Ces­tuj do kra­jín, ktoré sú iné. Nudiť sa môžeš aj doma

Kristína Šuvadová / 20. februára 2016 / Zaujímavosti

Nie­ktoré kra­jiny ťa jed­no­du­cho uspia, pre­tože sú ako stvo­rené na oddych, no iné ťa naopak zobu­dia. Dá sa v nich robiť všetko, len spať nie. Pre­tože spá­nok a oddych je tam až na posled­nom mieste.

Exis­tujú tri druhy kra­jín. Kra­jiny ako Anglicko a Nemecko, kde je všetko uspo­ria­dané a málo­kedy sa stane, že sa niečo pokazí. V takýchto kra­ji­nách sa cítiš v pod­state ako doma — ste­re­otyp tvojho den­ného režimu sa nejako výrazne nezmení.

Oxford_Street_December_2006

foto: en.wikipedia.org

Ďalej tu sú kra­jiny ako Sýria a Somál­sko, v kto­rých uspo­ria­dané nie je naopak nič. Toto nie sú kra­jiny na turis­tiku — všetko tu vybu­chuje a ľudia sa tu nesna­žia prísť — sna­žia sa vymys­lieť, ako odísť.

No a potom tu máme zlatú strednú cestu — kra­jiny, kde je stále čo robiť a kde je stále kopec srandy. O takýchto kra­ji­nách je v sku­toč­nosti ces­to­va­nie. Tvoj deň sa ani zďa­leka nepo­dobá na deň, ktorý bežne trá­viš doma. Je pravda, že v týchto kra­ji­nách nemu­síš ces­to­vať v obr­ne­nom aute, no aj tu si treba dávať veľký pozor. Budeš tu čeliť vrec­ká­rom, zlo­de­jom, dro­go­vým díle­rom a pros­ti­tút­kam, ktorí nebudú chcieť nič iné ako tvoje peniaze.

A tu začína ozaj­stná zábava. Adre­na­lín bude tvo­jím ver­ným spo­loč­ní­kom. Budeš si musieť nájsť bez­pečný hotel, vyhnúť sa pitiu vody z kohú­tika a naučiť sa vyjed­ná­vať ceny. Miesta ako slumy alebo korá­love útesy si nemô­žeš nechať újsť. Tiež si určite vyskú­šaj potá­pa­nie, no na všetko si vyber spo­ľah­li­vých inštruk­to­rov. Trik spo­číva v tom byť vší­mavý. A byť vší­mavý zna­mená zažiť kopec srandy.

dharavi-slum-mumbai

foto: barret.com

Pre ľudí z uspo­ria­da­ných kra­jín to možno znie veľmi stre­su­júco. Sú v kra­ji­nách, kde sa od nich nič takéto nevy­ža­duje, každý deň robia to isté a tým pádom nemu­sia byť neus­tále v strehu. Možno to znie pohodlne, no po čase to musí byť strašná nuda.

Keď však ces­tu­ješ do “zábav­ných kra­jín”, všetko sa zmení v momente, keď vystú­piš z lie­tadla. Zrazu sa môžeš ocit­núť v dave ľudí, ktorí kri­čia jeden cez dru­hého v nezná­mom jazyku. Alebo môžeš prísť do kra­jiny, kde majú muži tur­bany a ženy zaha­lené tváre. Alebo prí­deš do kra­jiny, kde nikomu nevadí, že na zemi sedí člo­vek, ktorý hrá pie­seň hadovi. Živému.

Tu to nebude ako doma. Bude to úplne odlišné. Kaž­dým kro­kom obja­víš niečo nové, čomu sa nebu­deš sta­čiť diviť.

Istý blog­ger Ben Tho­mas zažil šok už hneď v prvý deň. Priamo z letiska si vzal prvé taxi, ktoré uvi­del. Div­nému šofé­rovi uká­zal mapu, na kto­rej bol zakres­lený jeho hotel a šli. Po nece­lých sied­mich minú­tach dora­zili do cieľa. “Bude to 80 eur”

Driver-Device2-1

foto: thenextweb.co

Zahlá­sil šofér. “Roz­mýš­ľal som, čo budem robiť. Čo keď má pri sebe nejaký nôž, alebo zbraň? Vedel som, že 80 eur je pri­veľa, no nech­cel som vyvo­lá­vať zby­točný kon­flikt.” O čom by to ale bolo? Ben by šofé­rovi dal 80 eur a po zvy­šok pobytu by bol zatvo­rený v stra­chu na izbe. Zúčast­ňo­val by sa len hote­lo­vých exkur­zií kde by si bol istý, že sa mu nič nestane. Domáci na hlú­pych turis­toch zará­bajú naj­viac. “Ale našťas­tie som sa spa­mä­tal a pove­dal som mu, že mu dám maxi­málne 5 eur. Najprv síce pro­tes­to­val a navrho­val 30, alebo aspoň 20 eur, no keď videl, že už vystu­pu­jem z auta, zobral aj 5.” 

Zis­til som, že ten muž vlastne nevy­ze­ral vôbec nebez­pečne. Svoj strach som pre­ko­nal a to ma spra­vilo sil­nej­ším.” Zvyšné dni pobytu si Ben naplno uží­val a po návrate domov sa cítil ako nový člo­vek. “Mal som pocit, že doká­žem hocičo.”

Ak chceš aj ty nabrať na všetko úplne iný pohľad tak určite nevá­haj a začni si baliť kufre už teraz.

1

foto: indiamarket.co

Zdroj: crossingenres.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: 52suburbs.com

Pridať komentár (0)