Cha­lan napo­jil svoj 27-roč­ný Macin­tosh na inter­net

Martin Kráľ / 24. septembra 2015 / Tech a inovácie

Nie je sta­rý, ako sta­rý :)

Prvý “ozaj­st­ný” počí­tač, kto­rý Jeff Kea­cher dostal, bol Macin­tosh Plus. Dote­raz ležal ten­to App­le vete­rán nie­kde na pova­le a uží­val si dôcho­dok, pokiaľ sa ho Jeff neroz­ho­dol posled­ný krát oži­viť. 27-roč­ný star­ček s úchvat­ný­mi para­met­ra­mi 8 MHz pro­ce­so­rom, 4MB ram­kou a s moni­to­rom o roz­lí­še­ní 512x342 bol doslov­ne resus­ci­to­va­ný. Jeff sa totiž roz­ho­dol vyskú­šať, či by aj na tak­to sta­rom kús­ku har­dwa­ru išiel spus­tiť dneš­ný WEB. Tak­to to dopad­lo. :) 

Samoz­rej­me, že by ten­to sta­rý comp neroz­be­hol len tak a Jeff si musel pred­sa len tro­cha pomôcť. Od roku 2013 si pomá­hal s Rasp­ber­ry Pi, čiže malý upg­ra­de tu musel prí­sť. :) Plus pou­žil zopár ďal­ších kon­ver­to­rov a adap­té­rov na napo­je­nie serial por­tu Macin­tos­hu. Ani soft­wa­re sa neza­obi­šiel bez jem­né­ho face­lif­tí­ku, ale ako sami vidí­te na videu, veľ­mi mu to nepo­moh­lo. 

Všet­ko o tom, ako to Jeff uro­bil si môže­te pre­čí­tať ja na jeho blo­gu.

Pridať komentár (0)