Cha­lani z Food­lo­gicu ničia mýty o strave: Žiadne teórie, len ove­rené štú­die!

Martin Bohunický / 9. októbra 2015 / Tools a produktivita

Cha­lani z Food­lo­gicu sa posta­vili na odpor voči všet­kým škod­li­vým mýtom o stra­vo­vaní, aby ti pri­niesli sys­tém, ktorý ti pomôže žiť zdravo. 

Ahoj Jozef, môžeš nám v krát­kosti pred­sta­viť svoj pro­jekt?

Cie­ľom Food­lo­gicu je pomá­hať ľuďom dosa­ho­vať ich ciele v oblasti výživy a robiť to na základe fak­tov, ktoré sú pod­lo­žené vedec­kým výsku­mom a osob­ných para­met­rov a pre­fe­ren­cií kaž­dého člo­veka.

Pre­zraď nám, ako ti v hlave vznikla myš­lienka na zalo­že­nie Food­lo­gicu? Čo bolo tvo­jou moti­vá­ciou a čo s ním chceš doká­zať?

Ľuďom dnes v ich ceste za vhod­nou výži­vou chý­bajú v oblasti výživy najmä infor­má­cie, na ktoré sa môžu spo­ľa­hnúť a sú pris­pô­so­bené ich potre­bám a štýlu života, toto im chceme pri­niesť.

Za takou apli­ká­ciou je určite veľa roboty, ktorú jedna osoba zvlá­dala ťažko, kto Food­lo­gic tvorí?

Základ­ným kame­ňom Food­lo­gicu je Fero Stanko, deve­lo­per, na kto­rého ple­ciach je defacto celý vývoj, ďalej Tomáš Raj­ský, bio­che­mik, ktorý má na sta­rosti výskum. Ja (Jozef Haj­nala) rie­šim najmä ana­lýzu dát, ope­ra­tívu, mar­ke­ting a dola­ďu­jem s Ferom akti­vity a sme­ro­va­nie.

Food­lo­gic sa opiera o tisíce ove­re­ných vedec­kých štú­dií. Bol to svo­jim spô­so­bom aj hnev pre všetky tie mýty a bros­cience teórie, ktoré sa na inter­nete vysky­tujú?

Áno, presne tak ☺

Asi nikto nebude pochy­bo­vať o dôle­ži­tosti správ­neho stra­vo­va­nia. Pokiaľ si však nie­kto dáva pozor na stravu, väč­ši­nou začína a končí pri rátaní kaló­rií. Toto ale Food­lo­gic vôbec nepo­núka, prečo?

Na pozadí samoz­rejme algo­rit­mus Food­lo­gicu vychá­dza z množ­stva ener­gie, ktoré je potrebné skon­zu­mo­vať pre dosia­hnu­tie cieľa daného člo­veka v závis­losti od jeho para­met­rov, akti­vity, pre­fe­ren­cií a ďal­ších prv­kov.

Kaló­rie však úmy­selne nezob­ra­zu­jeme v UI, aby sa uží­va­te­lia sústre­dili na inú met­riku – skóre dňa, ktoré vyhod­no­cuje daný jedál­ni­ček ako celok, nie­len z pohľadu kaló­rií, ale najmä potreb­ných vita­mí­nov, mine­rá­lov a ďal­ších nut­rien­tov. Dôvod je jed­no­du­chý – schud­núť sa dá aj jede­ním kolá­čov, ak ich jete dosta­točne málo, avšak našim cie­ľom nie je chud­nu­tie pre chud­nu­tie, ale pre zdra­vie.

Via­cerí, pre­važne cvi­čiaci, potom rie­šia pre­dov­šet­kým mak­ro­nut­rienty — tuky, biel­ko­viny a sacha­ridy. Food­lo­gic ide poriadne do hĺbky a trac­kuje desiatky mik­ro­nut­rien­tov. Prečo je dôle­žité poznať denný prí­jem prv­kov, kto­rých názov drvivá väč­šina z nás nikdy nepo­čula?

Mik­ro­nut­rienty, špe­ciálne vita­míny sú nutne potrebné pre pre­ži­tie a ľud­ské telo si ich nedo­káže samo vytvo­riť, je preto kľú­čové pre zdra­vie ich pri­jí­mať dosta­tok. Možno o tom ani neviete, ale naprí­klad bežná kuchyn­ská soľ je obo­ha­co­vaná o jód (mine­rál, tech­nicky nie vita­mín), vďaka čomu sa vyrie­šil veľký prob­lém s defi­cien­ciou jódu, ktorá spô­so­buje men­tálne cho­roby.

Z môjho pohľadu pri­chá­dzajú naj­väč­šie kom­pli­ká­cie pri trac­ko­vaní, keď som celý deň mimo domu. Dá sa toto nejak rie­šiť?

S tým súhla­sím, my sme to vyrie­šili jed­no­du­chou mobil­nou ver­ziou webo­vej appky, ktorá trac­ko­va­nie výrazne uľah­čuje, avšak vo svete už vzni­kajú tech­no­ló­gie, ktoré dokážu trac­ko­vať prí­jem jedla v pod­state bez uží­va­teľ­ského vstupu, uvi­díme, ako dobre to dokážu zre­a­li­zo­vať a imple­men­to­vať a ako to ovplyvní výsledky ľudí.

Väč­šina čita­te­ľov má prácu alebo vlastný biz­nis. Každý chce vyze­rať a cítiť sa dobre, no ani tej ener­gie pri objeme práce nie je nad­by­tok. Čo by si pora­dil takému člo­veku, ktorý má pocit, že na cvi­če­nie a trac­ko­va­nie stravy nezos­táva čas?

Toto je veľmi dobrá otázka a ja osobne si mys­lím, že tak ako všetko v živote, aj toto je o pri­ori­tách. Ak si náj­dem denne hodinu čas na poze­ra­nie TV alebo sur­fo­va­nie po webe, minúta-dve denne (naozaj to dlh­šie netrvá) na trac­ko­va­nie stravy nie je otáz­kou času, ale skôr dis­cip­líny a moti­vá­cie. Mimo­cho­dom, podľa štú­dií práve trac­ko­va­nie výrazne zvy­šuje úspeš­nosť pri snahe upra­viť váhu, pre­tože ľudia si často neuve­do­mujú, kde všade pomaly “nabe­rajú kaló­rie” a stačí im to pár dní uvi­dieť a ľahko svoju stravu upra­via, vôbec netreba kade­jaké tvrdé diéty a totálne zmeny návy­kov, ako by vás radi pre­svied­čali rôzni odbor­níci za veľa peňazí.

Na šport si naozaj treba ten čas vytvo­riť, avšak mys­lím, že táto inves­tí­cia má výbornú návrat­nosť v kva­lite života ☺ Najmä by som kaž­dému odpo­ru­čil vybrať si zo špor­tov taký, ktorý mu robí radosť a baví ho – potom sa ten čas nájde skoro sám.

Pre­zra­díš nám aj nejaké čísla a šta­tis­tiky, ako sa Food­lo­gicu darí? Máš ambí­ciu pre­ra­ziť vo veľ­kom aj do zahra­ni­čia?

Uží­va­te­lia appky sa rátajú na tisíce, avšak hlav­ným zdro­jom príjmu je momen­tálne eshop, kde ponú­kame dopl­nky výživy. Pre­dá­vame však len tie, ku kto­rým exis­tuje naozaj silný pod­klad v štú­diách, takže ak chcete naj­nov­šie turbo boos­tery tes­tos­te­rónu a zázračné fat bur­nery, u nás budete hľa­dať márne.

Úprimne, s pre­sa­de­ním sa v zahra­ničí je to náročné, keďže každý trh má svoje špe­ci­fiká a appky ako myfit­ness­pal majú rádovo vyš­šie roz­počty ako je ten náš, takže ťažko budeme bez zásad­nej inves­tí­cie kon­ku­ro­vať.

Čo v najb­liž­šom období s Food­lo­gi­com chys­táš? Na aké zmeny sa môžeme tešiť?

Stále pra­cu­jeme na zlep­šo­vaní algo­rit­mov, čítame štú­die a pomaly roz­ši­ru­jeme eshop, keďže tých pro­duk­tov, ktoré sa ľudom sku­točne oplatí brať je veľmi malé per­cento. Chys­táme tiež spo­lu­prácu na akti­vi­tách, ktoré budú pomá­hať ľuďom naprí­klad pri chud­nutí.

Ako vní­maš pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die na Slo­ven­sku? Mys­líš, že sa oplatí zostať a bojo­vať, alebo je roz­um­nej­šie utiecť do zahra­ni­čia?

S byrok­ra­ciou som si toho žiaľ užil viac než dosť, ale zatiaľ boju­jeme ☺ Mys­lím, že by sme všetci mali najmä jed­no­hlasne odmiet­nuť korup­ciu, ktorá našu kra­jinu zabíja.

Máš pre nás na záver nejakú parádnu moti­vačnú myš­lienku, ktorá nás všet­kých naštar­tuje? Prí­padne nejaký odkaz svetu? :)

Treba robiť to, čo člo­vek má rád a moti­vá­cia príde sama, či už je to v práci, športe alebo iných oblas­tiach života.

Ďaku­jem ti za roz­ho­vor.

My ďaku­jeme za pries­tor ☺

Joze­fovi ďaku­jeme za roz­ho­vor a Food­lo­gicu želáme veľa úspe­chov! 

Pridať komentár (0)