Čes­ká Angee žne obrov­ské úspe­chy – bez­peč­nost­né sys­té­my bled­nú

RUDOLF NEČAS / 6. októbra 2015 / Tech a inovácie

Angee vďa­ka využi­tiu rôz­nych tech­no­lo­gic­kých vychy­tá­vok posú­va hra­ni­ce zabez­pe­če­nia domác­nos­tí. Je to pre­nos­ný, plne auto­nóm­ny sys­tém a ešte k tomu ti poslú­ži ako osob­ná asis­tent­ka.

Ten­to čes­ký pro­jekt odštar­to­val na por­tá­li Kicks­tar­ter a už za 20 dní od začiat­ku kam­pa­ne sa tvor­com poda­ri­lo dosiah­nuť hlav­ný cieľ a vyzbie­rať 250 000 dolá­rov. Aké je teda kúz­lo, vďa­ka kto­ré­mu je Angee tak úspeš­ná? Poď­me sa bliž­šie pozrieť na to, čo všet­ko doká­že.

Vrch­ná časť Angee sa doká­že oto­čiť o 360 stup­ňov a zabu­do­va­ná HD kame­ra ti poskyt­ne pre­hľad o všet­kom, čo sa deje doma. Okrem toho ťa vďa­ka šies­tim infra­čer­ve­ným sen­zo­rom na detek­ciu pohy­bu môže sle­do­vať, keď cho­díš doma. To môže znieť tro­chu zne­po­ko­ji­vo, Angee je však navr­hnu­tá tak, aby spoz­na­la teba a tvo­ju rodi­nu. Po tom, ako sa naučí kto je kto, bude sle­do­vať už len nezná­mych ľudí.

K samot­né­mu hlav­né­mu zaria­de­niu Angee pri­dá­va ešte sen­zo­ry na dve­re. Tie v sebe majú sen­zo­ry pohy­bu a doká­žu tak zis­tiť, keď nie­kto otvo­rí ale­bo zavrie dve­re. Na komu­ni­ká­ciu s kame­rou pou­ží­va­jú Blu­e­to­oth 4.1 a na napá­ja­nie im sta­čia dve AAA baté­rie. Blu­e­to­oth v nich má však aj inú fun­kciu. Sta­čí keď ho pri prí­cho­de domov ale­bo odcho­de budeš mať zapnu­tý aj na svo­jom tele­fó­ne a Angee bude po spá­ro­va­ní vedieť či si doma ale­bo nie a sys­tém sa pod­ľa toho vypne ale­bo zapne. Tak­že už žiad­ne vyťu­ká­va­nie hesiel ale­bo čísel­ných kódov, kto­ré by si ešte k tomu mohol zabud­núť. Ak budeš mať pri prí­cho­de domov náho­dou vybi­tý tele­fón tak žia­den strach, Angee môžeš „odzb­ro­jiť“ aj tým, že k nej pre­ho­vo­ríš. Má totiž zabu­do­va­ný sys­tém na roz­poz­ná­va­nie hla­su.

 

V prí­pa­de, že vypad­ne elek­tri­na doká­že Angee vďa­ka zabu­do­va­nej 3600 mAh baté­rií fun­go­vať ešte 8 hodín. Jej vsta­va­ná pamäť poj­me pri­bliž­ne hodi­nu videa v HD kva­li­te. Spo­loč­nosť tiež ponú­ka mož­nosť pred­plat­né­ho na ukla­da­nie videa do clou­du, ale pod­ľa tvor­cov to pre väč­ši­nu ľudí nebu­de potreb­né, pre­to­že Angee je dosť múd­ra a nahrá­va len podoz­ri­vé akti­vi­ty.

Kto­rá akti­vi­ta je podoz­ri­vá sa roz­ho­du­je na zákla­de via­ce­rých para­met­rov vrá­ta­ne pohy­bu nie­ko­ho, koho Angee nepoz­ná, prí­tom­nos­ti zná­mej oso­by doma, zme­nách v šume v poza­dí a zme­nách hla­su. Keď Angee roz­hod­ne, že sa deje nie­čo podoz­ri­vé, pošle ti pomo­cou mobil­nej app­ky noti­fi­ká­ciu a v nej si môžeš pozrieť živý pre­nos videa. Apli­ká­cia je dostup­ná pre iOS, Andro­id a tiež pre smart hodin­ky Pebb­le.

Keď ťa už Angee spoz­ná, rozo­zná­va­nie hla­su ti umož­ní ovlá­da­nie hla­so­vý­mi pokyn­mi. Okrem bez­peč­nost­ných fun­kcií môže slú­žiť aj ako osob­ná asis­tent­ka a doká­že naprí­klad nahrať rodin­né momen­ty pre nie­ko­ho, čo nie je doma, dví­hať hovo­ry, pozrieť kalen­dár a mno­ho iné­ho. Dokon­ca ťa môže upo­zor­niť aby si zavrel okno ak v pred­po­ve­di píšu, že bude pršať.

Stá­le sle­do­va­nie môže byť nie­ke­dy otrav­né ale­bo neprí­jem­né a tak, keď chceš mať úpl­né súkro­mie, sta­čí Angee pove­dať aby sa oto­či­la iným sme­rom. Ale­bo ju môžeš nasta­viť tak, aby nahrá­va­la len ľudí, kto­rých nepoz­ná.

Angee si teraz môžeš cez kam­paň na Kicks­tar­te­ri pre­dob­jed­nať za 299 dolá­rov. Ten­to set obsa­hu­je jed­nu kame­ru a jeden sen­zor na dve­re. Ak všet­ko pôj­de pod­ľa plá­nu prvé kusy budú dostup­né celo­sve­to­vo od Októb­ra 2016. Cena v nor­mál­nom pre­da­ji bude 430 dolá­rov.

Zdroj: meetangee.com
Pridať komentár (0)