­ko­vej úrov­ni jed­no­du­cho nenáj­deš. To sa s prí­cho­dom tla­čiar­ne Dee­Red mení.

Dee­Red je veľ­ký. A ceno­vo dostup­ný. Je pres­ne tým, čo celý čas na trhu chý­ba­lo. Ďakuj­me pre­to bra­tom Čechom z be3D. Jed­né­mu z líd­rov na trhu. Be3D je pri­tom sama o sebe mla­dá fir­ma. Veľ­ké veci sa však zača­li diať po tom, čo brnen­ská spo­loč­nosť Y Soft odkú­pi­la majo­rit­ný, 51% podiel, za 65 mili­ó­nov čes­kých korún.

Na Dee­Red si však ešte počkáš. Zatiaľ bol pred­sta­ve­ný v na 3D Prints­how v Parí­ži a spô­so­bil obrov­ský roz­ruch. 3D tla­čia­reň takých­to roz­me­rov a s takou­to cenov­kou sa totiž snáď ani nez­dá byť reál­na. 

Tzv. kom­na­ta má roz­me­ry 400 x 600 x 800 mm, čo je dvoj­ná­so­bok opro­ti pred­chá­dza­jú­cej ver­zií Dee­Red. Naj­väč­šou výho­dou tých­to roz­me­rov je jed­no­znač­ne fakt, že celý model vytla­číš naraz, nemu­síš zvlášť tla­čiť jed­not­li­vé die­ly a potom model prac­ne skla­dať. 

S Dee­Red-om sa zame­ria­va­me na to, aby sme uro­bi­li 3D tlač čo naj­jed­no­duch­šou. Aby zákaz­ní­ci moh­li byť kre­a­tív­ni a ino­va­tív­ni. Čas je v tom­to prí­pa­de kľú­čo­vý, vyso­ká kva­li­ta a veľ­kosť tla­če za dostup­nú cenu je ešte dôle­ži­tej­šia,” tvr­dí CEO, David Mik­las. Súčas­ťou tla­čiar­ne je tech­no­ló­gia Fused Fila­ment Fab­ri­ca­ti­on, kto­rá dovo­ľu­je tla­čiť dvo­ma far­ba­mi a mate­riál­mi záro­veň a kto­rá v pro­duk­toch toho­to typu zďa­le­ka nie je samoz­rej­mos­ťou.

A hoci celá tla­čia­reň doká­že tla­čiť ove­ľa väč­šie pro­duk­ty, ako ver­zia pred ňou, v sku­toč­nos­ti je dokon­ca men­šia. Be3D navy­še pri­da­li 7-pal­co­vú doty­ko­vú obra­zov­ku a webo­vú kame­ru, kto­rá ti dovo­ľu­je moni­to­ro­vať prog­res. Dvier­ka do “kom­na­ty” sú zabez­pe­če­né mag­ne­tic­kou zám­kou.

A nako­niec čo ťa zau­jí­ma asi naj­viac, Dee­Red prí­de na trh v prvej štvr­ti­ne budú­ce­ho roka a stáť bude pri­bliž­ne 24.000 eur.

Zdroj: ysoft.com/cs/company/press-center

Pridať komentár (0)