Český star­tup rieši čaka­nie u lekára — one­dlho aj u nás

Alexandra Dulaková / 1. marca 2016 / Startupy

A záro­veň odmie­tajú nálepku star­tupu — sú vraj malou fir­mou. Kaž­do­pádne, momen­tálne desať­členný tím Evipa sa v Česku značne roz­ší­ril po tom, čo ponú­kol rie­še­nie na nepre­hľadné a una­vu­júce čaka­nia pred ambu­lan­ciami, s kto­rými si neve­deli dať rady ani lekári. One­dlho plá­nujú expan­do­vať aj k nám. 

Evipa — “Evi­dence Pacientů” — je úspešný pro­jekt čes­kého bio­me­di­cín­skeho inži­niera z Brna, kto­rého invenč­nosť oce­nil aj český For­bes zara­de­ním do zoznamu 30 pod 30. (Ide o úspeš­ných ľudí sused­nej pro­duk­cie, kto­rým šikov­nosť a šťas­tena priala ešte pred trid­siat­kou.) Mar­tin Hor­ský (26) svoj pro­jekt roz­bie­hal sám s počia­toč­nou finanč­nou injek­ciou svojho otca, ktorá mu pomohla nakú­piť potrebné nástroje na vývoj digi­ta­li­zač­nej tech­no­ló­gie zdra­vot­níc­kej evi­den­cie. Pre vysoké náklady to totiž zo začiatku išlo pomal­šie a výroba trvala až dva roky. Dnes už Mar­tin dlh isto spla­til a aj preto sa bráni ozna­če­niu star­tupu — pre­tože, ako tvrdí, jeho firma fun­guje vďaka vlast­ným, nie cudzím penia­zom.

Klasická plná čakáreň

foto: br.de

O čo však ide? O inte­rak­tívne zaria­de­nie, ktoré vytvára evi­den­ciu čaka­jú­cich pacien­tov už pri ich vstupe do ambu­lan­cie. Každý vloží svoju kar­tičku pois­tenca a vybe­rie si z uve­de­nej ponuky dôvod, kvôli kto­rému k leká­rovi pri­šiel. Práca so zaria­de­ním je vraj veľmi pria­mo­čiara a zvládnu ju teda aj starší ľudia, ktorí u leká­rov trá­via naj­viac času a záro­veň majú ako gene­rá­cia naj­me­nej skú­se­nosti s moder­nými tech­no­ló­giami. Infor­má­cie sa budú pre­ná­šať pomo­cou bez­drô­to­vého spo­je­nia do evi­denč­ného sys­tému v počí­ta­čoch lekára a ses­tri­čiek.

Týmto spô­so­bom by bola lekár­ska ambu­lan­cia okam­žite infor­mo­vaná o tom, kto pri­šiel (meno, rodné číslo), koľko pacien­tov sa v čakárni nachá­dza, koľko už čakajú a čo presne od doktora potre­bujú. Lekári by tak pacien­tov vedeli vyba­vo­vať podľa akút­nosti ich ťaž­kostí, pop­rí­pade veku, alebo iných povin­ností, za kto­rými sa po náv­števe prav­de­po­dobne ponáh­ľajú — deti v škol­skom veku do školy a dospelí v pro­duk­tív­nom veku naprí­klad do práce. Týmto spô­so­bom by sa lekári okrem iného vyhli otrav­nému vyklo­pá­va­niu na dvere, od kto­rého sa mnohí pacienti napriek ozna­mom na dve­rách nene­chá­vajú odra­diť.

Ako to fun­guje?


U našich čes­kých suse­dov tento pro­dukt už fun­guje a práve preto sa začali pohrá­vať s myš­lien­kou expan­do­va­nia. Pre­káž­kou by mohla byť aku­rát cena zaria­de­nia, ktorá pred­sta­vuje 49,000 čes­kých korún, čiže pri­bližne 1,800 eur. Vzhľa­dom na pomerne kata­stro­fálny stav nášho zdra­vot­níc­keho zaria­de­nia vo verej­ných nemoc­ni­ciach sa iste každý do inves­tí­cie nebude hrnúť — z pocho­pi­teľ­ných dôvo­dov. No mini­málne v súkrom­ných ambu­lan­ciách by začať mohli — a následne sa postupne roz­ší­riť ďalej. Firma od výšky ceny nemieni ustu­po­vať, pre­tože vraj ručí za kva­litu ich pro­duktu, ktorý na čes­kom trhu momen­tálne ani nemá významnú kon­ku­ren­ciu.

Spo­loč­nosť Medingo, sto­jaca za Evi­pou, sa od zalo­že­nia roz­rá­stla na desať­členný tím a minulý rok dosiahla výnos šty­roch mili­ó­nov korún. Týž­denne s ňou príde do styku 15 tisíc pacien­tov a cel­kovo je ich v sys­téme evi­do­va­ných už vyše 350,000. Prí­stroj si pochva­ľujú aj doktori, aj pacienti — až 97 per­cent z opý­ta­ných. Evipa vraj sprí­jem­nila atmo­sféru čaka­nia pre obe strany, pre­tože ošet­ru­júci presne vedia, kto prečo pri­šiel, kedy má prísť na rad a v čakárni tak nevzni­kajú rôzne doha­do­vačky a naťa­ho­va­nie sa s ostat­nými pacientmi, ani ses­trič­kami.

Evipa

foto: youtube.com

Dokonca sa dá otes­to­vať na prvých štr­násť dní zadarmo a mys­lím si, že tých štr­násť dní je aku­rát (ak vôbec) potreb­ných na to, aby si na evi­denčný spô­sob obe strany vôbec zvykli. Nuž a keď už ide o naše zdra­vie, je niečo, čo vieme oce­niť viac, ako efek­tív­nejší a prí­jem­nejší prí­stup? Digi­ta­li­zá­cia bež­ného života je neúp­rosný trend moder­nej doby a v tomto prí­pade je kľú­čové, že nevy­ža­duje, aby mali pacienti prí­stup k data­báze cez vlastné zaria­de­nie — naprí­klad smartp­hone, ale naopak cez uni­ver­zálne zaria­de­nie pre kaž­dého. So smartp­honmi by u pre­važne star­šej gene­rá­cii, ktorá leká­rov potre­buje a vyhľa­dáva naj­viac, asi veľmi nepo­cho­dili.

Presný dátum prí­chodu na Slo­ven­sko, ani mená kli­ník a ambu­lan­cií, ktoré budú v zave­dení prie­kop­níci, ešte nie sú známe. O samot­nom pro­jekte sa však už dnes viac dozvieš tu.

1079972-539510

foto: Česká tele­vize

Zdroj: Medingo.cz, Forbes.cz cover foto: Redakce Babička

Pridať komentár (0)