Česká Angee žne obrov­ské úspe­chy – bez­peč­nostné sys­témy blednú

RUDOLF NEČAS / 6. októbra 2015 / Tech a inovácie

Angee vďaka využi­tiu rôz­nych tech­no­lo­gic­kých vychy­tá­vok posúva hra­nice zabez­pe­če­nia domác­ností. Je to pre­nosný, plne auto­nómny sys­tém a ešte k tomu ti poslúži ako osobná asis­tentka.

Tento český pro­jekt odštar­to­val na por­táli Kicks­tar­ter a už za 20 dní od začiatku kam­pane sa tvor­com poda­rilo dosiah­nuť hlavný cieľ a vyzbie­rať 250 000 dolá­rov. Aké je teda kúzlo, vďaka kto­rému je Angee tak úspešná? Poďme sa bliž­šie pozrieť na to, čo všetko dokáže.

Vrchná časť Angee sa dokáže oto­čiť o 360 stup­ňov a zabu­do­vaná HD kamera ti poskytne pre­hľad o všet­kom, čo sa deje doma. Okrem toho ťa vďaka šies­tim infra­čer­ve­ným sen­zo­rom na detek­ciu pohybu môže sle­do­vať, keď cho­díš doma. To môže znieť tro­chu zne­po­ko­jivo, Angee je však navr­hnutá tak, aby spoz­nala teba a tvoju rodinu. Po tom, ako sa naučí kto je kto, bude sle­do­vať už len nezná­mych ľudí.

K samot­nému hlav­nému zaria­de­niu Angee pri­dáva ešte sen­zory na dvere. Tie v sebe majú sen­zory pohybu a dokážu tak zis­tiť, keď nie­kto otvorí alebo zavrie dvere. Na komu­ni­ká­ciu s kame­rou pou­ží­vajú Blu­e­to­oth 4.1 a na napá­ja­nie im sta­čia dve AAA baté­rie. Blu­e­to­oth v nich má však aj inú fun­kciu. Stačí keď ho pri prí­chode domov alebo odchode budeš mať zapnutý aj na svo­jom tele­fóne a Angee bude po spá­ro­vaní vedieť či si doma alebo nie a sys­tém sa podľa toho vypne alebo zapne. Takže už žiadne vyťu­ká­va­nie hesiel alebo čísel­ných kódov, ktoré by si ešte k tomu mohol zabud­núť. Ak budeš mať pri prí­chode domov náho­dou vybitý tele­fón tak žia­den strach, Angee môžeš „odzb­ro­jiť“ aj tým, že k nej pre­ho­vo­ríš. Má totiž zabu­do­vaný sys­tém na roz­poz­ná­va­nie hlasu.

 

V prí­pade, že vypadne elek­trina dokáže Angee vďaka zabu­do­va­nej 3600 mAh baté­rií fun­go­vať ešte 8 hodín. Jej vsta­vaná pamäť pojme pri­bližne hodinu videa v HD kva­lite. Spo­loč­nosť tiež ponúka mož­nosť pred­plat­ného na ukla­da­nie videa do cloudu, ale podľa tvor­cov to pre väč­šinu ľudí nebude potrebné, pre­tože Angee je dosť múdra a nahráva len podoz­rivé akti­vity.

Ktorá akti­vita je podoz­rivá sa roz­ho­duje na základe via­ce­rých para­met­rov vrá­tane pohybu nie­koho, koho Angee nepozná, prí­tom­nosti zná­mej osoby doma, zme­nách v šume v pozadí a zme­nách hlasu. Keď Angee roz­hodne, že sa deje niečo podoz­rivé, pošle ti pomo­cou mobil­nej appky noti­fi­ká­ciu a v nej si môžeš pozrieť živý pre­nos videa. Apli­ká­cia je dostupná pre iOS, Android a tiež pre smart hodinky Pebble.

Keď ťa už Angee spozná, rozo­zná­va­nie hlasu ti umožní ovlá­da­nie hla­so­vými pokynmi. Okrem bez­peč­nost­ných fun­kcií môže slú­žiť aj ako osobná asis­tentka a dokáže naprí­klad nahrať rodinné momenty pre nie­koho, čo nie je doma, dví­hať hovory, pozrieť kalen­dár a mnoho iného. Dokonca ťa môže upo­zor­niť aby si zavrel okno ak v pred­po­vedi píšu, že bude pršať.

Stále sle­do­va­nie môže byť nie­kedy otravné alebo neprí­jemné a tak, keď chceš mať úplné súkro­mie, stačí Angee pove­dať aby sa oto­čila iným sme­rom. Alebo ju môžeš nasta­viť tak, aby nahrá­vala len ľudí, kto­rých nepozná.

Angee si teraz môžeš cez kam­paň na Kicks­tar­teri pre­dob­jed­nať za 299 dolá­rov. Tento set obsa­huje jednu kameru a jeden sen­zor na dvere. Ak všetko pôjde podľa plánu prvé kusy budú dostupné celo­sve­tovo od Októbra 2016. Cena v nor­mál­nom pre­daji bude 430 dolá­rov.

Zdroj: meetangee.com
Pridať komentár (0)