Český star­tup Sky­pic­ker má namie­rené ku hviez­dam

Lukáš Gašparík jr. / 27. marec 2015 / Tools a produktivita

Jed­ným z hlav­ných úspe­chov čes­kého Sky­pic­keru je aj to, že našiel dieru na trhu a pokryl presne tú sku­pinu zákaz­ní­kov, ktorí radi lie­tajú níz­ko­na­kla­dovo. Pre­čí­tajte si roz­ho­vor so zakla­da­te­ľom a CEO dnes už mili­ó­no­vého čes­kého star­tupu Sky­pic­ker Oli­ve­rom Dlou­hým.

Skypicker.com sta­via svoju ponuku na vlast­ných zásad­ných tech­nic­kých ino­vá­ciách, ktoré umož­ňujú kom­bi­no­vať lety najmä medzi rôz­nymi níz­ko­ná­kla­do­vými aero­lin­kami a nachá­dzať tak spo­je­nia a cenové ponuky, ktoré nie sú schopné nájsť žiadne iné vyhľa­dá­vače.

Sky­pic­ker nám bliž­šie pred­sta­vil jeho zakľa­da­teľ a CEO Oli­ver Dlouhý.

Sky­pic­ker je glo­bálny pre­dajca lete­niek, ktorý bol zalo­žený v roku 2012 v Brne Oli­ve­rom Dlhým, Joze­fom Képe­sim a Jiřím Hla­ven­kom. Vyniká svo­jou uni­kát­nou tech­no­ló­giou pre kom­bi­ná­cie letov rôz­nych letec­kých spo­loč­ností do jed­ného iti­ne­rára. Vďaka nej je schopný na určité trasy nájsť mno­ho­krát až o 90% lac­nej­šie letenky ako kon­ku­ren­cia. Sky­pic­ker sa pre­sa­dzuje po celom svete. Jeho hlav­nými trhmi sú Škan­di­ná­via, Aus­trá­lia, Ázij­sko-paci­fická oblasť a Rusko. Aktu­álne zamest­náva v Brnen­skej vile 45 ľudí a v roku 2015 oča­káva obrat medzi 500 mili­ónmi a 1 miliar­dou EUR.

Aký bol váš začia­tok pod­ni­ka­nia?
Stále mám pocit, že som na začiatku. Avšak keď si spo­me­niem na úplne prvé týždne a mesiace, tak to bola vždy nejaká myš­lienka a obrov­ská túžba uviesť ju do života. Len hmlisto som tušil, aké zlo­žité ju bude aj zre­a­li­zo­vať. A ani ma to nezau­jí­malo — veril som, že to zvlád­nem a keď by som sa zamýš­lal nad mož­nými prob­lé­mami, vedel som, že ich even­tu­álne vyrie­šim za chodu. Zatiaľ som (ťuk ťuk) nena­ra­zil na prob­lém, ktorý by som neve­del vyrie­šiť, takže asi sa tá moja bez­hla­vost vypláca.

Prečo ste sa roz­ho­dol pod­ni­kať?
Som hype­rak­tívny a netr­pez­livý. Na veľa vecí mám iný názor ako väč­šina ľudí, kto­rých poznám. Nič neviem poriadne a nedo­štu­do­val som žiadnu školu. Čo iného by som mohol robiť? :-)

Kto / čo Vám v začiat­koch naj­viac pomohlo?
Asi moja vte­daj­šia pria­teľka a teraj­šia žena. Štu­do­vala medi­cínu a nemala na mňa čas. Musel som si teda nájsť nejakú zábavu. Záro­veň som videl, aké veľké obete štú­diu pod­stu­puje. To ma veľa inšpi­ro­valo.

Dnes sme si to pre­ho­dili, Týna je doktorka s nor­mál­nou pra­cov­nou dobou a ja trá­vim pri Sky­pic­keri 16 hodín denne, prí­padne som nie­kde na ces­tách. Zau­jí­malo by ma, či sa s tým časom nie­kedy stret­neme…

Ako vyzerá váš bežný pra­covný deň?
Taký pra­covný deň neexis­tuje. Vo chvíli, kedy budem mať niečo ako “bežný pra­covný deň”, bude to pre mňa jasný sig­nál, že je potrebné niečo zme­niť. Treba s tým sek­núť a začať robiť niečo iné :-)

Aké sú vaše koníčky?
Mimo biz­nisu, ktorý ma fakt baví, občas hrám na gitaru, jaz­dím na bicykli, a keď to ide, ces­tu­jem.

Ako dobí­jate “baterky”?
Žiadny špe­ciálny rituál na to nemám. Nie­kedy pár pív, ino­kedy vyra­zím na druhý koniec sveta a nie­kedy zase na pár nocí pod stan. Pod­mien­kou však je aspoň 3G inter­net — byť off-line zatiaľ nedo­ká­žem.

Kam naj­čas­tej­šie lie­tate?
Lie­tam všade možne, ako je potreba. Avšak s pre­hľa­dom to vyhráva asi Lon­dýn.

Aké vlast­nosti by mal mať každý pod­ni­ka­teľ?
Ťažko sa to hádže do jed­ného vreca. Čo fun­guje u mňa, nemusí fun­go­vať u nie­koho iného. Ja som strašne netr­pez­livý — čo je super v Sky­pic­keri, ale naprí­klad ak by som mal sta­vať ató­mové elek­trárne, asi by mi tro­chu viac trpez­li­vosti a roz­váž­nosti neuš­ko­dilo… Asi jediné vlast­nosti, ktoré ma napa­dajú, sú ambi­ci­óz­nosť a odvaha.

Člo­vek musí chcieť niečo dosiah­nuť a niečo vybu­do­vať — inak by asi firmu neza­kla­dal. A vždy to je samoz­rejme aj vystú­pe­nie zo svo­jej kom­fort­nej zóny, kedy sa o vás nie­kto svo­jím spô­so­bom stará (zamest­ná­va­teľ, štát, rodina …). V biz­nise ste vždy sami za seba, môžete veľa zís­kať, ale aj stra­tiť.

Čo pre vás bola naj­lep­šia / naj­hor­šia / naj­ťaž­šia skú­se­nosť v pod­ni­kaní?

Ťažko pove­dať, sme ešte len na začiatku a verím, že to naj­lep­šie, naj­hor­šie, aj naj­ťaž­šie ešte len príde. Každý deň je plný výziev a každý deň pre­bije ten pred­chá­dza­júci. Každý deň zaží­vam eufó­riu, dep­re­sie aj stres. Čím väč­šia firma je, tým inten­zív­nej­šie tie vnemy sú. Člo­vek je ale zase vyrov­na­nejší alebo skôr viac otu­pený. Takže objek­tívne pove­dať, čo bolo naj, sa vlastne ani nedá…

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?
Dobrá otázka. Vlastne nad tým momen­tálne dosť pre­mýš­ľam. Je tu nejaká (netrúf­nem si odhad­núť aká) šanca, že zo Sky­pic­keru budem mať, rov­nako ako zvy­šok tímu, nejaké peniaze. Otáz­kou je, ako ich využiť. V pod­state sa roz­ho­du­jem medzi varian­tom a) drieť ako mulica až do konca a pokú­siť sa zásadne zme­niť svet k lep­šiemu alebo b) zvoľ­niť tempo, viac sa veno­vať rodine, pria­te­ľom, sebe a pre­su­núť sa z exe­ku­tív­neho ria­de­nia biz­nisu do stra­te­gic­kej / inves­tičné sféry.

Obe rie­še­nia majú niečo do seba, ale ja fakt teraz neviem :-)

A ešte je tu teda mož­nosť, že nám to so Sky­pic­ke­rom nevyjde. Potom by som asi zalo­žil niečo podobné a skú­sil to znova…

Máte nejakú radu pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov?
Mne osobne sa vypláca hľa­dať skratky. Sna­žiť sa vymýš­ľať rýchle a jed­no­du­ché rie­še­nia aj na kom­plex­nej­šie prob­lémy.

Väč­šina prob­lé­mov má totiž viac rie­šení. Nie­ktoré rie­še­nia sú zalo­žené na trpez­li­vosti, tvr­dej práci, iné skôr na chyt­rej, nie­kedy až drzej myš­lienke. Som priaz­niv­com tej dru­hej sku­piny. Tvrdá práca je samoz­rejme tak­tiež potrebná, bez tej by to nešlo. Ale ak exis­tuje skratka, je super ju využiť. Každá ušet­rená minúta sa počíta. Času je totiž strá­á­ášne málo …

zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)