Čes­ký bez­pi­lot­ný dron mie­ri do séri­ovej výro­by

Michal Ondro / 16. apríla 2016 / Lifehacking

Pri­bliž­ne pred sied­my­mi mesiac­mi sa verej­nos­ti pred­sta­vi­la ambi­ci­óz­na čes­ká spo­loč­nosť Pri­mo­co UAV, kto­rá vyví­ja bez­pi­lot­né lie­tad­lo s rov­na­kým náz­vom. Ten­to dron je schop­ný lie­tať úpl­ne samos­tat­ne na zákla­de vopred naprog­ra­mo­va­ných leto­vých plá­nov.

Bez­pi­lot­ný dron Pri­mo­co UAV sa môže pochvá­liť nasle­dov­ný­mi vlast­nos­ťa­mi: Úžit­ko­vé zaťa­že­nie stro­ja je až 50 kg a maxi­mál­na vzle­to­vá hmot­nosť 100 kg. Je schop­ný dole­tieť až do vzdia­le­nos­ti 200 km a výdrž má 10 hodín. Je mož­né naň­ho namon­to­vať prí­dav­né zaria­de­nia ako napr. kame­ry, infra­ka­me­ry, čid­lá a rôz­ne iné – pod­ľa úče­lu ich využi­tia.

Ako stroj vyze­rá v akcii si môžeš pozrieť na tom­to videu.

Všet­ci fanú­ši­ko­via letec­tva sa môžu začať tešiť. Pri­mo­co UAV po zdĺha­vom tes­to­va­ní a vývo­ji koneč­ne mie­ri do séri­ovej výro­by a bude teda k dis­po­zí­cii zákaz­ní­kom.

Máme veľ­kú radosť z prvé­ho séri­ovo vyrá­ba­né­ho bez­pi­lot­né­ho lie­tad­la na čes­kom nebi. Pre Čes­kú repub­li­ku plá­nu­je­me vyro­biť 100 kusov roč­ne. Už teraz máme objed­náv­ky po celom sve­te. Aktu­ál­na doda­cia leho­ta je 5 mesia­cov,“ vyjad­ril sa Ladi­slav Semet­kov­ský, kto­rý je gene­rál­nym ria­di­te­ľom a záro­veň aj zakla­da­te­ľom spo­loč­nos­ti Pri­mo­co UAV.

PrimocoUAV_CAD_6_resize

foto: uav-stol.com

Ten­to čes­ký bez­pi­lot­ný dron vyze­rá sku­toč­ne dob­re. Mys­líš, že si náj­de fanú­ši­kov aj na Slo­ven­sku?

zdroj: czechcrunch.cz, zdroj titul­nej foto­gra­fie: uav-stol.com

Pridať komentár (0)