Český bez­pi­lotný dron mieri do séri­ovej výroby

Michal Ondro / 16. apríla 2016 / Tools a produktivita

Pri­bližne pred sied­mymi mesiacmi sa verej­nosti pred­sta­vila ambi­ci­ózna česká spo­loč­nosť Pri­moco UAV, ktorá vyvíja bez­pi­lotné lie­tadlo s rov­na­kým náz­vom. Tento dron je schopný lie­tať úplne samos­tatne na základe vopred naprog­ra­mo­va­ných leto­vých plá­nov.

Bez­pi­lotný dron Pri­moco UAV sa môže pochvá­liť nasle­dov­nými vlast­nos­ťami: Úžit­kové zaťa­že­nie stroja je až 50 kg a maxi­málna vzle­tová hmot­nosť 100 kg. Je schopný dole­tieť až do vzdia­le­nosti 200 km a výdrž má 10 hodín. Je možné naňho namon­to­vať prí­davné zaria­de­nia ako napr. kamery, infra­ka­mery, čidlá a rôzne iné – podľa účelu ich využi­tia.

Ako stroj vyzerá v akcii si môžeš pozrieť na tomto videu.

Všetci fanú­ši­ko­via letec­tva sa môžu začať tešiť. Pri­moco UAV po zdĺha­vom tes­to­vaní a vývoji konečne mieri do séri­ovej výroby a bude teda k dis­po­zí­cii zákaz­ní­kom.

Máme veľkú radosť z prvého séri­ovo vyrá­ba­ného bez­pi­lot­ného lie­tadla na čes­kom nebi. Pre Českú repub­liku plá­nu­jeme vyro­biť 100 kusov ročne. Už teraz máme objed­návky po celom svete. Aktu­álna doda­cia lehota je 5 mesia­cov,“ vyjad­ril sa Ladi­slav Semet­kov­ský, ktorý je gene­rál­nym ria­di­te­ľom a záro­veň aj zakla­da­te­ľom spo­loč­nosti Pri­moco UAV.

PrimocoUAV_CAD_6_resize

foto: uav-stol.com

Tento český bez­pi­lotný dron vyzerá sku­točne dobre. Mys­líš, že si nájde fanú­ši­kov aj na Slo­ven­sku?

zdroj: czechcrunch.cz, zdroj titul­nej foto­gra­fie: uav-stol.com

Pridať komentár (0)