Cha­lan napo­jil svoj 27-ročný Macin­tosh na inter­net

Martin Kráľ / 24. septembra 2015 / Tech a inovácie

Nie je starý, ako starý :)

Prvý “ozaj­stný” počí­tač, ktorý Jeff Kea­cher dostal, bol Macin­tosh Plus. Dote­raz ležal tento Apple vete­rán nie­kde na povale a uží­val si dôcho­dok, pokiaľ sa ho Jeff neroz­ho­dol posledný krát oži­viť. 27-ročný star­ček s úchvat­nými para­met­rami 8 MHz pro­ce­so­rom, 4MB ram­kou a s moni­to­rom o roz­lí­šení 512x342 bol doslovne resus­ci­to­vaný. Jeff sa totiž roz­ho­dol vyskú­šať, či by aj na takto sta­rom kúsku har­dwaru išiel spus­tiť dnešný WEB. Takto to dopadlo. :) 

Samoz­rejme, že by tento starý comp neroz­be­hol len tak a Jeff si musel predsa len tro­cha pomôcť. Od roku 2013 si pomá­hal s Rasp­berry Pi, čiže malý upg­rade tu musel prísť. :) Plus pou­žil zopár ďal­ších kon­ver­to­rov a adap­té­rov na napo­je­nie serial portu Macin­toshu. Ani soft­ware sa neza­obi­šiel bez jem­ného face­lif­tíku, ale ako sami vidíte na videu, veľmi mu to nepo­mohlo. 

Všetko o tom, ako to Jeff uro­bil si môžete pre­čí­tať ja na jeho blogu.

Pridať komentár (0)