Čes­ký star­tup rie­ši čaka­nie u leká­ra — one­dl­ho aj u nás

Alexandra Dulaková / 1. marca 2016 / Startupy

A záro­veň odmie­ta­jú nálep­ku star­tu­pu — sú vraj malou fir­mou. Kaž­do­pád­ne, momen­tál­ne desať­člen­ný tím Evi­pa sa v Čes­ku znač­ne roz­ší­ril po tom, čo ponú­kol rie­še­nie na nepre­hľad­né a una­vu­jú­ce čaka­nia pred ambu­lan­cia­mi, s kto­rý­mi si neve­de­li dať rady ani leká­ri. One­dl­ho plá­nu­jú expan­do­vať aj k nám. 

Evi­pa — “Evi­den­ce Pacien­tů” — je úspeš­ný pro­jekt čes­ké­ho bio­me­di­cín­ske­ho inži­nie­ra z Brna, kto­ré­ho invenč­nosť oce­nil aj čes­ký For­bes zara­de­ním do zozna­mu 30 pod 30. (Ide o úspeš­ných ľudí sused­nej pro­duk­cie, kto­rým šikov­nosť a šťas­te­na pria­la ešte pred trid­siat­kou.) Mar­tin Hor­ský (26) svoj pro­jekt roz­bie­hal sám s počia­toč­nou finanč­nou injek­ci­ou svoj­ho otca, kto­rá mu pomoh­la nakú­piť potreb­né nástro­je na vývoj digi­ta­li­zač­nej tech­no­ló­gie zdra­vot­níc­kej evi­den­cie. Pre vyso­ké nákla­dy to totiž zo začiat­ku išlo pomal­šie a výro­ba trva­la až dva roky. Dnes už Mar­tin dlh isto spla­til a aj pre­to sa brá­ni ozna­če­niu star­tu­pu — pre­to­že, ako tvr­dí, jeho fir­ma fun­gu­je vďa­ka vlast­ným, nie cudzím penia­zom.

Klasická plná čakáreň

foto: br.de

O čo však ide? O inte­rak­tív­ne zaria­de­nie, kto­ré vytvá­ra evi­den­ciu čaka­jú­cich pacien­tov už pri ich vstu­pe do ambu­lan­cie. Kaž­dý vlo­ží svo­ju kar­tič­ku pois­ten­ca a vybe­rie si z uve­de­nej ponu­ky dôvod, kvô­li kto­ré­mu k leká­ro­vi pri­šiel. Prá­ca so zaria­de­ním je vraj veľ­mi pria­mo­čia­ra a zvlád­nu ju teda aj star­ší ľudia, kto­rí u leká­rov trá­via naj­viac času a záro­veň majú ako gene­rá­cia naj­me­nej skú­se­nos­ti s moder­ný­mi tech­no­ló­gia­mi. Infor­má­cie sa budú pre­ná­šať pomo­cou bez­drô­to­vé­ho spo­je­nia do evi­denč­né­ho sys­té­mu v počí­ta­čoch leká­ra a ses­tri­čiek.

Tým­to spô­so­bom by bola lekár­ska ambu­lan­cia okam­ži­te infor­mo­va­ná o tom, kto pri­šiel (meno, rod­né čís­lo), koľ­ko pacien­tov sa v čakár­ni nachá­dza, koľ­ko už čaka­jú a čo pres­ne od dokto­ra potre­bu­jú. Leká­ri by tak pacien­tov vede­li vyba­vo­vať pod­ľa akút­nos­ti ich ťaž­kos­tí, pop­rí­pa­de veku, ale­bo iných povin­nos­tí, za kto­rý­mi sa po náv­šte­ve prav­de­po­dob­ne ponáh­ľa­jú — deti v škol­skom veku do ško­ly a dospe­lí v pro­duk­tív­nom veku naprí­klad do prá­ce. Tým­to spô­so­bom by sa leká­ri okrem iné­ho vyhli otrav­né­mu vyklo­pá­va­niu na dve­re, od kto­ré­ho sa mno­hí pacien­ti napriek ozna­mom na dve­rách nene­chá­va­jú odra­diť.

Ako to fun­gu­je?


U našich čes­kých suse­dov ten­to pro­dukt už fun­gu­je a prá­ve pre­to sa zača­li pohrá­vať s myš­lien­kou expan­do­va­nia. Pre­káž­kou by moh­la byť aku­rát cena zaria­de­nia, kto­rá pred­sta­vu­je 49,000 čes­kých korún, čiže pri­bliž­ne 1,800 eur. Vzhľa­dom na pomer­ne kata­stro­fál­ny stav náš­ho zdra­vot­níc­ke­ho zaria­de­nia vo verej­ných nemoc­ni­ciach sa iste kaž­dý do inves­tí­cie nebu­de hrnúť — z pocho­pi­teľ­ných dôvo­dov. No mini­mál­ne v súkrom­ných ambu­lan­ciách by začať moh­li — a násled­ne sa postup­ne roz­ší­riť ďalej. Fir­ma od výš­ky ceny nemie­ni ustu­po­vať, pre­to­že vraj ručí za kva­li­tu ich pro­duk­tu, kto­rý na čes­kom trhu momen­tál­ne ani nemá význam­nú kon­ku­ren­ciu.

Spo­loč­nosť Medin­go, sto­ja­ca za Evi­pou, sa od zalo­že­nia roz­rá­stla na desať­člen­ný tím a minu­lý rok dosiah­la výnos šty­roch mili­ó­nov korún. Týž­den­ne s ňou prí­de do sty­ku 15 tisíc pacien­tov a cel­ko­vo je ich v sys­té­me evi­do­va­ných už vyše 350,000. Prí­stroj si pochva­ľu­jú aj dokto­ri, aj pacien­ti — až 97 per­cent z opý­ta­ných. Evi­pa vraj sprí­jem­ni­la atmo­sfé­ru čaka­nia pre obe stra­ny, pre­to­že ošet­ru­jú­ci pres­ne vedia, kto pre­čo pri­šiel, kedy má prí­sť na rad a v čakár­ni tak nevzni­ka­jú rôz­ne doha­do­vač­ky a naťa­ho­va­nie sa s ostat­ný­mi pacient­mi, ani ses­trič­ka­mi.

Evipa

foto: youtube.com

Dokon­ca sa dá otes­to­vať na prvých štr­násť dní zadar­mo a mys­lím si, že tých štr­násť dní je aku­rát (ak vôbec) potreb­ných na to, aby si na evi­denč­ný spô­sob obe stra­ny vôbec zvyk­li. Nuž a keď už ide o naše zdra­vie, je nie­čo, čo vie­me oce­niť viac, ako efek­tív­nej­ší a prí­jem­nej­ší prí­stup? Digi­ta­li­zá­cia bež­né­ho živo­ta je neúp­ros­ný trend moder­nej doby a v tom­to prí­pa­de je kľú­čo­vé, že nevy­ža­du­je, aby mali pacien­ti prí­stup k data­bá­ze cez vlast­né zaria­de­nie — naprí­klad smartp­ho­ne, ale naopak cez uni­ver­zál­ne zaria­de­nie pre kaž­dé­ho. So smartp­hon­mi by u pre­važ­ne star­šej gene­rá­cii, kto­rá leká­rov potre­bu­je a vyhľa­dá­va naj­viac, asi veľ­mi nepo­cho­di­li.

Pres­ný dátum prí­cho­du na Slo­ven­sko, ani mená kli­ník a ambu­lan­cií, kto­ré budú v zave­de­ní prie­kop­ní­ci, ešte nie sú zná­me. O samot­nom pro­jek­te sa však už dnes viac dozvieš tu.

1079972-539510

foto: Čes­ká tele­vi­ze

Zdroj: Medingo.cz, Forbes.cz cover foto: Redak­ce Babič­ka

Pridať komentár (0)