České Skli­zeno expan­duje na Slo­ven­sko: Skvelé potra­viny priamo z farmy!

/ 3. december 2015 / Business

Česká spo­loč­nosť Skli­zeno ozná­mila, že na Slo­ven­sku otvorí prvú pobočku

freshV čase, keď sa ľudia čoraz viac zau­jí­majú o svoje zdra­vie a o to, čo dajú do úst, je prí­chod na slo­ven­ský trh logic­kým kro­kom. Preto firma otvorí svoju pobočku na Suchom mýte, pri­čom súčas­ťou obchodu bude aj bis­tro.

Skli­zeno sa spo­lieha na lokálne potra­viny z miest­nych fariem, preto je omnoho zdrav­šou alter­na­tí­vou k tra­dič­ným hyper­mar­ke­tom, kde je kva­lita mäso­vých výrob­kov a zele­niny často spo­chyb­ňo­vaná.

Otázne je však, ako sa Skli­zeno pre­sadí proti Fresh­mar­ketu, ktorý pri­pra­vuje otvo­re­nie v bra­ti­slav­skom Ruži­nove. Bude to v kaž­dom prí­pade zau­jí­mavé.

Pridať komentár (0)